" ЧАЙКА " ООД " ЧАЙКА " ООД

Отписване на ДМА, чрез апорт в друга фирмаФирма Х ООД прави нова фирма У АД, като прехвърля ДМА там чрез апорт. Как счетоводно се прехвърлят активите в АД-то и се отписват от ООД-то?Отговори

 • Здравейте,

  Според СС 16 дълготрайните материални активи, които се придобиват под формата на апортна вноска първоначално се отчитат по оценка, определена от трима независими оценители, заедно с всички преки разходи, необходими за въвеждане на актива в работно състояние/разходи за подготовка на обекта, за първоначална доставка, монтаж, разходи за хонорари на архитекти, инженери и др./
  Счетоводното отчитане е следното:
  1. В АД, в което се извършва апортната вноска
  При първоначално записване на вноските
  Дт 426 Вземания по записани вноски
  Кт 101 Основен капитал
  2. При внасяне на записаните дялови вноски
  Дт гр. 20 ДМА – отчита се по справедлива стойност
  Кт 426 Вземания по записани вноски
  3. В друго дружество трябва да се отпише активът и натрупаната амортизация.
  При отписване на начислената амортизация.
  Дт 241
  Кт гр. 20 ДМА
  Отписване на актива
  Дт гр. 22
  Кт гр. 20 ДМА
  Ако съществува разлика между балансовата стойност на актива и стойността на получените дялове/акции, то тя се отразява по 629 или 729.

  Поздрави,
  Ванеса Драгомирова
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->