Vlado Simeonov Vlado Simeonov ,fpde;meui j,exo Експерт Маркетинг

Процент клас за прослужено време - правилно ли го намаляват?Здравейте! :)От 1 година работя във фирма на позиция: "Експерт Маркетинг"

В предишната си фирма работих 3 години на позиция: "Специалист Маркетинг и Реклама"В момента фирмата иска да ми увеличи заплатата чрез АНЕКС към основния договор.

Когато попитах за процент клас за прослужено време те ми отговориха, че зачитат само стажа в тяхната/сегашната фирма / 1 година/ и че този стаж е бил включен в увеличението от АНЕКСА.Въпросите са следните:

Имат ли право да смятат процент клас само за стажа в текущата фирма която работа, който е 1 година/0.6%/?

Има ли някакъв начин да ги убедя да ми зачетат и предишния стаж от 3 години/още 1.8%/?

В Анекса пише само тотално сумата за която се съгласявам да получавам - да кажем 100лв. Процента клас се смята на тези 100лв или се примирявам, че процента клас е включен вътре в тях?Поздрави!Отговори

 • Здравейте.
  Специалистите от фирмата Ви не са подходили правилно. Съгласно НАРЕДБА ЗА СТРУКТУРАТА И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА
  В сила от 01.07.2007 г. Приета с ПМС № 4 от 17.01.2007 г.
  "Чл. 12....
  (1) За придобит трудов стаж и професионален опит на работниците и служителите се заплаща допълнително месечно възнаграждение в процент върху основната работна заплата, определена с индивидуалния трудов договор.
  (2) За придобит трудов стаж и професионален опит се зачита стажът, признат по реда на Кодекса на труда за времето, през което работникът или служителят е работил и продължава да работи в предприятието, в т.ч. на различни работни места и длъжности.
  (3) В случаите по чл. 123 и 123а от Кодекса на труда при определянето на допълнителното възнаграждение по ал. 1 се зачита и времето, през което работникът или служителят е работил в предприятието преди промяната на работодателя.
  (4) (Изм. - ДВ, бр. 11 от 2008 г.) При определяне размера на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит работодателят отчита и:
  1. трудовия стаж на работника или служителя, придобит в друго предприятие по смисъла на § 1, т. 2 от допълнителните разпоредби на Кодекса на труда на същата, сходна или със същия характер работа, длъжност или професия
  2. (изм. - ДВ, бр. 10 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2009 г.) времето, през което без трудово правоотношение лицата са упражнявали трудова дейност и/или професия, която е същата или сходна с работата по сключения трудов договор, и са били задължително осигурени за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест и безработица или за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, общо заболяване и майчинство;
  3. трудовия стаж, придобит в друга държава членка, на същата, сходна или със същия характер работа, длъжност или професия от работници или служители, които са български граждани или граждани на някоя от държавите членки, както и членовете на техните семейства, и зачетен като такъв съгласно законодателството на съответните държави;
  4. (изм. - ДВ, бр. 10 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2009 г.) времето, през което без трудово правоотношение българските граждани или гражданите на държава членка, както и членовете на техните семейства са упражнявали трудова дейност и/или професия на територията на държавите членки, която е същата или сходна с работата по сключения трудов договор в Република България, и са били задължително осигурени за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест и безработица или за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, общо заболяване и майчинство, съгласно законодателството на съответните държави.
  (5) (Доп. - ДВ, бр. 56 от 2007 г., в сила от 01.07.2007 г.) Условията, при които се зачита сходният характер на работата, длъжността или професията по ал. 4, се определят с колективен трудов договор на браншово равнище или с вътрешните правила за работната заплата в предприятието.
  Следва да представите документи пред работодателя, свързани с описаните случаи и да поискате изменение/в случая завишаване/ размера на доплащането за клас.В правото сте си.
  kazimirc4
 • Здравейте,

  казано на кратко работодателят е задължен по закон да изплаща допълнително възнаграждение за трудов стаж и професионален опит само за времето, през което сте работили в неговото предприятие (независимо от длъжността) и за трудовия Ви стаж на същата или сходна длъжност в други предприятия. Условията за определяне на това кои длъжности са сходни се определят с вътрешните правила за работната заплата в предприятието или с колективен трудов договор.

  Според Кодекса на труда в съдържанието на трудовия договор трябва да бъде включено както основното така и допълнителните трудови възнаграждения с постоянен характер. От начина, по който задавате въпроса си не става ясно дали тези 100лв. са посочени като основно възнаграждение, но ако е така то би било по-коректно Вашият работодател да посочи и размера на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит.


  Приложимата нормативна уредба, засягаща Вашия казус се съдържа в чл. 66 от Кодекса на труда и чл. 12 от Наредба за структурата и организацията на работната заплата.

  Поздрави,
  Станислава Бъзовска

 • Здравейте!
  Моля, коментирайте чл.12 ал.2 от НАРЕДБА ЗА СТРУКТУРАТА И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА
  Конкретно: Работник работи като шофьор до 01.04.2005г. в предприятие "А".Напуска предприятието и започва работа на друго място в друго предприятие "Б".През 2009г. се връща в старото предприятие "А" и започва работа като ел.техник.Следва ли да се признае трудовия му стаж като шофьор в предприятие "А" за придобит трудов стаж и професионален опит на новата длъжност?
  Според мен (може и да греша) не трябва да се зачете (освен ако не е упоменато в вътрешните правила).Чл.2 важи за тези работници, които "са работили и работят"(тук има две неразделни условия) т.е. към датата на влизане на Наредбата в сила те работят в предприятие "А".
 • Извинете, горния ми пост не е за този въпрос.Моля мод да го изтрие.
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->