Доника Маринова Доника Маринова Kreston BulMar Управляващ съдружник финансов одит

Физическите лица декларират доходите си до края на април

Публикувано на: 09.04.2014В края на месец Април изтича крайният срок за деклариране на доходите от физическите лица, които са данъчно-задължени, съгласно действащото законодателство в България.

Кои са данъчнозадължените лица

Годишна данъчна декларация за физическите лица

Местните физически лица; чуждестранни физически лица,които са придобили доходи от източник в България; еднолични търговци; местни и чуждестранни лица, които за задължени да удържат и внасят данъци върху доходите на физически лица.

Данъчнозадължените лица декларират всички доходи, които са придобили през годината от страната и от чужбина, посочват източниците на доходи и данъчните облекчения, които могат да ползват в Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ.

Кои доходи се декларират в ГДД

 • Доходи от трудови правоотношения;
 • Доходи от стопанска дейност като едноличен търговец;
 • Доходи от друга стопанска дейност – като земеделски производител, тютюнопроизводители, авторски и лицензионни възнаграждения, свободни професии, извънтрудови правоотношения, от продажба на изобретения, произведения на науката, културата и изкуството и др.
 • Доходи от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество;
 • Доходи от прехвърляне на права или имущество;
 • Други доходи – обезщетения за пропуснати ползи, неустойки, парични и предметни награди, лихви, дивиденти и др.

Всички посочени доходи, които се декларират в ГДД се смятат за придобити на датата на плащането на дохода или получаването на престацията, когато дохода е непаричен.

Къде и кога се подава ГДД

Данъчнозадължените лица подават своята ГДД в компетентната ТД на НАП по постоянен адрес на физическото лице в срок до 30 април на годината, следваща годината на придобиване на дохода.

Лицата, които подадат декларацията си в срок до 10 февруари на следващата година и платят в този срок дължимия данък за довнасяне, ползват отстъпка от 5% върху данъчното задължение. Когато данъчнозадълженото лице подаде ГДД в срок до 30 април на следващата година по електронен път и в този срок плати дължимия данък за довнасяне може да ползва 5% отстъпка от данъчното задължение. За да се приложат тези отстъпки е необходимо авансовия данък, дължим през годината да е внесен в пълен размер. Двете отстъпки от по 5% не може да се ползват едновременно!

ГДД и всички приложения към нея се подава на място в съответната НАП или с електронен подпис от данъчнозадълженото лице или упълномощено от него. Има възможност ГДД да се подаде и с препоръчана поща.

Какви данъчни облекчения може да се ползват от физическите лица

 • За лица с намалена работоспособност с 50 и над 50% - данъчното облекчение е в размер на 7920лв.от годишните данъчни основи. (!)Това облекчение може да се ползва в пълен размер за годината през която е настъпила неработоспособността, както и за годината в която изтича.
 • За направени лични вноски за доброволно осигуряване и вноски за застраховки „Живот” – с тези вноски се намаляват годишните данъчни основи с до 10%.
 • За направени лични вноски за осигурителен стаж при пенсиониране – това са вноски, по т.нар. „закупуване на стаж” за времето на обучение, докторантура и др. подобни.
 • За направени дарения в полза на определени институции и до определени размери – напр. здравни и лечебни заведения, БЧК, детски ясли и градини, учебни заведения, културни институти и др.
 • Облекчение за млади семейства – в размер на направените лихвени плащания по ипотечен кредит за жилище, когато кредитополучателят има сключен граждански брак, не е навършил 35години към датата на сключване на договора за кредит, ипотекираното жилище е единствено за семейството през годината. Облекчението се ползва за лихвите до размер на кредита от 100 000лв. и само от един от съпрузите.

Какви документи се прилагат към ГДД

Служебни бележки за доходите от трудови и извънтрудови правоотношения; Копие от валидно решение на ТЕЛК – когато лицето ще ползва това данъчно облекчение; Копия от документи, доказващи направени лични вноски за осигурителен стаж; Документи, доказващи направено дарение, за което ще се ползва облекчение; Документи от банковата институция, удостоверяващи направени плащания и посочени размер на лихвата по ипотечен кредит, за който ще ползват облекчение; Декларация от съпруга/та, че няма да ползва облекчението за млади семейства, Удостоверения за размера на внесените в чужбина данък и задължителни осигурителни вноски, издаден от компетентните власти на другата държава.

Лицата, които извършват стопанска дейност като търговци, по смисъла на Търговския закон, в това число и Едноличните Търговци с годишната си данъчна декларация подават и Годишен отчет за дейността. Освобождават се само онези лица, които през годината не са извършвали стопанска дейност и не са отчели приходи и разходи, съгласно счетоводното законодателство.

Какво трябва да декларират местните лица, които имат доходи от чужбина

Местните физически лица, които са получили доход, с източник в друга държава трябва да подават ГДД образец 2001а в случаите, когато няма подписана СИДДО и се ползва метода на „данъчен кредит” или има сключена СИДДО. В тази декларация има Приложение №10, в което се посочват методите за избягване на двойното данъчно облагане, които могат да се приложат от това лице, в зависимост от видовете доходи и държавите, източници на тези доходи.

НАП за поредна година предоставя на своя сайт ГДД с баркод, която е препоръчително да се използва от данъчнозадължените лица, защото свежда грешките при попълването й до минимум.Коментари

Свързани документи със ЗДДФЛ

-->