Лора Танева Лора Танева счетоводител

Патентен данък - задължени лица, деклариране и плащане, облекчения и санкции

Публикувано на: 28.03.2014Патентният данък е годишен данък, администриран от местните власти и законово уреден Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ).

Кой трябва да плаща патентен данък?

Задължение за внасяне и деклариране на патентен данък имат физическите лица и едноличните търговци, които упражняват дейности, изрично определени като патентни. Съгласно Закона за местните данъци и такси, с патентен данък се облагат само физическите лица, лицата, упражняващи свободни професии и еднолични търговци, които извършват патентни дейности в случаите, когато оборотът им за предходната година не превишава 50 000 лева и лицето не е регистрирано по ДДС (регистрацията за ВОП по чл. 99 и чл. 100, ал. 2 от ЗДДС е изключение).

Кои дейности са патентни?

 • Средства за подслон и места за настаняване с не повече от 20 стаи
 • Заведения за хранене и развлечения
 • Търговия на дребно
 • Платени паркинги
 • Шивашки, обущарски, фризьорски, козметични услуги. Автомивки
 • Обучение на водачи на моторни превозни средства
 • Фитнес центрове и зали
 • Други дейности предвидени в ЗМДТ

Как се изчислява размерът на патентния данък и кой го определя?

Патентният данък за определена патентна  дейност се определя от Общинският съвет на дадена община с наредба на съответната община. Въпреки това местните власти трябва да се съобразят с минималните и максималните прагове на данъка посочени в ЗМДТ, валидни за сялата страна.

Размерът на патентния данък често се определя в абсолютна стойност, в някои случай от значение е местоположението на обекта (За Столична община варира за различните квартали), където се провежда дейността, неговата квадратура (пр. при търговия на дребно, фитнес центрове и др.), брой на работните места в обекта(пр. при фризьорски и козметични услуги) и др. Ако патентната дейност не се извършва в обект или от постоянно място, за целите на определяне на данъка за местонахождение на обекта се смята постоянния адрес на лицето.

Патентен данък се дължи за всяка дейност поотделно. Ако се осъществява патентна дейност в повече от един обект, тогава данъкът се дължи за всеки обект поотделно (Изкл. при данъчните облекчения).

Ако патентната дейност започва или спира в рамките на годината (с изключение на местата за настаняване, хранене и развлечения), тогава данъкът се определя пропорционално на броя тримесечия, в които е извършвана дейността, включително тримесечията, в които дейността е започнала или прекратена.

Ако в течение на годината се промени обстоятелство, свързано с определяне на данъка, тогава до края на годината данъкът се определя според новото обстоятелство, включително за тримесечието на промяната. Това условие не важи за местата за настаняване, хранене и развлечения.

Лице, което се облага с патентен данък, не се облага с данък върху доходите на физическите лица.

Патентен данък и регистрация по ЗДДС

Правото за облагане с патентен данък може да се изгуби. Ако лицето се регистрира по ДДС, за текущата година ще се облага по общия ред на закона за данъците върху доходите на физическите лица. Патентен данък ще се дължи до края на тримесечието, в което лицето се е регистрирало, а внесения патентен данък ще се приспадне при плащането на годишния данък върху доходите. Лицето може да поиска от общината издаване на удостоверение за дължимия патентен данък. Дори и през годината лицето да се дерегистрира по ДДС, то ще бъде обложено за годината с данък върху дохода по ЗДДФЛ.

Деклариране и заплащане

Лицата, които подлежат на облагане с патентен данък, декларират обстоятелствата до 31 януари. Ако дейността започва след тази дата, декларацията се подава преди да започне дейността.

При каквито и да е промени в обстоятелствата, свързани с определянето на данъка, в 7 дневен срок от промяната трябва да се подаде декларация. Ако се прехвърля предприятие на едноличен търговец, декларация трябва да се подаде и от двете страни участници по сделката.

Ако лицето се регистрира по ДДС, декларация трябва да се подаде до края на месеца, следващ месеца, в който е направена регистрацията или лицето е направило оборот над 50 000 лева, за което подлежи на задължителна регистрация по ДДС.

Декларациите се подават в общината, където се намира обектът, в който се извършва патентната дейност, а ако няма обект, то по постоянния адрес на лицето.

Приема се, че дейността не се извършва от постоянно място, когато промяната през годината на местонахождението на обекта, от който се извършва дейността, води до промяна в размера на данъка.

Патентният данък се внася на 4 равни вноски:

 1. За първото тримесечие – до 31 януари;
 2. За второто – до 30 април;
 3. За третото – до 31 юли;
 4. За четвъртото – до 31 октомври.

Ако възникне задължение за внасяне на патентен данък през годината, дължимата част от данъка за текущото тримесечие се внася в 7 дневен срок от подаване на данъчната декларация, а ако не е подадена в 7 дневен срок от крайния срок за подаването й.

Патентният данък се внася в общината, където се намира обектът, в който се извършва патентната дейност или ако няма обект в общината по постоянен обект на лицето. Ако данъкът се плаща от името на чуждестранно лице чрез пълномощник, тогава се внася по постоянен адрес на пълномощника. Във всички останали случаи данъкът се внася в Столична община, както беше пояснено по-горе и за декларацията.

Възможности за данъчни облекчения

Лицата, които подлежат на облагане с патентен данък могат да ползват следните данъчни облекчения:

 1. Лицата с поне 50% увреждания могат да ползват 50% намаление на патентния данък, ако извършват дейността лично и не наемат други хора за тази дейност през цялата данъчна година (дори и през годината да изтече срока, за който е определена неработоспособността, или неработоспособността да настъпи по време на годината, лицето има право да ползва облекчение за цялата година);
 2. Ако лицето извършва с личен труд два или три вида патентни дейности през годината, заплаща патентен данък само за тази, която е в най-висок размер. За извършване на повече от 3 дейности облекчението не се прилага.
 3. Лицата, които са пенсионери, извършват дейността лично, не наемат други работници през цялата година, и извършват някоя от следните дейности: Дърводелски услуги; Шивашки, кожарски, кожухарски и плетачни услуги; Обущарски и шапкарски услуги; Бръснарски и фризьорски услуги, ветеринарно-фризьорски услуги; Машинописни и/или копирни услуги; Козметични услуги, поставяне на татуировки; Маникюр, педикюр; Часовникарски услуги; Тапицерски услуги; и други дейности предвидени в закона, могат да ползват 50% намаление на патентния данък
 4. Лицата, които ползват работно място за обучение на чираци по смисъла на Закона за занаятите, и извършват Бръснарски и фризьорски услуги или ветеринарно-фризьорски услуги, заплащат 50% от определения патентен данък за съответното работно място. За да се ползва намалението, към декларацията по образец, свързана с патентния данък , трябва да се приложи копие от удостоверението за вписване в регистъра на чираците, издадено от регионалната занаятчийска камара.
 5. Лицата, които до 31 януари на съответната година подадат декларация и заплатят съответния данък за цялата година. Те са в размер на 5% от данъчното задължение.

Санкции, свързани с патентния данък.

 1. Невнесеният в срок данък се събира заедно с лихвите по Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания.
 2. Лице, което не подаде декларация по чл. 61н или не я подаде в срок, се наказва с глоба в размер до 500 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание.
 3. Лице, което не посочи или невярно посочи данни или обстоятелства в декларацията по чл. 61н, водещи до определяне на патентен данък в по-малък размер или до освобождаване от патентен данък, се наказва с глоба до 1000 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание.

Още по темата

Още за патентния данък може да научите от статията на Доника Маринова Патентен данък

За патентния данък може да научите и от видео семинара Патентен данък с лектор Лора Танева (автора на статията). В долния плеър може да видите демо-филм от семинара.Коментари

Свързани документи със ЗМДТ

-->