Петя Коева Петя Коева Потребител

Свързани лицаВ ГФО на компания X, изготвен по Международните счетоводни стандарти, при оповестените свързани лица има мажоритарен акционер (Y), който притежава над 80% от акциите. В този случай компания Y, счита ли се за компания-майка спрямо компания X?Отговори

 • Здравейте,
  Съгласно § 1 от Допълнителните разпоредби на Търговския закон "Свързани лица" са:
  ........
  5. дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете и акциите, издадени с право на глас в дружеството;
  6. лицата, чиято дейност се контролира пряко или косвено от трето лице.

  "Свързани лица" са и лицата, които участват пряко или косвено в управлението, контрола или капитала на друго лице или лица, поради което между тях могат да се уговарят условия, различни от обичайните.

  Съгласно § 1в от ДР на ТЗ Контрол" по смисъла на този закон е налице, когато едно физическо или юридическо лице (контролиращ):
  1. притежава повече от половината от гласовете в общото събрание на друго юридическо лице, или
  2. има право да определя повече от половината от членовете на управителния или надзорния орган на друго юридическо лице и същевременно е акционер или съдружник в това юридическо лице, или
  3. има право да упражнява решаващо влияние върху друго юридическо лице по силата на сключен с него договор или по силата на неговия дружествен договор или устав, или
  4. е акционер или съдружник в друго юридическо лице и по силата на договор с други акционери или съдружници контролира самостоятелно повече от половината от гласовете в общото събрание на това юридическо лице.

  Мисля, че видно от горните дефиниции компания Y безспорно е свързано лице с компания Х.
  В Търговския закон не се съдържа легално понятие "компания-майка".

  Поздрави,
  Йордан Костов
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->