Stefka Vasileva Stefka Vasileva Потребител

АмортизацииЗдравейте, имам 2 въпроса:

1. В 2008 г. е начислена лихва по предоставен заем на друга фирма грешно със 119 лв. в повече.
Грешката е открита сега,как да отпиша тези 119 лв.?

2. Имам закупен ДМА - Кемпер от ЕС.Заведен е като ДМА.За него е закупено оборудване на две отделни фактури, като едната фактура е с дата, преди да е закупен Кемпера. Как да включа оборудването в стойността на Кемпера за начисляване на амортизаци?

Благодаря!Отговори

 • Здравейте,

  По първия въпрос:
  От 01.01.2013 г. компетентен да коригира допуснати счетоводни грешки по общия ред на чл. 75 ЗКПО е съответния орган по приходите (НАП).
  При открита счетоводна грешка данъчно задълженото лице уведомява писмено НАП, която предприема действия за промяна на данъчния финансов резултат и на задължението за съответния данъчен период. Съответно по преценка на органа по приходите може да се извърши ревизия и задължението да бъде променено с ревизионен акт или проверка. При наличие на уведомление от страна на данъчно задълженото лице органът по приходите трябва да предприеме действия за промяна на данъчния финансов резултат и на задължението за съответния данъчен период.
  Съгласно чл. 75, ал. 1 ЗКПО при откриване през текущата година на счетоводна грешка, свързана с минала година, данъчният финансов резултат за съответната минала години се коригира съгласно изискванията на действащия през съответната минала година закон така, че все едно грешката не е била допусната. Това означава, че промяната ще се извърши не в резултата за текущата на откриването година, а за годината, в която е допусната грешката.
  За информация по казуса вижте: чл. 75 от ЗКПО;

  По втория въпрос:
  Ако оборудването е необходимо, за да функционира актива по предвидения начин, то трябва да се добави към неговата стойност (създавате отделна аналитичност за оборудването). Оборудването, което е придобито по-рано, може да го въведете в употреба/ експлоатация (с протокол) на по-късна датата (например когато сте придобили Кемпера), с което ще трябва да започнете да начислявате амортизация. Амортизация се начислява от началото на месеца, следващ месеца, в който активът е въведен в експлоатация (според НСС и ЗКПО) или от деня на въвеждане в експлоатация (МСС). След като разглеждаме Кемпера и оборудването като един актив, то датата на въвеждане в експлоатация ще е тази, в която Кемперът заедно с оборудването са в състояние да функционират нормално.

  С последващите разходи, свързани с отделен материален дълготраен актив, се коригира балансовата стойност на актива, когато е вероятно предприятието да има икономическа изгода над тази от първоначално оценената стандартна ефективност на съществуващия актив. (НСС 16)

  За повече информация по казуса: ММС 16, параграф 55; чл. 58 от ЗКПО

  Поздрави,
  Вера Русинова
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->