Георги Димитров Георги Димитров Kreston BulMar Управляващ съдружник обработка на заплати

Определяне на окончателен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица за 2013 г.

Публикувано на: 21.03.2014Самоосигуряващите се лица, по смисъла на Кодекса за социално осигуряване (КСО), определят окончателен размер на осигурителния си доход на годишна база. Това са лицата регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност, еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества и физическите лица членове на неперсонифицирани дружества както и земеделските производители и тютюнопроизводители. За земеделските и тютюнопроизводителите трябва да направим уточнение, че те са самоосигуряващи се лица по смисъла на КСО но, когато те реализират приходи само от непреработена растителна и/или животинска продукция не определят окончателен размер на осигурителния си доход за тези приходи. Когато обаче земеделските производители реализират доходи и от друга дейност като самоосигуряващи се лица, те определят окончателен размер на осигурителния си доход само за доходите от тази дейност. Задължението за осигуряване за посочените лица възниква от деня на започване или възобновяване на трудовата дейност и продължава до нейното прекъсване или прекратяване. При започване, прекъсване, възобновяване или прекратяване на всяка трудова дейност, за която е регистрирано самоосигуряващото се лице, се подава декларация по утвърден образец, от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите (НАП), до компетентната териториална дирекция на НАП, подписана от самоосигуряващото се лице, в 7дневен срок от настъпване на обстоятелството. Описаните погоре лица определят окончателния размер на осигурителния си доход за периода, през който е упражнявана трудова дейност през предходната година, въз основа на данни, които попълват в справка към годишната си данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ). Целта на годишното изравняване е, внесените вноски от самоосигуряващите се лица да съответстват на годишна база, на действителните им доходи от трудова дейност за съответната календарна година. Именно поради това чл. 6, ал. 8 от КСО определя, че годишният осигурителен доход се формира като разлика между облагаемия доход и осигурителния доход, върху който авансово са внасяни осигурителни вноски. С други думи, годишният осигурителен доход е доходa, върху който се довнасят вноските, като авансово внасяните осигурителни вноски от самоосигуряващите се лица задължително се приспадат от реално реализираните доходи от трудова дейност. Определения окончателен размер на осигурителния доход не може да бъде помалък от минималния и поголям от максималния размер на осигурителния доход за съответната година. Минималния размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица за 2013 г. се определя според облагаемият им доход за 2011 година, а за лицата, които нямат облагаем доход за 2011 както и за лицата, които започват дейност през 2012 или 2013 г. абсолютния минимум е 420 лв. макс. осиг. доход за 2013 г е 2200 лв.

Справката за определянето на окончателния размер на осигурителния доход се състои от две таблици и указания за тяхното попълване. В Таблица 1 се определя окончателният размер на осигурителния доход за ДОО и ДЗПО в УПФ а в Таблица 2 окончателният размер на осигурителния доход за ЗО. При попълването на Таблица 1 и Таблица 2 от Справката за окончателния размер на осигурителния доход се посочват доходите, върху които са внесени или дължими осигурителни вноски през 2013 год. и тези върху които окончателно се дължат осигурителните вноски. Когато, между дохода върху който са внасяни вноски през годината и декларирания окончателен осигурителен доход в справката има положителна разлика, върху нея се изчисляват и довнасят осигурителни вноски. Когато самоосигуряващото се лице е осигурено по трудово правоотношение върху макс. осиг. доход в таблица 1 и таблица 2 на справката се попълва само дохода от трудовото правоотношение, останалите колони не се попълват и осигурителни вноски не се довнасят.

Пример 1:

Осиг. доход

Месеци Осиг. доход, върху който се дължат осиг. вноски в качеството  на лице по чл. 4, ал. 1 и 2 и чл. 4а от КСО, или  като наето лице в случаите по чл.14в, б.”б” от Регламент 1408/71 Осиг. доход, върху който се дължат авансово осиг. вноски от самоосиг. се лица Месечен осигурителен доход от трудова дейност като: Осиг. доход за месеца, върху който се дължат осиг. вноски к.3+к.4 Осиг. доход за месеца, върху който се дължат осиг. вноски, не по-голям от макс. осиг. доход к.3+/к.5.1 до к.5.5/ Макс. размер на осиг. доход
Едно-личен търговец Собственик или съдружник в търг.  и неперсони-фицирано дружество Свободна професия и занаят-чийска дейност Лице с дейности по реда на ЗМДТ /патентни дейности/ Без трудови право-отношения /вкл.  управление на ЮЛ с нестопанска цел на неизборна длъжност/ извън деклари-раните в колони от 5.1 до 5.4
1 2 3 4 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 6 7 8
1. Януари 2200               2200 2200
2. Февруари 2200               2200 2200
3. Март 2200               2200 2200
4. Април 2200               2200 2200
5. Май 2200               2200 2200
6. Юни 2200               2200 2200
7. Юли 2200               2200 2200
8. Август 2200               2200 2200
9. Септември 2200               2200 2200
10. Октомври 2200               2200 2200
11  Ноември 2200               2200 2200
12. Декември 2200               2200 2200
13. Общо: 26400               26400 26400

1. Годишен Осиг. доход, върху който се довнасят осигурителни вноски /ред 13, колона 7

  ред 13, колона 6/             0.00                      лв.

2. Размер на осигурителната вноска за довнасяне за фонд “Пенсии”              0.00        лв. /виж т. 2  от Указанието/

3. Размер на осигурителната вноска за довнасяне за ДЗПО в Универсален пенсионен фонд              0.00          лв.

Едноличните търговци формират годишния си осигурителен доход като на ред 13, колона 5.1 от Таблица 1 вписват сбора от облагаемия доход, деклариран в Приложение 2, част ІІІ, ред 9.3 и сумата на ред 26, колона Б от Справка № 2, част V на същото приложение от данъчната декларация.

Пример 2: ЕТ е внасял редовно осигурителни вноски върху минималния осигурителен доход от 420 лв. Декларирания от лицето облагаем доход е 9600 лв. Тази сума лицето посочва на ред 13 в колона 5.1 от справката. Тя се разделя на месеците, през които е упражнявана дейността като ЕТ – 9600 / 12 = 800 лв. месечен осигурителен доход. Тоест имаме доход върху който са внасяни вноските през годината 420 х 12 = 5040 лв. и окончателен доход от 9600 лв. Разликата, 9600 5040 = 4560 лв. е дохода, върху който едноличния търговец трябва да изчисли осигурителните вноски за довнасяне.

Осиг. доход

Месеци Осиг. доход, върху който се дължат осиг. вноски в качеството  на лице по чл. 4, ал. 1 и 2 и чл. 4а от КСО, или  като наето лице в случаите по чл.14в, б.”б” от Регламент 1408/71 Осиг. доход, върху който се дължат авансово осиг. вноски от самооси. се лица Месечен осигурителен доход от трудова дейност като: Осиг. доход за месеца, върху който се дължат осиг. вноски к.3+к.4 Осиг. доход за месеца, върху който се дължат осиг. вноски, не поголям от макс. осиг. доход к.3+/к.5.1 до к.5.5/ Макс. размер на осиг. доход
Едно-личен търговец Собственик или съдружник в търг.  и неперсони-фицирано дружество Свободна професия и занаят-чийска дейност Лице, извършващо дейности по реда на ЗМДТ /патентни дейности/ Без трудови право-отношения /вкл.  управление на ЮЛ с нестопанска цел на неизборна длъжност/ извън декларираните в колони от 5.1 до 5.4
1 2 3 4 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 6 7 8
1. Януари   420 800         420 800 2200
2. Февруари   420 800         420 800 2200
3. Март   420 800         420 800 2200
4. Април   420 800         420 800 2200
5. Май   420 800         420 800 2200
6. Юни   420 800         420 800 2200
7. Юли   420 800         420 800 2200
8. Август   420 800         420 800 2200
9. Септември   420 800         420 800 2200
10. Октомври   420 800         420 800 2200
11  Ноември   420 800         420 800 2200
12. Декември   420 800         420 800 2200
13. Общо:   5040 9600         5040 9600 26400

1. Годишен Осиг. доход, върху който се довнасят осигурителни вноски /ред 13, колона 7

ред 13, колона 6/             4560.00                      лв.

2. Размер на осигурителната вноска за довнасяне за фонд “Пенсии”              583.68        лв. /виж т. 2  от Указанието/

3. Размер на осигурителната вноска за довнасяне за ДЗПО в Универсален пенсионен фонд              228.00          лв.

Годишният осигурителен доход се определя като разлика и в случаите, при които самоосигуряващите се лица са получили възнаграждения за работа без трудово правоотношение извън дейността, за която са регистрирани. Неоспорим аргумент в това отношение е чл. 11 от Наредбата за общественото осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица (НООСЛБГРЧМЛ). На основание ал. 1 от тази разпоредба при изплащане на възнаграждение за работа без трудово правоотношение на самоосигуряващите се лица осигурителни вноски не се внасят от възложителя на работата и не се удържат от възнаграждението. Самоосигуряващите се лица внасят осигурителни вноски върху доходите от работа без трудово правоотношение по реда на чл. 6, ал. 8 от КСО (основание за това е чл. 11, ал. 2 от наредбата). Следователно, осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване върху получените от самоосигуряващите се лица възнаграждения за работа без трудово правоотношение, включително за дейност, извън тази за която са регистрирани, се внасят по общия ред, въведен с чл. 6, ал. 8 от КСО. Съобразно установения с кодекса и наредбата ред за формиране на годишния осигурителен доход в Таблица 1 и Таблица 2 за определяне на окончателния размер на осигурителния доход за съответната година е въведена колона 5.5, която се попълва от самоосигуряващите се лица, получили възнаграждения за работа без трудово правоотношение извън тази, за която са регистрирани. Възнагражденията за работа без трудово правоотношение се включват в облагаемия доход на самоосигуряващото се лице, от който се приспадат авансово внесените осигурителни вноски, с оглед формиране на годишния осигурителен доход.

Пример 3: ЕТ е внасял редовно осигурителни вноски върху минималния осигурителен доход от 420 лв. Декларирания от лицето облагаем доход е 9600 лв. и тази сума лицето посочва на ред 13 в колона 5.1 от справката. Лицето има изплатени доходи от работа по извънтрудово правоотношение, които посочва в колона 5.5 за месеците, за които се отнасят плащанията. Тъй като за самоосигуряващите се лица, които са декларирали писмено това обстоятелство пред платеца на дохода по извънтрудово правоотношение, осигурителни вноски не се дължат, лицата ги посочват в справката. В случай, че лицето не е декларирало обстоятелството пред платеца на дохода и същия е удържал и внесъл осигурителни вноски по общия ред, тези суми не се посочват в справката. В колона 5.5 се посочват сумите намалени с признатите разходи за дейността.

Осиг. доход

Месеци Осиг. доход, върху който се дължат осиг. вноски в качеството  на лице по чл. 4, ал. 1 и 2 и чл. 4а от КСО, или  като наето лице в случаите по чл.14в, б.”б” от Регламент 1408/71 Осиг. доход, върху който се дължат авансово осиг. вноски от самооси. се лица Месечен осигурителен доход от трудова дейност като: Осиг. доход за месеца, върху който се дължат осиг. вноски к.3+к.4 Осиг. доход за месеца, върху който се дължат осиг. вноски, не поголям от макс. осиг. доход к.3+/к.5.1 до к.5.5/ Макс. размер на осиг. доход
Едно-личен търговец Собственик или съдружник в търг.  и неперсони-фицирано дружество Свободна професия и занаят-чийска дейност Лице, извършващо дейности по реда на ЗМДТ /патентни дейности/ Без трудови право-отношения /вкл.  управление на ЮЛ с нестопанска цел на неизборна длъжност/ извън декларираните в колони от 5.1 до 5.4
1 2 3 4 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 6 7 8
1. Януари   420 800         420 800 2200
2. Февруари   420 800         420 800 2200
3. Март   420 800         420 800 2200
4. Април   420 800         420 800 2200
5. Май   420 800       500 420 1300 2200
6. Юни   420 800       500 420 1300 2200
7. Юли   420 800       500 420 1300 2200
8. Август   420 800         420 800 2200
9. Септември   420 800         420 800 2200
10. Октомври   420 800         420 800 2200
11  Ноември   420 800         420 800 2200
12. Декември   420 800         420 800 2200
13. Общо:   5040 9600       1500 5040 11100 26400

1. Годишен Осиг. доход, върху който се довнасят осигурителни вноски /ред 13, колона 7

ред 13, колона 6/             6060.00                      лв.

2. Размер на осигурителната вноска за довнасяне за фонд “Пенсии”              775.68        лв. /виж т. 2  от Указанието/

3. Размер на осигурителната вноска за довнасяне за ДЗПО в Универсален пенсионен фонд              303.00          лв.

 

Пример 4: Работещ по трудово правоотношение е самоосигуряващо се лице ЕТ, който упражнява дейност само през първите няколко месеца на годината, след което е подадена декларация за спиране на дейността на ЕТ и спиране на самоосигуряването от 01.03.2013 г. За Януари и Февруари са внесени осигурителни вноски върху минималния осигурителен доход от 420 лв. Лицето има изплатени доходи от работа по извънтрудово правоотношение. За месеците Януари и Февруари декларирания облагаем доход на ЕТ е помалък от минималния осигурителен доход. Когато декларирания облагаем доход е помалък от дохода върху който регулярно са внасяни осигурителните вноски, разликата ще бъде отрицателна и няма да се изчисляват и довнасят осигурителни вноски. В този случай няма да има основание за възстановяване на осигурителни вноски тъй като лицето е осигурявано върху определения за него минимален осигурителен доход през течение на годината.

Осиг. доход

Месеци Осиг. доход, върху който се дължат осиг. вноски в качеството  на лице по чл. 4, ал. 1 и 2 и чл. 4а от КСО, или  като наето лице в случаите по чл.14в, б.”б” от Регламент 1408/71 Осиг. доход, върху който се дължат авансово осиг. вноски от самооси. се лица Месечен осигурителен доход от трудова дейност като: Осиг. доход за месеца, върху който се дължат осиг. вноски к.3+к.4 Осиг. доход за месеца, върху който се дължат осиг. вноски, не поголям от макс. осиг. доход к.3+/к.5.1 до к.5.5/ Макс. размер на осиг. доход
Едно-личен търговец Собственик или съдружник в търг.  и неперсони-фицирано дружество Свободна професия и занаят-чийска дейност Лице, извършващо дейности по реда на ЗМДТ /патентни дейности/ Без трудови право-отношения /вкл.  управление на ЮЛ с нестопанска цел на неизборна длъжност/ извън декларираните в колони от 5.1 до 5.4
1 2 3 4 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 6 7 8
1. Януари 650 420 50       200 1070 900 2200
2. Февруари 650 420 50       200 1070 900 2200
3. Март 650             650 650 2200
4. Април 650             650 650 2200
5. Май 650             650 650 2200
6. Юни 650             650 650 2200
7. Юли 650             650 650 2200
8. Август 650             650 650 2200
9. Септември 650             650 650 2200
10. Октомври 650             650 650 2200
11  Ноември 650             650 650 2200
12. Декември 650             650 650 2200
13. Общо: 7800 840 100       400 8640 8300 26400

1. Годишен Осиг. доход, върху който се довнасят осигурителни вноски /ред 13, колона 7

  ред 13, колона 6/             0.00                      лв.

2. Размер на осигурителната вноска за довнасяне за фонд “Пенсии”              0.00        лв. /виж т. 2  от Указанието/

3. Размер на осигурителната вноска за довнасяне за ДЗПО в Универсален пенсионен фонд              0.00          лв.

Пример 5: Работещ по трудово правоотношение открива ЕТ и прекратява трудовото си правоотношение от 01.10.2013 г. От същата дата започва да се самоосигурява. За Октомври Ноември и Декември са внесени осигурителни вноски върху минималния осигурителен доход от 420 лв. Лицето има и изплатени доходи от работа по извънтрудово правоотношение за месеците Ноември и Декември.

Осиг. доход

Месеци Осиг. доход, върху който се дължат осиг. вноски в качеството  на лице по чл. 4, ал. 1 и 2 и чл. 4а от КСО, или  като наето лице в случаите по чл.14в, б.”б” от Регламент 1408/71 Осиг. доход, върху който се дължат авансово осиг. вноски от самооси. се лица Месечен осигурителен доход от трудова дейност като: Осиг. доход за месеца, върху който се дължат осиг. вноски к.3+к.4 Осиг. доход за месеца, върху който се дължат осиг. вноски, не поголям от макс. осиг. доход к.3+/к.5.1 до к.5.5/ Макс. размер на осиг. доход
Едно-личен търговец Собственик или съдружник в търг.  и неперсони-фицирано дружество Свободна професия и занаят-чийска дейност Лице, извършващо дейности по реда на ЗМДТ /патентни дейности/ Без трудови право-отношения /вкл.  управление на ЮЛ с нестопанска цел на неизборна длъжност/ извън декларираните в колони от 5.1 до 5.4
1 2 3 4 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 6 7 8
1. Януари 650             650 650 2200
2. Февруари 650             650 650 2200
3. Март 650             650 650 2200
4. Април 650             650 650 2200
5. Май 650             650 650 2200
6. Юни 650             650 650 2200
7. Юли 650             650 650 2200
8. Август 650             650 650 2200
9. Септември 650             650 650 2200
10. Октомври   420 600         420 600 2200
11  Ноември   420 600       500 420 1100 2200
12. Декември   420 600       500 420 1100 2200
13. Общо: 5850 1260 1800       1000 7110 8650 26400

1. Годишен Осиг. доход, върху който се довнасят осигурителни вноски /ред 13, колона 7

  ред 13, колона 6/             1540.00                      лв.

2. Размер на осигурителната вноска за довнасяне за фонд “Пенсии”              197.12        лв. /виж т. 2  от Указанието/

3. Размер на осигурителната вноска за довнасяне за ДЗПО в Универсален пенсионен фонд              77.00          лв.

Пример 6: ЕТ, осигурен за риска „Общо заболяване и майчинство”, няма наети работници или служители, осъществява дейността самостоятелно. Същия излиза в болничен за периода Август, Септември и Октомври. За този период лицето е получило обезщетение за оставане без работа от НОИ. Периода на временна неработоспособност не се включва при определяне на окончателния размер на осигурителния доход. Това е така тъй като лицето извършва дейността самостоятелно и, докато се намира във временна неработоспособност ЕТ реално не извършва дейност.

Осиг. доход

Месеци Осиг. доход, върху който се дължат осиг. вноски в качеството  на лице по чл. 4, ал. 1 и 2 и чл. 4а от КСО, или  като наето лице в случаите по чл.14в, б.”б” от Регламент 1408/71 Осиг. доход, върху който се дължат авансово осиг. вноски от самоосиг. се лица Месечен осигурителен доход от трудова дейност като: Осиг. доход за месеца, върху който се дължат осиг. вноски к.3+к.4 Осиг. доход за месеца, върху който се дължат осиг. вноски, не по-голям от макс. осиг. доход к.3+/к.5.1 до к.5.5/ Макс. размер на осиг. доход
Едно-личен търговец Собственик или съдружник в търг.  и неперсони-фицирано дружество Свободна професия и занаят-чийска дейност Лице с дейности по реда на ЗМДТ /патентни дейности/ Без трудови право-отношения /вкл.  управление на ЮЛ с нестопанска цел на неизборна длъжност/ извън декларираните в колони от 5.1 до 5.4
1 2 3 4 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 6 7 8
1. Януари   420 1000         420 1000 2200
2. Февруари   420 1000         420 1000 2200
3. Март   420 1000         420 1000 2200
4. Април   420 1000         420 1000 2200
5. Май   420 1000         420 1000 2200
6. Юни   420 1000         420 1000 2200
7. Юли   420 1000         420 1000 2200
8. Август   0 0         0 0 2200
9. Септември   0 0         0 0 2200
10. Октомври   0 0         0 0 2200
11  Ноември   420 1000         420 1000 2200
12. Декември   420 1000         420 1000 2200
13. Общо:   3780 9000         3780 9000 26400

1. Годишен Осиг. доход, върху който се довнасят осигурителни вноски /ред 13, колона 7

  ред 13, колона 6/             5220.00                      лв.

2. Размер на осигурителната вноска за довнасяне за фонд “Пенсии”              668.16        лв. /виж т. 2  от Указанието/

3. Размер на осигурителната вноска за довнасяне за ДЗПО в Универсален пенсионен фонд              261.00          лв.

Пример 7: ЕТ, осигурен за за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт по реда на чл. 4, ал. 3, т. 1 от КСО. Лицето не е избрало да се осигурява за риска „общо заболяване и майчинство”. В този случай дори за периодите на временна неработоспособност лицето дължи осигурителни вноски на основание чл. 3, ал. 4 от НООСЛБГРЧМЛ. Лицата, които не са избрали да се осигуряват за риска ОЗМ могат да прекъснат осигуряването си за периодите на временна неработоспособност и да не внасят осигурителни вноски за ДОО за тези периоди. Съгласно чл. 4, ал. 1 от НООСЛБГРЧМЛ минималният размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, които не упражняват трудова дейност през целия месец, се определя пропорционално на работните дни от месеца за периода, през който е упражнявана дейността. Видно е, че в наредбата е предвидена възможност за самоосигуряващите се лица в рамките на периода, през който те притежават това качество, да могат да прекъсват трудовата си дейност, след което при нейното възобновяване, отново да се включват в осигуряване по съответния ред, като периодът от възобновяване до прекъсване на дейността зависи единствено от това колко време е упражнявана трудова дейност. В тези случаи, когато лицето не упражнява дейност през целия месец, минималният размер на осигурителния доход, върху който следва да внесе авансово осигурителни вноски, ще се определи пропорционално на работните дни от месеца за периода, през който е упражнявана дейността. За примера ще приемем, че лицето е подало декларация за прекъсване на осигуряването за периода Август – Октомври и е подало декларация за възобновяване на дейността и съответно осигуряването от 01 Ноември.

Осиг. доход

Месеци Осиг. доход, върху който се дължат осиг. вноски в качеството  на лице по чл. 4, ал. 1 и 2 и чл. 4а от КСО, или  като наето лице в случаите по чл.14в, б.”б” от Регламент 1408/71 Осиг. доход, върху който се дължат авансово осиг. вноски от самоосиг. се лица Месечен осигурителен доход от трудова дейност като: Осиг. доход за месеца, върху който се дължат осиг. вноски к.3+к.4 Осиг. доход за месеца, върху който се дължат осиг. вноски, не по-голям от макс. осиг. доход к.3+/к.5.1 до к.5.5/ Макс. размер на осиг. доход
Едно-личен търговец Собственик или съдружник в търг.  и неперсони-фицирано дружество Свободна професия и занаят-чийска дейност Лице с дейности по реда на ЗМДТ /патентни дейности/ Без трудови право-отношения /вкл.  управление на ЮЛ с нестопанска цел на неизборна длъжност/ извън декларираните в колони от 5.1 до 5.4
1 2 3 4 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 6 7 8
1. Януари   420 1000         420 1000 2200
2. Февруари   420 1000         420 1000 2200
3. Март   420 1000         420 1000 2200
4. Април   420 1000         420 1000 2200
5. Май   420 1000         420 1000 2200
6. Юни   420 1000         420 1000 2200
7. Юли   420 1000         420 1000 2200
8. Август   0 0         0 0 2200
9. Септември   0 0         0 0 2200
10. Октомври   0 0         0 0 2200
11  Ноември   420 1000         420 1000 2200
12. Декември   420 1000         420 1000 2200
13. Общо:   3780 9000         3780 9000 26400

1. Годишен Осиг. доход, върху който се довнасят осигурителни вноски /ред 13, колона 7

  ред 13, колона 6/             5220.00                      лв.

2. Размер на осигурителната вноска за довнасяне за фонд “Пенсии”              668.16        лв. /виж т. 2  от Указанието/

3. Размер на осигурителната вноска за довнасяне за ДЗПО в Универсален пенсионен фонд              261.00          лв.

По аналогичен начин се попълват и колоните за другите доходи от самоосигуряване с тази разлика, че за всяка различна дейност облагаемия доход се посочва в различно приложение от данъчната декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ и съответно се попълва в различна колона от таблици 1 и 2 на справката.

Собствениците и съдружници в търговски дружества, както и физическите лица членове на неперсонифицирани дружества, които декларират доходи от извършване на услуги с личен труд в тези дружества формират годишния си осигурителен доход за тази дейност като на ред 13, колона 5.2 от Таблица 1 вписват съответната част от облагаемия доход, получен от извършването на услуги с личен труд само в тези дружества, деклариран в Приложение 1, част І, с вписан код 10 в редове 57 (и/или в Приложение 1а част І, с вписан код 10 в редове 57 в случай, че за лицето се прилага българското законодателство съгласно Регламент 1408/71 или Регламент 883/2004).

Пример 8: Собственик на ЕООД е получавал по 800 лв. месечно за положен от него личен труд в дружеството. Същия се е осигурявал като самоосигуряващо се лице чрез булстата на същото дружество и редовно е внасял осигурителните си вноски върху минималния размер на осигурителния доход от 420 лв.

Осиг. доход

Месеци Осиг. доход, върху който се дължат осиг. вноски в качеството  на лице по чл. 4, ал. 1 и 2 и чл. 4а от КСО, или  като наето лице в случаите по чл.14в, б.”б” от Регламент 1408/71 Осиг. доход, върху който се дължат авансово осиг. вноски от самооси. се лица Месечен осигурителен доход от трудова дейност като: Осиг. доход за месеца, върху който се дължат осиг. вноски к.3+к.4 Осиг. доход за месеца, върху който се дължат осигурителни вноски, не поголям от макс. осиг. доход к.3+/к.5.1 до к.5.5/ Макс. размер на осиг. доход
Едно-личен търговец Собственик или съдружник в търг.  и неперсони-фицирано дружество Свободна професия и занаят-чийска дейност Лице, извършващо дейности по реда на ЗМДТ /патентни дейности/ Без трудови право-отношения /вкл.  управление на ЮЛ с нестопанска цел на неизборна длъжност/ извън декларираните в колони от 5.1 до 5.4
1 2 3 4 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 6 7 8
1. Януари   420   800       420 800 2200
2. Февруари   420   800       420 800 2200
3. Март   420   800       420 800 2200
4. Април   420   800       420 800 2200
5. Май   420   800       420 800 2200
6. Юни   420   800       420 800 2200
7. Юли   420   800       420 800 2200
8. Август   420   800       420 800 2200
9. Септември   420   800       420 800 2200
10. Октомври   420   800       420 800 2200
11  Ноември   420   800       420 800 2200
12. Декември   420   800       420 800 2200
13. Общо:   5040   9600       5040 9600 26400

1. Годишен Осиг. доход, върху който се довнасят осигурителни вноски /ред 13, колона 7

ред 13, колона 6/             4560.00                      лв.

2. Размер на осигурителната вноска за довнасяне за фонд “Пенсии”              583.68        лв. /виж т. 2  от Указанието/

3. Размер на осигурителната вноска за довнасяне за ДЗПО в Универсален пенсионен фонд              228.00          лв.

Лицата, упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност, както и регистрираните земеделски производители, за доходите от продажба на произведени и преработени продукти от земеделската им дейност, формират годишния си осигурителен доход като на ред 13, колона 5.3 от Таблица 1 вписват облагаемия доход, деклариран в Приложение 3, част I, Таблица 2, ред 2.9 /само частта от доходите от продажба на преработените продукти с код 04/, както и доходите, декларирани в Таблица 5, ред 5.8 и Таблица 6, ред 6.10 (и/или в Приложение 3а, част I, Таблица 2, ред 2.9 /само частта от доходите от продажба на преработените продукти с код 04/, както и доходите, декларирани в Таблица 5, ред 5.8 и Таблица 6, ред 6.10 в случай, че за лицето се прилага българското законодателство съгласно Регламент 1408/71 и/или Регламент 883/2004). Тук следва да се има предвид, че земеделските производители и тютюнопроизводителите, които извършват само земеделска дейност и произвеждат непреработена растителна и/или животинска продукция, не определят окончателен размер на осигурителния си доход. Когато обаче, същите лица реализират доходи от продажба на произведена и преработена земеделска продукция или от други дейности като самоосигуряващи се лица, те определят окончателен размер на осигурителния си доход само за доходите от тези дейности.

Пример 9:  

Осиг. доход

Месеци Осиг. доход, върху който се дължат осиг. вноски в качеството  на лице по чл. 4, ал. 1 и 2 и чл. 4а от КСО, или  като наето лице в случаите по чл.14в, б.”б” от Регламент 1408/71 Осиг. доход, върху който се дължат авансово осиг. вноски от самооси. се лица Месечен осигурителен доход от трудова дейност като: Осиг. доход за месеца, върху който се дължат осиг. вноски к.3+к.4 Осиг. доход за месеца, върху който се дължат осигурителни вноски, не поголям от макс. осиг. доход к.3+/к.5.1 до к.5.5/ Макс. размер на осиг. доход
Едно-личен търговец Собственик или съдружник в търг.  и неперсони-фицирано дружество Свободна професия и занаят-чийска дейност Лице, извършващо дейности по реда на ЗМДТ /патентни дейности/ Без трудови право-отношения /вкл.  управление на ЮЛ с нестопанска цел на неизборна длъжност/ извън декларираните в колони от 5.1 до 5.4
1 2 3 4 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 6 7 8
1. Януари   420     800     420 800 2200
2. Февруари   420     800     420 800 2200
3. Март   420     800     420 800 2200
4. Април   420     800     420 800 2200
5. Май   420     800     420 800 2200
6. Юни   420     800     420 800 2200
7. Юли   420     800     420 800 2200
8. Август   420     800     420 800 2200
9. Септември   420     800     420 800 2200
10. Октомври   420     800     420 800 2200
11  Ноември   420     800     420 800 2200
12. Декември   420     800     420 800 2200
13. Общо:   5040     9600     5040 9600 26400

1. Годишен Осиг. доход, върху който се довнасят осигурителни вноски /ред 13, колона 7

ред 13, колона 6/             4560.00                      лв.

2. Размер на осигурителната вноска за довнасяне за фонд “Пенсии”              583.68        лв. /виж т. 2  от Указанието/

3. Размер на осигурителната вноска за довнасяне за ДЗПО в Универсален пенсионен фонд              228.00          лв.

Лицата, които упражняват дейности, подлежащи на облагане с патентен данък по реда на ЗМДТ, формират годишния си осигурителен доход като на ред 13, колона 5.4 от Таблица 1 вписват облагаемия доход, деклариран в Приложение 7, част ІІ, редове 4, 6, 8 и 10 на данъчната декларация, според начина на упражняване на дейността.

Пример 10:

Осиг. доход

Месеци Осиг. доход, върху който се дължат осиг. вноски в качеството  на лице по чл. 4, ал. 1 и 2 и чл. 4а от КСО, или  като наето лице в случаите по чл.14в, б.”б” от Регламент 1408/71 Осиг. доход, върху който се дължат авансово осиг. вноски от самооси. се лица Месечен осигурителен доход от трудова дейност като: Осиг. доход за месеца, върху който се дължат осиг. вноски к.3+к.4 Осиг. доход за месеца, върху който се дължат осигурителни вноски, не поголям от макс. осиг. доход к.3+/к.5.1 до к.5.5/ Макс. размер на осиг. доход
Едно-личен търговец Собственик или съдружник в търг.  и неперсони-фицирано дружество Свободна професия и занаят-чийска дейност Лице, извършващо дейности по реда на ЗМДТ /патентни дейности/ Без трудови право-отношения /вкл.  управление на ЮЛ с нестопанска цел на неизборна длъжност/ извън декларираните в колони от 5.1 до 5.4
1 2 3 4 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 6 7 8
1. Януари   420       800   420 800 2200
2. Февруари   420       800   420 800 2200
3. Март   420       800   420 800 2200
4. Април   420       800   420 800 2200
5. Май   420       800   420 800 2200
6. Юни   420       800   420 800 2200
7. Юли   420       800   420 800 2200
8. Август   420       800   420 800 2200
9. Септември   420       800   420 800 2200
10. Октомври   420       800   420 800 2200
11  Ноември   420       800   420 800 2200
12. Декември   420       800   420 800 2200
13. Общо:   5040       9600   5040 9600 26400

1. Годишен Осиг. доход, върху който се довнасят осигурителни вноски /ред 13, колона 7

ред 13, колона 6/             4560.00                      лв.

2. Размер на осигурителната вноска за довнасяне за фонд “Пенсии”              583.68        лв. /виж т. 2  от Указанието/

3. Размер на осигурителната вноска за довнасяне за ДЗПО в Универсален пенсионен фонд              228.00          лв.

По аналогичен начин се попълват и данните в таблица 2 от справката, като при попълването и самоосигуряващите се лица трябва да имат предвид следните особености:

За самоосигуряващите се лица, които са избрали да се осигуряват за риска ОЗМ Осигурителния доход за тези лица, за периодите на временна неработоспособност, бременност и раждане и отглеждане на малко дете ще бъде минималния месечен размер на осигурителния доход като самоосигуряващо се лице.

Пример 11:

Таблица 2

за определяне на окончателния размер на осигурителния доход за 2013 г., върху който се дължат здравноосигурителни вноски

Осиг. доход

Месеци Осиг. доход по чл. 40,     ал. 1, т. 1, 2а, 4 и 5 от ЗЗО, или като наето лице в случаите по чл.14в, б.”б” от Регламент 1408/71 Осиг. доход, върху който се дължат авансово осиг. вноски от самоосиг. се лица Месечен осигурителен доход от трудова дейност като: Осиг. доход за месеца, върху който се дължат осиг. вноски к.3+к.4 Осиг. доход за месеца, върху който се дължат осиг. вноски, не поголям от макс. осиг. доход к.3 + /к.5.1 до к.5.6/ Макс. размер на осиг. доход
Едно-личен търговец Собственик или съдружник в търг.  или неперсони-фицирано дружество. Свободна професия и занаят-чийска дейност Лице с дейности по реда на ЗМДТ /патентни дейности/ Доходи, получени за работа без трудови право-отношения извън деклари-раните в колони от 5.1 до 5.4 Други доходи от дейности, подлежащи на данъчно облагане
1 2 3 4 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6 7 8
1 Януари   420 1000           420 1000 2200
2 Февруари   420 1000           420 1000 2200
3 Март   420 1000           420 1000 2200
4 Април   420 1000           420 1000 2200
5 Май   420 1000           420 1000 2200
6 Юни   420 1000           420 1000 2200
7 Юли   420 1000           420 1000 2200
8 Август   420 420           420 420 2200
9 Септември   420 420           420 420 2200
10 Октомври   420 420           420 420 2200
11 Ноември   420 1000           420 1000 2200
12 Декември   420 1000           420 1000 2200
13 Общо:   5040 9840           5040 9840 26400

1. Годишен Осиг. доход, върху който се довнасят осигурителни вноски /ред 13, колона 7

ред 13, колона 6/               4800.00                   лв.

2. Размер на осигурителната вноска за довнасяне на осигуреното лице /8% от общия годишен размер на осигурителния доход, върху който се довнасят осигурителни вноски/               384.00              лв.   /виж т.9 от Указанието/.

Самоосигуряващите се пенсионери, които са избрали да внасят само здравноосигурителни вноски, вписват размера на получаваните от тях пенсии само в колона 3 на Таблица 2, в която се определя окончателният размер на здравноосигурителния доход. Тези лица попълват само Таблица 2 от справката, определят окончателен размер само за здравноосигурителния си доход, и не попълват Таблица 1 от справката. Това означава, че при изчисляване на осигурителните вноски върху определения окончателен размер на осигурителния доход те ще имат за довнасяне само здравноосигурителни вноски.

Пример 12:

Таблица 2

за определяне на окончателния размер на осигурителния доход за 2013 г., върху който се дължат здравноосигурителни вноски

Осиг. доход

Месеци Осиг. доход по чл. 40,     ал. 1, т. 1, 2а, 4 и 5 от ЗЗО, или като наето лице в случаите по чл.14в, б.”б” от Регламент 1408/71 Осиг. доход, върху който се дължат авансово осиг. вноски от самоосиг. се лица Месечен осигурителен доход от трудова дейност като: Осиг. доход за месеца, върху който се дължат осиг. вноски к.3+к.4 Осиг. доход за месеца, върху който се дължат осиг. вноски, не поголям от макс. осиг. доход к.3 + /к.5.1 до к.5.6/ Макс. размер на осиг. доход
Едно-личен търговец Собственик или съдружник в търг.  или неперсони-фицирано дружество. Свободна професия и занаят-чийска дейност Лице с дейности по реда на ЗМДТ /патентни дейности/ Доходи, получени за работа без трудови право-отношения извън деклари-раните в колони от 5.1 до 5.4 Други доходи от дейности, подлежащи на данъчно облагане
1 2 3 4 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6 7 8
1 Януари 300 420 1000           720 1300 2200
2 Февруари 300 420 1000           720 1300 2200
3 Март 300 420 1000           720 1300 2200
4 Април 300 420 1000           720 1300 2200
5 Май 300 420 1000           720 1300 2200
6 Юни 300 420 1000           720 1300 2200
7 Юли 300 420 1000           720 1300 2200
8 Август 300 420 1000           720 1300 2200
9 Септември 300 420 1000           720 1300 2200
10 Октомври 300 420 1000           720 1300 2200
11 Ноември 300 420 1000           720 1300 2200
12 Декември 300 420 1000           720 1300 2200
13 Общо: 3600 5040 12000           8640 15600 26400

1. Годишен Осиг. доход, върху който се довнасят осигурителни вноски /ред 13, колона 7

ред 13, колона 6/               6960.00                   лв.

2. Размер на осигурителната вноска за довнасяне на осигуреното лице /8% от общия годишен размер на осигурителния доход, върху който се довнасят осигурителни вноски/               556.80              лв.   /виж т.9 от Указанието/.

Окончателен размер на осигурителния доход за вноските по Закона за здравното осигуряване определят и лицата, които не извършват трудова дейност и сами внасят здравноосигурителните си вноски по реда на чл. 40, ал. 5 от ЗЗО. През годината тези лица се осигуряват върху не помалко от половината от минималния размер на осигурителния доход за самоосигуряващи се лица, определен със ЗБДОО и извършват годишно изравняване на осигурителния доход съгласно данните от годишната данъчната декларация, когато за тях е възникнало задължение за подаване на такава декларация. Задължение за подаване на декларацията възниква, когато лицата са получили доходи подлежащи на облагане по реда на ЗДДФЛ. Това могат да бъдат доходи от наем или от работа по извънтрудово правоотношение, когато сумата по сметката е помалка от минималната работна заплата след приспадане на разходите за дейността.

Пример 14:

Таблица 2

за определяне на окончателния размер на осигурителния доход за 2013 г., върху който се дължат здравноосигурителни вноски

Осиг. доход

Месеци Осиг. доход по чл. 40,     ал. 1, т. 1, 2а, 4 и 5 от ЗЗО, или като наето лице в случаите по чл.14в, б.”б” от Регламент 1408/71 Осиг. доход, върху който се дължат авансово осиг. вноски от самоосиг. се лица Месечен осигурителен доход от трудова дейност като: Осиг. доход за месеца, върху който се дължат осиг. вноски к.3+к.4 Осиг. доход за месеца, върху който се дължат осигурителни вноски, не поголям от макс. осиг. доход к.3 + /к.5.1 до к.5.6/ Макс. размер на осиг. доход
Едно-личен търговец Собственик или съдружник в търг.  или неперсони-фицирано дружество. Свободна професия и занаят-чийска дейност Лице с дейности по реда на ЗМДТ /патентни дейности/ Доходи, получени за работа без трудови право-отношения извън деклари-раните в колони от 5.1 до 5.4 Други доходи от дейности, подлежащи на данъчно облагане
1 2 3 4 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6 7 8
1 Януари   210           200 210 200 2200
2 Февруари   210           200 210 200 2200
3 Март   210           200 210 200 2200
4 Април   210           200 210 200 2200
5 Май   210           200 210 200 2200
6 Юни   210           200 210 200 2200
7 Юли   210           200 210 200 2200
8 Август   210           200 210 200 2200
9 Септември   210           200 210 200 2200
10 Октомври   210           200 210 200 2200
11 Ноември   210           200 210 200 2200
12 Декември   210           200 210 200 2200
13 Общо:   2520           2400 2520 2400 26400

1. Годишен Осиг. доход, върху който се довнасят осигурителни вноски /ред 13, колона 7

ред 13, колона 6/               0.00                   лв.

2. Размер на осигурителната вноска за довнасяне на осигуреното лице /8% от общия годишен размер на осигурителния доход, върху който се довнасят осигурителни вноски/               0.00              лв.   /виж т.9 от Указанието/.

В случай, че самоосигуряващото се лице е внасяло през годината осигурителни вноски върху осигурителен доход, който е поголям от определения за него минимален осигурителен доход, но с данъчната декларация декларира доход помалък или равен на минималния размер, окончателният осигурителен доход също ще бъде равен на минималния осигурителен доход. В този случай ще има недължимо внесени осигурителни вноски, които подлежат на възстановяване по искане на лицето по реда на чл. 128 и 129 от ДОПК.

Пример 14: Лицето е избрало да се осигурява върху доход, който е поголям от определения по реда на ЗБДОО2013 г минимален размер на осигурителния доход. Внасяло е авансови осигурителни вноски върху месечен доход от 800 лв. При попълване на приложенията на годишната данъчна декларация обаче, лицето посочва облагаем доход, който е помалък от избрания от него месечен осигурителен доход, върху който е внасяло авансовите си осигурителни вноски. В този случай окончателния осигурителен доход ще бъде помалък от избрания от лицето осигурителен доход поради което ще бъде на лице хипотезата за неоснователно внесени осигурителни вноски.

Осиг. доход

Месеци Осиг. доход, върху който се дължат осиг. вноски в качеството  на лице по чл. 4, ал. 1 и 2 и чл. 4а от КСО, или  като наето лице в случаите по чл.14в, б.”б” от Регламент 1408/71 Осиг. доход, върху който се дължат авансово осиг. вноски от самооси. се лица Месечен осигурителен доход от трудова дейност като: Осиг. доход за месеца, върху който се дължат осиг. вноски к.3+к.4 Осиг. доход за месеца, върху който се дължат осиг. вноски, не поголям от макс. осиг. доход к.3+/к.5.1 до к.5.5/ Макс. размер на осиг. доход
Едно-личен търговец Собственик или съдружник в търг.  и неперсони-фицирано дружество Свободна професия и занаят-чийска дейност Лице, извършващо дейности по реда на ЗМДТ /патентни дейности/ Без трудови право-отношения /вкл.  управление на ЮЛ с нестопанска цел на неизборна длъжност/ извън декларираните в колони от 5.1 до 5.4
1 2 3 4 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 6 7 8
1. Януари   800 500         800 500 2200
2. Февруари   800 500         800 500 2200
3. Март   800 500         800 500 2200
4. Април   800 500         800 500 2200
5. Май   800 500         800 500 2200
6. Юни   800 500         800 500 2200
7. Юли   800 500         800 500 2200
8. Август   800 500         800 500 2200
9. Септември   800 500         800 500 2200
10. Октомври   800 500         800 500 2200
11  Ноември   800 500         800 500 2200
12. Декември   800 500         800 500 2200
13. Общо:   9600 6000         9600 6000 26400

1. Годишен Осиг. доход, върху който се довнасят осигурителни вноски /ред 13, колона 7

ред 13, колона 6/             0.00                      лв.

2. Размер на осигурителната вноска за довнасяне за фонд “Пенсии”              0.00        лв. /виж т. 2  от Указанието/

3. Размер на осигурителната вноска за довнасяне за ДЗПО в Универсален пенсионен фонд              0.00          лв.

В този случай осигурителните вноски са внесени неоснователно и подлежат на възстановяване по реда на ДОПК по писмено искане на лицето.

Окончателен размер на осигурителния си доход не определят собствениците или съдружниците в търговските дружества и физическите лица, членове на неперсонифицирани дружества, за които не е възникнало задължение за подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ. Това може да се случи, когато тези лица не са получили доход от дружествата, който е облагаем доход по реда на ЗДДФЛ. За тези лица окончателния размер на осигурителния доход за фонд "Пенсии" и ДЗПО за съответната година е минималния размер на осигурителния им доход, определен съобразно разпоредбите на ЗБДОО за 2013 г..

Справката за определяне на окончателния размер на осигурителния доход се подава заедно с годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ. На база посочените в справката данни, самоосигуряващите се лица заверяват осигурителните си книжки. Те могат да направят заверката едва след плащане на дължимите осигурителни вноски за довнасяне. Срока за довнасяне на осигурителните вноски по тази справка е еднакъв със срока за подаване на годишната данъчна декларация а именно 30.04.2014 г.Коментари

  • Бихте ли коментирал следния казус за самоосигуряващо се лице 2013 г.:
    Внесени авансово осигуровки за пенсия и ЗО за 2013 г. вурху 420 лв./мес., подадени Д 5, трето тримесечие реализиран приход 1000 лв. През м.12 е получено решение на НОИ за отпусната инвалидна пенсия и получени накуп пенсиите за няколко месеца, сума надхвърляща 2200 лв. Как би било правилно да се попълни таблица 2 към справката за окончателния размер на осигурителния доход? В колона 3 на ред 12 да се впише 2200 лв. и да не се попълват к. 4 и к.5.3, или общата сума на получените пенсии да се разпредели по месеци от датата на заявлението до ТЕЛК в к.3 и да се впишат съответните суми в к.4 и к.5.3?
  • Благодаря! Много въпроси се изясняват с дадените примери!
  • Здравейте!
    Едноличен търговец, който извършва патентна дейност и се самоосигурява като такъв има доходи през 2009 г. от зеленчукопроизводство, като нерегистриран земеделски производител. Следвало ли е да се включи дохода от земеделска продукция в таблица 1 и 2 при годишното изравняване на осигурителния доход?
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи с КСО

-->