Ивелина Георгиева Ивелина Георгиева асистент одитор

Оценка на риска във финансовия одит

Публикувано на: 19.03.2014Одитът е независима проверка и изразяване на мнение за финансовите отчети на предприятието. Целта му е да защитава интересите на собствениците, кредиторите и контрагентите.

Етапи на извършване на одита

Основни етапи при извършване на одиторската проверка са:

 • Планиране - непрекъснат процес, който започва от приемането на одиторския ангажимент и продължава до приключването му. Одиторът определя обща стратегия и разработва план за одит с цел намаляване на одиторския риск до приемливо ниво. Първоначалните дейности за планиране включват официално приемане на клиент, проверка свързана с изискванията за независимост, изграждане на одиторски екип и извършване на други необходими процедури за да бъде осъществен  одита по ефективен начин.
 • Оценка на риска - Oдиторите не са в състояние да проверят 100% от счетоводната информация, следователно не винаги резултатите от одиторската проверка водят до разкриване на всички съществени нарушения и винаги съществува риск, който трябва да бъде оценен. Още преди приемането на клиента одиторът трябва да има разработена политика и процедури, с които да направи специфична оценка на почтеността на клиента и колко рисков е той. Те трябва да започнат да се извършват още в най-ранен етап от процеса на одита.
 • Изпълнение на одиторския ангажимент
 • Приключване  одиторския ангажимент

Какво проучват одиторите

Областите, в които се прави проучване на предприятието са:

 • Средата, в която се извършва дейността;
 • Дейността на предприятието;
 • Системата на вътрешния контрол.

Анализът става чрез проучващи запитвания, аналитични процедури, текущо наблюдение и фактическа проверка.

Одиторски риск

Одиторския  риск няма как да бъде сведен до нула и затова задачата на одитора е да се увери, че не съществува по-голям риск от 5%. Тези 5% са наричани от много автори „магическа цифра” на одиторския риск, защото пълната достоверност на одита е равна на 100%, а нивото на доверие не трябва да е под 95% .

Основните части на одиторския риск са :

 1. Вътрешноприсъщ риск (ВПР) - оценява се на ниво сметки, операции и финансови отчети. Върху вътрешноприсъщия риск оказват влияние редица фактори: Най-общо те се делят на вътрешни и външни.
  Вътрешните са:
  • Характера на дейността;
  • Начина на управление;
  • Промени в счетоводната политика;
  • Информационните технологии.
  Външните са:
  • Средата на работата / Изменения в сектора на икономиката;
  • Конкуренция  и пазарен дял;
  • Ключови Клиенти и доставчици;
  • Начина и на финансиране на дейността.
 2. Риск на контрола (РК) - Рискът, че системата за вътрешен контрол на фирмата не предотвратява, разкрива и коригира своевременно  неточности, отклонения и несъответствия.
  Рискови области при риска на контрола са:
  • Eфективност и обхват на системата за вътрешен контрол;
  • Текучество на управленския персонал;
  • Квалификацията и компетентността на служителите;
  • Начини за подбор на персонал;
  • Стабилност, прозрачност и достоверност на системите.
 3. Риск на разкритието (РР) - Зависи от:
  • Начина на извършване на одита
  • Квалификацията на одитора
  • За коя година се одитира даденото предприятие-одитът се извършва за първа година, то Риска на разкритието  е по-висок.

Връзка между отделните компоненти на одиторския риск се изразява със следната формула:

Одиторски риск = ВПР x РК x РР

Съществува обратна връзка между РР и комбинираното ниво на ВПР и РК. Когато оценката на ВПР и РК е сравнително висока, одиторът трябва така да организира своята работа, че да намали РР и по този начин да намали общия одиторски риск до приемливо ниво.

Основните стъпки на одитора при оценката на риска са да прецени дали получената информация за идентифицирането на рисковете е уместна и достатъчна, дали е вероятно да настъпи някой от рисковете и дали той е съществен.

Рисковете могат да бъдат породени от грешки или измами, на ниво финансов отчет или на ниво твърдение за вярност.

В отговор на оценените рискове на различните нива трябва да извършат определени одиторски процедури. За тази цел се:

 • Идентифицират рисковете през целия процес на получаване на разбиране за предприятието и средата, в която то функционира, включително съществените контроли, които са свързани с рисковете, и чрез разглеждане на класовете сделки и операции, салда по сметки и оповестявания във финансовия отчет;
 • Преценяват се идентифицираните рискове и се оценява дали те са свързани по-широкообхватно с финансовия отчет като цяло и потенциално могат да се отразят върху редица твърдения за вярност;
 • Свързват се идентифицираните рискове с това, което може да се обърка на ниво твърдение за вярност, като се вземе предвид съществените контроли, които възнамерява да тества;
 • Разглежда се вероятността от отклонение, включително възможността за множество такива, и дали потенциалното отклонение е с такъв обхват, че може да доведе до съществено отклонение


Коментари

Свързани документи със ЗНФО

-->