ММ одит ЕООД ММ одит ЕООД

Данъчно събитие при предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имотНалице е сключен предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот (хотел), съгласно който е договорено плащане на стойността на имота на вноски. Собствеността ще бъде прехвърлена на купувача с нотариален акт едва след 3 год., когато бъдат напълно платени всички дължими вноски. Т.е. имаме наличие на договорено плащане на вноски със запазване на собственост до момента на пълното им изплащане. Договорът не е определен като лизингов такъв. Купувачът е въведен във владение на имота с протокол, за да може междувременно да го експлоатира.

Налице ли е данъчно събитие, съгласно ЗДДС, към момента на въвеждането във владение на имота при наличието на ПРЕДВАРИТЕЛЕН ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА - респективно ДДС-то върху пълната стойност на имота ли е дължимо към този момент или всяко плащане е данъчно събитие?Отговори

 • Здравейте,
  За да е налице данъчно събитие, следва да е осъществена доставка по смисъла на ЗДДС. Съгласно чл. 6, ал. 1 от ЗДДС доставка на стока (вещ) по смисъла на ЗДДС е прехвърлянето на правото на собственост или друго вещно право върху стоката.
  С оглед на това доставката ще бъде завършена едва с окончателното прехвърляне на правото на собственост с нотариален акт. Предварителният договор за покупко-продажба има единствено облигационен (договорен) ефект, а няма вещноправен (транслативен) ефект.
  В случая е налице авансово плащане по доставката, като съгласно чл. 25, ал. 7 от ЗДДС данъкът става изискуем при получаване на плащането (за размера на плащането), с изключение на получено плащане във връзка с вътреобщностна доставка. В тези случаи се приема, че данъкът е включен в размера на извършеното плащане.
  Т.е. ДДС ще се начислява поотделно при всяко извършено авансово плащане, като за целта следва да се издава фактура при всяко плащане (чл. 113, ал. 1 от ЗДДС).
  Поздрави,
  Йордан Костов
 • Съгласно чл. 25, ал. 2 от ЗДДС данъчното събитие при доставка на стока възниква на датата, на която собствеността върху стоката е прехвърлена. Прехвърлянето на обствеността върху недвижимите имоти се извършва пред нотариус и датата на прехвърляне е датата на нотариално изповядване на сделката. На датата на възникване на данъчното събитие данъкът по ЗДДС става изискуем и възниква задължение за регистрираното лице – доставчик да го начисли. Преди тази дата настъпва изискуемост само на данъка, съдържащ се в платените аванси.
  По принцип въвода във владение се извършва след прехваръляне на собствеността и Вашето притеснение произтича от факта, че сте направили това предварително. Можете да бъдете спокойни, що се отнася за изискуемост на целия ДДС. Но проблем от данъчна гледна точка би могъл да възникне от факта, че Вашият купувач ползва безвъзмездно имот, който все още не е негова собственост, което би могло да се тълкува като опит за отклонение от данъчно облагане.
  За да избегнете този риск, мога да Ви посъветвам за периода преди нотариалното изповядване на сделката да фактурирате към Купувача наем.
 • Много Ви благодаря.
 • Съжалявам, че се включвам по темата едва сега. Отговорът на поставения въпрос не е еднозначен. Моля запознайте се със следния материал. https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/pdf/2016/06/bg-Tax-Analyses-do-we-apply-VAT.pdf
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДС

-->