Георги Димитров Георги Димитров Kreston BulMar Управляващ съдружник обработка на заплати

4.5.1. Видове и Ползване

Публикувано на: 28.12.2010

Отпускът е време, в което работника или служителя е освободен от задълженията си по трудово правоотношение, със знанието и разрешението на работодателя, без трудовото правоотношение да бъде прекъсвано. В зависимост от вида и правото и/или възможността на отпуск, той може да бъде платен или неплатен. В този раздел ще разгледаме неплатените отпуски и процедурите по тяхното ползване.Видове неплатени отпуски


Неплатен отпуск по чл. 160 от КТ

Работодателят, по искане на работника или служителя, може да му разреши ползването на неплатен отпуск. Тук трябва да обърнем внимание, че чл. 160 от Кодекса на труда предвижда правна възможност за ползването на неплатен отпуск, но той не е субективно право на работника или служителя и ползването му става с разрешение от работодателя. Ползването на неплатен отпуск не зависи от това дали работника или служителя е ползвал полагащия се платен годишен отпуск. Освен това, ползването на неплатен отпуск не зависи от продължителността на трудовия стаж на работника или служителя.

В ал. 2 от същия член обаче, законодателя задължава работодателя да разреши еднократно ползването на неплатен отпуск, до една година, на работник, който е в правоотношение с институция на Европейския съюз, извън случаите по чл. 120а, с Организацията на обединените нации, с Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, с Организацията на Северноатлантическия договор или с други международни правителствени организации. Правото на ползване на този отпуск е еднократно и не може да се ползва повторно, включително и при смяна на работодателя. Работодателя е длъжен да освободи работника или служителя, само ако са налице описаните предпоставки, а право на такъв отпуск имат само лицата за които са изпълнени горните изисквания.

Работника или служителя, за да ползва отпуска по чл. 160 ал. 2, трябва да представи на работодателя, заедно с молбата за отпуск, доказателства че действително отговаря на изискванията за ползването на този вид отпуск.


Ползване

Ползването на неплатен отпуск става по инициатива на работника с отправянето на писмена молба до работодателя. Молбата задължително трябва да съдържа началото на ползването и продължителността на отпуска, определена в работни дни. За да даде съгласието си и да разреши ползването на отпуска, работодателя издава писмена заповед за отпуск.


Неплатения отпуск по чл. 160 от КТ се зачита за стаж до 30 работни дни за една календарна година, а над 30 работни дни, само ако това е предвидено в Кодекса на труда, друг закон или нормативен акт на Министерския съвет.


Неплатен отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст

Съгласно чл. 165, ал. 1 КТ след използване на отпуска по чл. 164, ал. 1 КТ работничка или служителка с четири и повече деца при поискване има право на неплатен отпуск до навършване на 2-годишна възраст на детето, ако то не е настанено в детско заведение. За разлика от неплатения отпуск по чл. 160 КТ, отпускът по чл. 165, ал. 1 КТ може да се счита за  субективно право на работничката или служителката. Това е отпуск, който предоставя на работещата майка възможност да полага грижи за детето си, докато то навърши 2-годишна възраст. Периода за който майката е в неплатен отпуск, се признава за трудов стаж (чл. 165, ал. 2 КТ). Отпускът може да бъде прекратен ако са на лице следните обстоятелства (чл. 45, ал. 2 НРВПО):

                - майката е лишена от родителски права или нейните родителски права са ограничени по установен ред

                - детето бъде дадено за осиновяване

                - когато детето бъде настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка

                - детето бъде настанено по реда на чл. 26 ЗЗД

                - в случай че детето почине


Неплатен отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст по чл. 167а КТ

Отпускът по чл. 167а КТ се ползва след като е ползван отпускът за отглеждане на дете по чл. 164, ал. 1 КТ и чл. 165, ал. 1 КТ - след навършване на 2-годишна възраст на детето. Право на този отпуск имат всички работещи по трудово правоотношение - мъже и жени. На всеки родител, ангажиран с отглеждането на дете до 8-годишна възраст се полагат до 6 месеца неплатен отпуск. Когато за отглеждането на дете се грижи само един родител той има право на неплатен отпуск в размер на една година. Неплатения отпуск по този член може да се ползва на части, в размер не по малък от пет работни дни. Правото на този отпуск не може да бъде преотстъпвано на трети лица.

Неплатен отпуск по чл. 92, ал. 2 КТ работника или служителя има право да се яви за участие в конкурс, за което му се полага неплатен отпуск. Той може да упражни правото си за периода на провеждането на конкурса, както и за допълнителни два дни, когато конкурса се провежда в друго населено място. Допълнителните два дни са определени за пътуване до мястото на провеждане на конкурса и обратно. Работодателят е длъжен да разреши този отпуск. Отпускът се зачита за трудов стаж.


Неплатен отпуск по чл. 161 КТ

Този отпуск може да се ползва по споразумение между страните по трудовото правоотношение и може да бъде платен или неплатен. Правото на ползване на този отпуск може да бъде определено с колективен или индивидуален трудов договор, както и с писмено споразумение между работодателя и работника или служителя. На работодателя е дадена възможност да откаже ползването на отпуска.

В чл. 161, ал. 2 КТ за синдикалните дейци е предвидено, че ако не е предвидено друго, с колективен трудов договор, същите се считат в неплатен отпуск за времето, в което заемат съответната синдикална длъжност.

Чл. 161 ал. 3 от КТ регламентира правото на отпуск за обучение на работник или служител, който е член на представителен орган в европейско търговско или кооперативно дружество. Размерът на отпуска и възнаграждението за него се определят с колективен трудов договор или по споразумение между страните.


Неплатен отпуск по чл. 170, ал. 2 и 3 КТ

Отпускът по чл. 170 ал. 2 КТ е субективно право на работника или служителя и има целево предназначение а именно – явяване на приемен изпит. Когато кандидатстването става без съгласието на работодателя, работника или служителя има право на неплатен отпуск в размерите определени в ал. 1 на чл. 170 от КТ, намалени наполовина.


Според чл. 170 ал. 3 от КТ – Когато  работник или служител е ползвал платен или неплатен отпуск за кандидатстване в учебно заведение но не е бил приет, той има право на неплатен отпуск в размерите определени в ал. 1 на чл. 170 от КТ, намалени наполовина.

Времето на неплатен отпуск по чл. 170 ал. 2 и 3 от КТ се признава за трудов стаж, а намаления размер на отпуска по ал. 1 на същия член е както следва:

                - при кандидатстване в средно училище - 3 работни дни;

                - при кандидатстване във висше училище или за докторантура - 6 работни дни.


Неплатен отпуск по чл. 171 КТ

Отпускът по чл. 171 ал. 1 от КТ отново е с целево предназначение и може да се смята за субективно право на работниците и служителите, които учат в средно или висше училище без откъсване от производството, със съгласието на работодателя. Целта на този отпуск е да предостави възможност на работника или служителя да се подготви и да се яви на приемен изпит. Размера на отпуска се определя според вида на учебното заведение и характера на изпита, както следва:

                1. За подготовка и явяване на изпит - до 20 работни дни за учебна година;

                2. За подготовка и явяване на приемен, на зрелостен или на държавен изпит, включително и за подготовка и защита на дипломна работа или дипломен проект в средни учебни заведения - до 30 работни дни;

                3. За подготовка и явяване на държавен изпит, включително и за подготовка и защита на дипломна работа или на дипломен проект във висши учебни заведения - до 4 месеца;

                4. За подготовка и защита на дисертация от задочни докторанти или от докторанти на самостоятелна подготовка - до 4 месеца.

Отпуска по точка първа се предоставя периодично за всяка учебна година. Отпуските по останалите точки се ползват при възникване на основание за тяхното ползване.

Според чл. 171 ал. 2 от КТ – Когато работодателя не е дал съгласието си, работника или служителя има право на неплатен отпуск в определените в ал. 1 размери, намалени наполовина.

Без значение дали работодателя е дал съгласието си или не, отпуските по чл. 171 се зачитат за трудов стаж.


Ползване на неплатените отпуски от учащите се

Учащите се работници или служители сами определят времето на ползване на неплатените отпуски, като се съобразяват с организацията на учебния процес. Те трябва да уведомят писмено работодателя за определения от тях период и време на ползване, най-малко седем дни предварително.


Неплатен отпуск по чл. 231, ал. 3 КТ

Когато на работник или служител се наложи повторно явяване на изпит по договор за ученичество – чл. 231 ал. 1 от КТ, той има право на неплатен отпуск в размер на 12 работни дни, който се признава за трудов стаж.


Ползване на неплатените отпуски

Във всички случаи ползването на неплатените отпуски става по инициатива на работника или служителя с отправянето на молба до работодателя. Молбата за ползване на неплатен отпуск задължително трябва да съдържа началната дата и продължителността на отпуска, определена в работни дни. Когато е необходимо, към молбата за неплатения отпуск се прилагат документи, доказващи възникването на правото за ползване. Работодателят от своя страна изготвя заповед за ползване на неплатен отпуск, като взема предвид посоченото в молбата основание за ползването му, както и приложените документи, доказващи правото на ползване, ако има такива.Коментари

  • Здравейте Със заповед на директора, може ли цялата фирма да излезе в неплатен отпуск?
  • здравейте! имам въпрос относно майчинството и подаването да декларация по чл. 53 от КСО.
    През 2006 г. и 2007 г. подавало ли се е такава декларация в НОИ или не е било задължително?
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->