Георги Димитров Георги Димитров Kreston BulMar Управляващ съдружник обработка на заплати

4.4.4. Изчисляване на Възнаграждение по чл. 177 от КТ

Публикувано на: 27.12.2010

В чл. 177 от КТ е определен начина на изчисление на възнаграждението, полагащо се на работниците и служителите, за времето на платен годишен отпуск. Същото се изчислява на база брутното възнаграждение от предходен месец, в който работника или служителя има отработени най-малко десет работни дни. ал. 2 на чл. 177 от КТ определя начина на изчисляване на тези възнаграждения в случаите, когато лицата нямат месец, в който са отработили най-малко десет работни дни. В тези случаи същото се определя от уговорените в трудовия договор основно и допълнителни трудови възнаграждения, които имат постоянен характер.

Освен разпоредбата на чл. 177 от КТ, изчисляването на възнагражденията е подробно разяснено и в „Наредба за структурата и организацията на работната заплата (НСОРЗ)” в чл. 17 до чл. 21.

чл. 17 от наредбата описва подробно кои възнаграждения се включват в брутното трудово възнаграждение по чл. 177, от което се определя възнаграждението за платен отпуск а именно:

                1. основната работна заплата за отработеното време;

                2. възнаграждението над основната работна заплата, определено според прилаганите системи за заплащане на труда;

                3. допълнителните трудови възнаграждения, определени с наредбата, с друг нормативен акт, с колективен или с индивидуален трудов договор или с вътрешен акт на работодателя, които имат постоянен характер;

                4. допълнителното трудово възнаграждение при вътрешно заместване по чл. 259 от Кодекса на труда;

                5. възнаграждението по реда на чл. 266, ал. 1 от Кодекса на труда;

                6. възнаграждението, заплатено при престой или поради производствена необходимост, по чл. 267, ал. 1 и 3 от Кодекса на труда;

                7. възнаграждението по реда на чл. 268, ал. 2 и 3 от Кодекса на труда.

В ал. 2 на чл. 17 е засегнато изплащането на допълнителни периодични или годишни възнаграждения, които са изплатени след ползването на платения отпуск. Изрично е указано, че в тези случаи работодателя трябва да преизчисли изплатените възнаграждения за платен отпуск. Идеята тук е, че тъй като допълнителните възнаграждения не са се отразили в месеците взети за база, работодателя е длъжен да преизчисли изплатените възнаграждения, за да не бъде ощетен работника или служителя.

Чл. 18 ал. 1 от наредбата дава подробно пояснение, как следва да се изчисли среднодневното брутно трудово възнаграждение по чл. 177 ал. 1 от КТ. Същото се изчислява като брутното възнаграждение за последния календарен месец, в който лицето е отработило най-малко десет работни дни, се раздели на броя работни дни през същия месец. В изречение второ е дадено пояснение, как трябва да се изчисли среднодневното възнаграждение по чл. 177 ал. 2 от КТ, когато работника или служителя няма месец в който е отработил най-малко десет работни дни при същия работодател. То се изчислява, като договореното в трудовия договор основно и допълнителни възнаграждения с постоянен характер се раздели на средномесечния брой работни дни за календарната година.

В ал. 2 от същия член е определен коефициент за приравняване на работните дни от текущия месец и месеца приет за база. Коефициента се намира като работните дни от месеца приет за база, се разделят на работните дни в месеца, в който се ползва отпуска. Корекцията се извършва, като полученото по реда на чл. 18 ал. 1 от наредбата, среднодневно брутно трудово възнаграждение, се умножи по получения коефициент.

В ал. 3 е засегнато намирането на работните дни при сумирано изчисляване на работното време. Това става след превръщането на отработените нощни часове в дневни. Нощните часове се превръщат в дневни с коефициент, изчислен от процентното съотношение между законоустановеното работно време през деня и през нощта. Този коефициент се изчислява така: 8/7 = 1.143. Така получените отработени часове през месеца се разделят на дневната продължителност на работното време за това работно място при подневно отчитане на работното време.

Пример:

През Октомври 2010 година работник е изработил 18 дневни смени по осем часа и три нощни смени по седем часа. Общо отработените дни и часове ще се изчислят по следния начин:


Установена дневна продължителност на работното време за работното място при дневен труд = 8 часа

18 дневни смени * 8 часа = 144 работни часа дневен труд

3 нощни смени * 7 часа = 21 часа нощен труд


Превръщане на нощните часове в дневни:

21 нощни часа * 1.143 = 24.003 = 24 часа дневен труд


Общо отработени часове, след превръщането на нощните часове в дневни:

144 + 24 = 168 часа дневен труд


Установяване на работните дни:

168 / 8 = 21 отработени дниКоментари

-->