Венцислав Спасов Венцислав Спасов счетоводител

ДДС при международен и вътреобщностен транспорт на стоки

Публикувано на: 14.03.2014В тази статия ще разгледаме въпроса „Какво е данъчното третиране според правилата на ЗДДС при изпълнение на транспортна услуга по международен и вътреобщностен транспорт, оказана от българска фирма”.

Общи правила

Транспортните услуги в ЗДДС са разделени на няколко групи - в зависимост от изпълнението на определени критерии, за които се прилагат различни данъчни ставки – 0% и 20%. Познаването на тези критерии е необходимо условие за прилагане на правилната ставка на ДДС във всеки конкретен случай.

Най-важните особености, с които трябва да се съобразяваме са:

 • Транспортът на стоки е УСЛУГА и се подчинява на разпоредбите на закона, отнасящи се за облагането на услуги.
 • За транспортните услуги на стоки на територията на ЕС и извън нея ЗДДС въвежда и специфични правила за облагане.

Международен транспорт

Според чл.30 от ЗДДС  Международен транспорт на стоки е:

 1. от място на територията на страната до територията на трета страна или територия или
 2. от територията на трета страна или територия до място на територията на страната, или
 3. между две места на територията на страната, когато е част от превоз по т. 1 и 2.
 4. друга държава членка и трета страна/територия

Международният транспорт на стоки е облагаема доставка с нулева ставка независимо от статута на получателя – ДЗЛ или ДНЗЛ, дори и с мястото на изпълнение територията на страната. Транспортът на стоки се счита за международен, когато пресича границата на ЕС.

При транспорт от Сърбия до Англия:

 • При Получател на доставката местно данъчно задължено лице, предимно ЮЛ, място на изпълнение на услугата е при получателя, тоест в България , тъй като тук е регистриран получателят на услугата. Начисляваме обаче 0% ДДС, тъй като се прилага разпоредбата на чл.30 от ЗДДС – международен транспорт на стоки.
 • При получател местно данъчно незадължено лице, предимно ФЛ, мястото на изпълнение е пропорционално на пробега. Няма българско ДДС, трупа се облагаем оборот за регистрация в Сърбия и Англия.
 • При получател чуждестранно данъчно задължено лице, включително и от САЩ, мястото на изпълнение е при получателя на услугата. Мястото на изпълнение е извън България, няма българско ДДС.
 • При получател местно данъчно незадължено лице, предимно ФЛ, мястото на изпълнение е пропорционално на пробега. Няма българско ДДС, трупа се облагаем оборот за регистрация в Сърбия и Англия.

При транспорт от Сърбия до Македония:

 • При Получател на доставката местно данъчно задължено лице, предимно ЮЛ, място на изпълнение на услугата е при получателя, тоест в България , тъй като тук е регистриран получателят на услугата. Начисляваме обаче 0% ДДС, тъй като се прилага разпоредбата на чл.30 от ЗДДС.
 • При получател местно данъчно незадължено лице, предимно ФЛ, мястото на изпълнение е пропорционално на пробега. Няма българско ДДС, трупа се облагаем оборот за регистрация в Сърбия и Англия.
 • При получател чуждестранно данъчно задължено лице, включително и от САЩ, мястото на изпълнение е при получателя на услугата. Мястото на изпълнение е извън България, няма българско ДДС.
 • При получател местно данъчно незадължено лице, предимно ФЛ, мястото на изпълнение е пропорционално на пробега. Няма българско ДДС, трупа се облагаем оборот за регистрация в Сърбия и Англия.

При транспорт от Сърбия до България:

 • При Получател на доставката местно данъчно задължено лице, предимно ЮЛ, място на изпълнение на услугата е при получателя, тоест в България , тъй като тук е регистриран получателят на услугата. Начисляваме обаче 0% ДДС, тъй като се прилага разпоредбата на чл.30 от ЗДДС.
 • При получател местно данъчно незадължено лице, предимно ФЛ, мястото на изпълнение е пропорционално на пробега. Няма българско ДДС, трупа се облагаем оборот за регистрация в Сърбия.
 • При получател чуждестранно данъчно задължено лице, включително и от САЩ, мястото на изпълнение е при получателя на услугата. Мястото на изпълнение е извън България, няма българско ДДС.
 • При получател местно данъчно незадължено лице, предимно ФЛ, мястото на изпълнение е пропорционално на пробега. Няма българско ДДС, трупа се облагаем оборот за регистрация в Сърбия.

При транспорт от България до Сърбия:

 • При Получател на доставката местно данъчно задължено лице, предимно ЮЛ, място на изпълнение на услугата е при получателя, тоест в България , тъй като тук е регистриран получателят на услугата. Начисляваме обаче 0% ДДС, тъй като се прилага разпоредбата на чл.30 от ЗДДС. Ще се плати ДДС на сръбската митница.
 • При получател местно данъчно незадължено лице, предимно ФЛ, мястото на изпълнение е пропорционално на пробега. Начисляваме 0% ДДС, трупа се облагаем оборот за регистрация в Сърбия.
 • При получател чуждестранно данъчно задължено лице, включително и от САЩ, мястото на изпълнение е при получателя на услугата. Мястото на изпълнение е извън България, няма българско ДДС.
 • При получател местно данъчно незадължено лице, предимно ФЛ, мястото на изпълнение е пропорционално на пробега. Няма българско ДДС, трупа се облагаем оборот за регистрация в Сърбия.

Вътреобщностен транспорт

 • За транспорт в рамките на Европейския съюз, мястото на изпълнение е на територията на държавата членка, където транспортът започва.
 • За транспорт извън Европейския съюз, мястото на изпълнение е там, където се осъществява транспортът, пропорционално на реализирания пробег.

При транспорт от Англия до Гърция:

 • При Получател на доставката местно данъчно задължено лице, предимно ЮЛ, място на изпълнение на услугата е при получателя, тоест в България , тъй като тук е регистриран получателят на услугата. Начисляваме 20% ДДС.
 • При получател местно данъчно незадължено лице, предимно ФЛ, мястото на изпълнение е където започва транспорта или пропорционално на пробега. Мястото на изпълнение в нашия случай е в Англия, няма българско ДДС, но се трупа облагаем оборот за регистрация в Англия.
 • При получател чуждестранно данъчно задължено лице, включително и от САЩ, мястото на изпълнение е при получателя на услугата. Мястото на изпълнение е извън България, няма българско ДДС.
 • При получател чуждестранно данъчно незадължено лице от която и да е страна по света, място на изпълнение на услугата е там, където започва транспорта или пропорционално на пробега. Място на изпълнение на услугата в случая е в Англия, няма българско ДДС, трупа се облагаем оборот за регистрация в Англия.

При транспорт от Англия до България:

 • При Получател на доставката местно данъчно задължено лице, предимно ЮЛ, място на изпълнение на услугата е при получателя, тоест в България , тъй като тук е регистриран получателят на услугата. Начисляваме 20% ДДС.
 • При получател местно данъчно незадължено лице, предимно ФЛ, мястото на изпълнение е където започва транспорта или пропорционално на пробега. Мястото на изпълнение в нашия случай е в Англия, няма българско ДДС, но се трупа облагаем оборот за регистрация в Англия.
 • При получател чуждестранно данъчно задължено лице, включително и от САЩ, мястото на изпълнение е при получателя на услугата. Мястото на изпълнение е извън България, няма българско ДДС.
 • При получател чуждестранно данъчно незадължено лице от която и да е страна по света, място на изпълнение на услугата е там, където започва транспорта или пропорционално на пробега. Място на изпълнение на услугата в случая е в Англия, няма българско ДДС, трупа се облагаем оборот за регистрация в Англия.

При транспорт от България до Англия:

 • При Получател на доставката местно данъчно задължено лице, предимно ЮЛ, място на изпълнение на услугата е при получателя, тоест в България , тъй като тук е регистриран получателят на услугата. Начисляваме 20% ДДС.
 • При получател местно данъчно незадължено лице, предимно ФЛ, мястото на изпълнение е в България, тъй като тук започва транспорта или пропорционално на пробега. Начисляваме 20% ДДС.
 • При получател чуждестранно данъчно задължено лице, включително и от САЩ, мястото на изпълнение е при получателя на услугата. Мястото на изпълнение е извън България, няма българско ДДС.
 • При получател чуждестранно данъчно незадължено лице от която и да е страна по света, място на изпълнение на услугата е там, където започва транспорта или пропорционално на пробега. Място на изпълнение на услугата в случая е в България, тъй като тук започва транспорта или пропорционално на пробега. Начисляваме 20% ДДС.

Удостоверяване и доказване на услугата по транспорт

За целите на закона спедиторските, куриерските и пощенските услуги, оказвани във връзка с транспорт на стоки се приравняват на услуги по транспорт на стоки. За да удостовери законосъобразността за прилагането на нулева данъчна ставка за указаната транспортна услуга обаче, търговската фирма ще трябва да разполага с необходимите доказателства. Според ППЗДДС е задължително притежаването на:

 • фактура за доставката на транспортираната стока, издадена на купувача й, в която е включена стойността на превоза й до договореното местоназначение (съгласно договореното условие за нейната доставка);
 • транспортен документ, в който той е посочен като изпращач на стоката, а като получател – нейният купувач;
 • копия от митническите декларации за износа и за вноса, в които в зависимост от конкретните обстоятелства той може да присъства, но в качеството си съответно на износител и вносител на стоката; но може и да не присъства като такъв, а да е посочен в тях като неин получател и изпращач

В заключение

Основен принцип при определянето на данъчната ставка, е от къде до къде ще се извърши транспорта, като изискванията са единствено по отношение на направлението на превоза, без да се поставят условия кой е получател по доставката.Коментари

Свързани документи със ЗДДС

-->