Георги Димитров Георги Димитров Kreston BulMar Управляващ съдружник обработка на заплати

4.4.2. Ползване, Прекъсване и Отлагане на Отпуск

Публикувано на: 27.12.2010

Ползване

Въпреки, че всички работници или служители имат право на платен отпуск, законодателят е предвидил изискване по отношение правото на ползването на платения годишен отпуск. Това изискване е задължително и се изпълнява еднократно с натрупването на осем месеца трудов стаж. Ако едно лице започва работа за първи път, то ще има право на платен отпуск, но няма да има право да го ползва докато не натрупа изисквания трудов стаж. Първоначалното натрупване на тези осем месеца е еднократно и не е обвързано с определен работодател. Иначе казано работника може да натрупа исканите осем месеца при различни работодатели. При придобиване на осем месеца трудов стаж в рамките на една календарна година, работника или служителя има право на пълния размер на платен годишен отпуск за същата календарна година. Когато нужните осем месеца са придобити в две или повече календарни години, работника или служителя има право на платен годишен отпуск за всяка отделна година, изчислен пропорционално на отработените дни в съответната година. Втози случай работника или служителя ще придобие право за ползване на платен годишен отпуск в годината, в която придобива пълните осем месеца трудов стаж.


Ред за ползване

За ползването на различните видове отпуски в закона е предвиден и различен ред. Въпреки това има някои общи моменти при ползването на всички видове отпуски. Това са писменото изявление на работника или служителя за ползване на отпуск и писменото разрешение на работодателя за ползването на поискания отпуск.

Молба за отпуск – В молбата се вписват вида, началната дата, продължителността и основанието на искания отпуск.

Към молбата за отпуск може да има допълнителни приложения, които да удостоверяват основанието за ползване на искания отпуск например: Уверение от учебно заведение, че работника или служителя ще държи държавен изпит.

Заповед за отпуск – Документа е израз на работодателската власт, с който работодателят може да разреши или да откаже ползването на отпуска. Отказът на работодателя не означава, че той отхвърля изцяло правото на работника на платен отпуск, а само че не разрешава ползването му в искания период и/или размер. В заповедта за отпуск се вписват вида и основанието на отпуска, начална дата и размер.


Редът за ползването на платения годишен отпуск е определен в раздел 2 от Кодекса на труда – ползване на платения годишен отпуск.


График за ползване

Задължението на работодателя е в началото на всяка година да изготви график за ползването на платените отпуски през календарната година. Графика трябва да е изготвен така, че всеки работник или служител да може да използва платения си отпуск до края на календарната година, за която се полага. (чл. 173 ал 1 от КТ). При изготвянето на графика задължително трябва да има представители на работниците и служителите, с които работодателя е длъжен да се консултира при изготвянето на графика. Представителите се избират на общо събрание на работниците и служителите на основание чл. 7 ал 2 от КТ

Работодателя е длъжен да разреши ползването на отпуска, когато е поискан според изготвения график, както и при представени документи удостоверяващи правото за ползване на искания отпуск. Работодателят може да откаже ползването на отпуска, само ако същия е отложен по реда на чл. 176 от КТ. Когато работодателя е отказал ползването на отпуска за периода, посочен в графика, работника или служителя има право сам да определи друг период на ползването му, в рамките на същата календарна година, като уведоми работодателя за промяната поне две седмици по-рано.


Религиозни празници

Работодателят е длъжен да разреши ползването на платен отпуск за дните на религиозни празници на работници и служители, които изповядват различно от източноправославното вероизповедание. Дните отпуск на това основание не могат да бъдат повече от дните определени за източноправославните религиозни празници по чл. 154 от КТ.


„Принудително” предоставяне на отпуска

При определени условия работодателят има право да предостави платения отпуск за ползване на работника или служителя.

                А. По време на престой за повече от 5 работни дни

                Б. При ползването на отпуска от всички работници и служители, когато това е предвидено в нормативен акт, колективен трудов договор или вътрешни правила.

                В. В случай, че служителя не е поискал отпуска си, в предложения от работодателя  график, и са минали повече от 5 дни от определената в графика начална дата за ползването му.

За предоставения, на горните основания, платен отпуск не е нужно съгласието на работника или служителя.


Задължение на работника е да използва платения си отпуск до края на календарната година, за която се полага и в утвърдения от работодателя график за ползването му. Когато за периода по графика за ползване на платените отпуски,  работника или служителя се намира в друг вид платен отпуск и/или болничен, той може да ползва полагащия му се платен отпуск по друго време в рамките на същата календарна година.


Прекъсване на ползването

Ползването на платения годишен отпуск може да бъде прекъсвано. Прекъсването може да бъде по взаимно съгласие на страните по трудовото правоотношение, което трябва да бъде изразено писмено.

Ползването може да бъде прекъснато и когато, за периода на ползването, на работника или служителя е разрешен друг вид платен отпуск. В този случай ползването се прекъсва по искане на работника или служителя, като към искането могат да бъдат приложени документи удостоверяващи причините и основанието за отпускане на друг вид платен отпуск. Остатъка от прекъснатия платен годишен отпуск се ползва допълнително със съгласие между работодателя и работника или служителя.


Отлагане на ползването

Ползването на платения годишен отпуск може да се отлага за следващи години при определени условия. От средата на 2010 година законодателя постави нови правила за възможностите за отлагане на отпуските за следващи години. Намален е размера на отпуска, който може да бъде отложен за ползване в следваща календарна година, както и е въведен давностен срок за правото на платен отпуск.


Кога и как може да се отложи ползването

                А. (чл. 176 ал. 1 от КТ) Ползването на платения годишен отпуск може да се отложи, от работодателя, поради важни призводствени причини. Размера на отложения платен отпуск на това основание не може да бъде по-голям от десет работни дни. Важно е производствените причини да бъдат удостоверени нагледно с документи. Не е наложително отлагането на отпуските да стане за всички служители в предприятието. Работодателя е длъжен да предвиди ползването на отложените отпуски, в графика за следващата календарна година.

                Б. (чл. 176 ал. 2 от КТ) Ползването на платения годишен отпуск може да бъде отложено и когато работника или служителя не е имал възможност да го ползва, през календарната година за която се отнася. Причните за невъзможноста за ползването му са крайно ограничени:

                               1. при ползване на отпуск поради временна нетрудоспособност.

                               2. при ползване на отпуск поради бременност и/или раждане и/или осиновяване

                               3. при ползване на отпуск за отглеждане на малко дете

В тези случаи няма ограничение за размера на отложения платен годишен отпуск. Отложения на някое от тези основания отпуск се ползва наведнъж в годината, в която отпадне причината за неползването му.


Давност

Правото на платен отпуск на работника или служителя се погасява с изтичането на две години от края на годината, за която се отнася този отпуск.


Пример:

Ако за 2010 година служител има право да ползва 20 дни платен годишен отпуск, но използва само 10 от тях. Правото на останалите 10 работни дни ще отпадне на 01.01.2013 г., освен ако работника или служителя не ги използва в преди тази дата.


При отлагане на отпуска на основание чл. 176 ал. 2 от КТ, правото на платен отпуск се погасява с изтичането на две години от края на годината, в която е отпаднала причината за неползването му.


Пример:

Ако служителка е в отпуск за отглеждане на малко дете, до навършване на две години на детето, до 15.07.2012, правото на отпуск за целия период ще отпадне на 01.01.2014 г., освен ако служителката не го използва преди тази дата. Да не забравяме, че същата е длъжна да ползва отложения отпуск наведнъж, веднага след отпадане на причината за неползването му.Коментари

-->