Хубевина Илиева Хубевина Илиева счетоводител

Декларация 6 - съдържание, срокове, коригиране

Публикувано на: 30.09.2013Новости при подаване на Декларация 6

След промените в осигурителното законодателство за 2014 г за един и същи месец в масовия случай се налага да се подават две декларации образец 6. На промените сме обърнали внимание в тази статия.

Декларация Образец N6 „Данни за дължими вноски и данък по чл.42 ЗДДФЛ” съдържа данни за дължимите осигурителни вноски (за фондовете на Държавното обществено осигуряване (ДОО), Училищния пенсионен фонд (УчПФ), Допълнителното Задължително Пенсионно Осигуряване (ДЗПО), Здравното Осигуряване, фонд Гарантирани Вземания на Работниците и Служителите (ГВРС)), както и за удържания авансово данък върху доходите от трудови правоотношения на физическите лица.

Съгласно чл.15 ал.1 от Закона за държавното обществено осигуряване от началото на 2012 г.не се внасят вноски за фонд ГВРС.

Декларацията се подава за всеки месец. Съдържа данни за задълженото лице – БУЛСТАТ/ЕИК, служебен номер; самоосигуряващите се лица попълват ЕГН/ЛНЧ; наименование и допълнителни данни / e-mail, телефон на задълженото лице. Включени са и полета за вид плащане, като кодовете от  началото на 2013-та година са променени.

От 01.01.2013 г за възнагражденията от трудова дейност се попълва новият код 5 /без значение дали възнагражденията са начислени, изплатени, неизплатени, неначислени/. Кодът за възнагражденията по извънтрудовите правоотношения остава непроменен и е 4.

На отделен ред се попълват месеца и годината, за които се отнасят вноските и данъка, а самоосигуряващите се лица, които подават декларацията еднократно, попълват за месец числото 13 и данни за внесените осигурителни вноски и авансово удържан данък, отнасящи се за предходната календарна година.

Попълва се и дата, на която са изплатени, съответно начислени възнагражденията.

Кой подава Декларация Образец 6?

Работодателите /по трудови правоотношения/ и възложителите /по извънтрудовите/ са задължени да подават декларации образец 6 всеки месец / възложителите при изплащане на възнаграждението/ във връзка с осигурителните вноски и авансово удържания данък върху доходите на служителите им.

Срок за подаване на Декларация Образец 6

От началото на тази година двете най-често подавани осигурителни декларации–образец 1-съдържаща данни за социално, здравно осигуряване на осигурените лица и облагаемия доход, и образец 6, се изпращат от работодателите в Националната Агенция по Приходите(НАП) в един и същи срок.

Съгласно новите разпоредби на КСО и Наредба N8, работодателят е длъжен да внесе осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване до 25-то число на месеца, следващ месеца, през който е положен трудът.

В същият срок се подава и Декларация образец 6 и срокът за подаването на тази декларация не е обвързан с това дали възнагражденията за съответният месец са изплатени или не, а при начислено или изплатено възнаграждение за същият месец след този срок-декларация образец 6 се подава до края на месеца, в който е начислено или изплатено възнаграждението.

Когато с Декларация 6 се подават данни само за дължим данък по чл.42 от ЗДДФЛ-срокът е 25-то число на месеца, следващ месеца, през който данъкът е удържан или през който са направени частични плащания по чл.42, ал.6 ЗДДФЛ.

Декларация Образец 6 за работещите без трудово правоотношение, се подава до 25-то число на месеца, следващ месеца на изплащане на възнаграждението.

Декларация Образец 6 за самоосигуряващите се лица се подава еднократно-до 30-ти април за дължимите осигурителни вноски за предходната календарна година.

Коригиране на вече декларирани данни с Декларация Образец 6

Съгласно чл.104 от ДОПК, след подаването на декларацията, но преди изтичането на законоустановения срок за подаването й, подателят има право да прави промени, свързани с декларираните данни и обстоятелства, основата и определените задължения, без направените корекции да са свързани с допълнителни данъчни задължения /лихви/.

Специалният ред за подаване на коригиращи декларации, свързани с осигуряването е уреден в Наредба Н-8/2005г.

Съгласно чл.3, ал.7 от Наредба Н-8/2005 г. декларация Образец 6, подадена от осигурителите, може да се коригира до края на месеца, следващ месеца на възникване на задължението за подаване на декларацията. Декларация образец 6, подадена от самоосигуряващите се лица, може да се коригира до изтичане на срока за подаването й.

Това е начинът за коригиране на декларация образец 6  в случаите, когато се налага коригиране на установеното задължение в посока намаляването му. Подаваните коригиращи декларации съдържат кода за корекция –„К” в полетата от т.7.1 до т.7.4. В този случай освен коригираните данни се попълват и всички останали данни от съответната колона на подадената преди това декларация. Декларация 6 с код корекция замества данните на подадената преди това за същия период редовна декларация.

С код корекция „К”  не могат да се коригират данните на задълженото лице – БУЛСТАТ/ЕИК и наименование, посочени в т.1,2 и 3.

Съгласно указанията за попълване на Декларация образец 6, при увеличаване на размера на декларираното задължение не се подава декларация с код корекция, а се подава нова декларация /с редовен код „0”/, в която се попълва само размерът на установената положителна разлика за съответното задължение.

Специален е и редът за коригиране  на данните в т.9 (месец и година) и/или т.18(дата на изплащане/начисляване).

Често в практиката се допускат грешки при попълването на тези полета. Въпреки, че в тях не се определя размера на задължението, те служат за изчисляване на дължимата лихва. За коригиране на датите, попълнени в т.9 и/или т.18 е необходимо декларацията да бъде попълнена по следния начин:

  1. В първата колона се попълва код за корекция „К”, датите (в т.9 и т.18) и кода за вид плащане, които са били попълнени в декларацията, която ще бъде коригирана и нулеви стойности в точки от 10 до 18 /данните, отнасящи се за осигурителните вноски и авансово удържаният данък върху доходите/. По този начин некоректните данни ще бъдат заличени.
  2. Попълваме нова декларация образец 6, която се подава с редовен код „0” и попълнени коректни данни и дати, отнасящи се за коригирания период.

Още по темата:

Вижте видео семинар по темата Корекция на декларация 6.Коментари

Свързани документи със ЗДДФЛ

-->