Ивелина Георгиева Ивелина Георгиева асистент одитор

Промените в данъчното третиране на вземания и задължения

Публикувано на: 06.03.2014Една от важните промени обнародвани в брой 100 от 19.11.2013 г. на Държавен вестник е данъчното третиране на вземания и задължения регламентирани в чл. 37 и чл. 46 от ЗКПО.

Действащата разпоредба до края на 2013г.

Преди изменението чл. 37 изискваше непризнатите за данъчни цели приходи и разходи от последващи оценки и от отписване на вземания по реда на чл. 34 да се признават за данъчни цели в годината, в която настъпи едно от следните обстоятелства:

 1. изтичане на давностния срок за вземането, но не повече от 5 години от момента, в който вземането е станало изискуемо;
 2. възмездно прехвърляне на вземането;
 3. производството по несъстоятелност на длъжника е прекратено с утвърден оздравителен план, в който се предвижда непълно удовлетворяване на данъчно задълженото лице; непризнатите приходи и разходи се признават за данъчни цели само по отношение на намалението на вземането;
 4. с влязло в сила съдебно решение е постановено, че вземането или част от него е недължимо; непризнатите приходи и разходи се признават за данъчни цели само по отношение на недължимата част от вземането;
 5. преди изтичане на давностния срок вземанията (по т. 1) са погасени по силата на закон;
 6. при заличаване на длъжника, когато вземането или част от него е останало неудовлетворено - признава се до размера на неудовлетворената част.

Този текст позволяваше обръщането на формираните за данъчни цели временни разлики да става единствено в годината, в която настъпи едно от изброените по-горе обстоятелства.

Основни направления на промените в сила от 01.01.2014г.

 • Чл. 37 от ЗКПО - От началото на тази година чл. 37 дава по–голяма свобода за признаване на приходите и разходите от последващи оценки като в текста се добавя „най-рано” т.е. данъчно задължените лица ще могат да избират в кой момент да отчетат обратното проявление на временните разлики. Като в закона вече се определя само началният момент и обръщането може да се отложи и за по късен период.
 • Чл. 37, ал.1  т. 1 - Промяната в чл. 37 т.1 има конкретизиращ характер - уточнен е момента на признаване за данъчни цели ( обратно проявление на ДВР) на непризнатите приходи и разходи от последващи оценки и разходите от отписване на вземания. Признаването им ще става с изтичането на :
  - 3 години от настъпване на изискуемостта за вземания с 3-годишен давностен срок; и
  - 5 години от настъпване на изискуемостта за вземания с 5-годишен давностен срок.
  С тази редакция на закона се дава по – голяма яснота, за да не се допускат досегашните спорове между НАП и данъчно задължените лица възникващи от различни интерпретации на понятието давностен срок.
 • чл. 46, ал.1, т. 1 - Промените свързани с данъчното третиране на задълженията, са аналогични на разгледаните по–горе промени, свързани с вземанията. Изменението в т.1 от чл. 46 от ЗКПО също е свързано с конкретизиране на момента,в който счетоводния резултат може да се увеличи със сумата на непогасените задължения на данъчно задълженото лице. Това отново ще става с изтичането на :
  - 3 години от настъпване на изискуемостта на задължението с 3-годишен давностен срок; и
  - 5 години от настъпване на изискуемостта на задължението с 5-годишен давностен срок.
  Трябва да се отбележи,че в чл. 46 остава изискването за признаване неплатените задълженията (увеличението на финансовия резултат) да е точно в годината, в която настъпва едно от изброените в ал. 1 обстоятелства.
 • Чл. 37, ал. 1, т. 5 и чл. 46, ал.1  т. 5 - В точка 5 от чл. 37 е направено още едно уточняващо изменение свързано със срока по т. 1. – думите „ давностен срок” се заменят със „съответния срок”. Същата промяна е направена и в т 5, чл. 46  от ЗКПО
 • Чл. 37 ал 2 - Важна практическа промяна е и новата ал. 2 на чл. 37. В нея се казва, че ако не е настъпило едно от обстоятелства изброени в чл. 37, ал. 1 и обезцененото вземането бъде изпълнено ( платено, прихванато и др.) то непризнатите за данъчни цели приходи и разходи от последващи оценки по реда на чл. 34 се признават за данъчни цели в годината на изпълнението.
  Като неяснота в закона остава въпроса: Как да разбираме алинея 2 при частично събиране на вземанията?
  Точното и тълкуване и прилагане  ще се покаже с бъдещата практика и становищата на НАП по този въпрос.

*Влязлата в сила промяна от 01.01.2014 г. не важи за годишното данъчно приключване за 2013г.Коментари

Свързани документи със ЗКПО

-->