Адриян Велчев Адриян Велчев счетоводител

Разходи представляващи доходи на местни физически лица, според ЗКПО

Публикувано на: 06.03.2014В Закона за Корпоративно Подоходно Облагане са изброени видовете разходи, представляващи доходи на местни физически лица, с които или се преобразува счетоводния финансов резултат или не се преобразува счетоводния финансов резултат. Видовете разходи, представляващи доходи на местни физически лица, с които не се преобразува счетоводния финансов резултат са:

  • основно трудово възнаграждение;
  • допълнително трудово възнаграждение, определено като задължително с нормативен акт;
  • обезщетения, определени като задължителни с нормативен акт;
  • доходи на еднолични търговци;
  • разходите за осигуровки свързани с основното трудово възнаграждение;

(за справка виж ЗКПО)

Всички останали доходи на физически лица, които не попадат в изброените подлежат на преобразуване на счетоводния финансов резултат, ако не са изплатени до 31 Декември на годината на отчитане на разхода.

Най-често срещаните разходи, представляващи доходи на местни физически лица, с които се преобразува счетоводния финансов резултат са доходи по извън трудови правоотношения, доходи по договори за управление и контрол и начислени, но неплатени осигуровки свързани с тях към 31 Декември, разходите по натрупващи се неизползвани (компенсируеми) отпуски към 31 декември на текущата година, както и разходите, свързани с тях, за задължително обществено и здравно осигуряване, не се признават за данъчни цели в годината на счетоводното им отчитане. Когато имаме начислени, но неизплатени доход по извън трудово правоотношение, доходи по договори за управление и контрол и осигуровките свързани с тях към 31 Декември, разходи по неизползвани отпуски, то те подлежат на регулация на счетоводния финансов резултат.

Непризнатите разходи представляващи доходи на местни физически лица за доходи по извън трудови правоотношения, доходи по договори за управление и контрол и осигуровките свързани с тях и разходи по неизползвани отпуски се признават за данъчни цели в годината, в която съответните задължения са изплатени. При определяне на данъчния  финансов резултат в годината на изплащане на задълженията счетоводният финансов резултат се намалява със счетоводните приходи, съответно със сумата, с която са намалени счетоводните разходи.Коментари

Свързани документи със ЗКПО

-->