Георги Димитров Георги Димитров Kreston BulMar Управляващ съдружник обработка на заплати

4.1.4. Деклариране на Сключен Трудов Договор в НАП

Публикувано на: 27.12.2010

Уведомление по чл. 62, ал. 4 от КТ – Това е един от най-важните документи, които работодателят е длъжен да изготви при сключване на нов трудов договор. С него се уведомява НАП за сключения трудов договор, за датата, за основанието, за кодове на длъжност и икономическа дейност, за договореното възнаграждение и т.н.


Уведомяването трябва да стане в срок от 3 дни от сключването на договора. „Срокът, който се брои на дни, се изчислява от деня, следващ този, от който започва да тече срокът, и изтича в края на последния ден.”


За представено и заверено от НАП уведомление работодателят получава „Справка за приети и отхвърлени уведомления по чл. 62, ал. 4 от КТ”. Работодателят е длъжен да връчи на работника / служителя копие от завереното уведомление и копие от справката за приетото уведомление. Връчването се удостоверява с подписа на работника / служителя върху оригинала на справката за заверено уведомление или посредством друг документ, в който са описани представените на работника / служителя документи. Подписаният документ се съхранява от работодателя в личното досие на работника / служителя, а на лицето се предоставя копие.Коментари

-->