Георги Димитров Георги Димитров Kreston BulMar Управляващ съдружник обработка на заплати

4.1.3. Документиране

Публикувано на: 27.12.2010

При постъпване на нов служител, работодателя има задължение да изготви набор от документи и да ги предостави за подпис на работника / служителя. Голяма част от тях са свързани и със спазването на определени срокове.


Длъжностна характеристика – тя е неразделна част от трудовия договор и работодателя има задължение да я връчи на работника / служителя заедно със справката за приетото уведомление в НАП. В длъжностната характеристика се описват конкретните задължения и отговорности за заеманата длъжност, с които работникът следва подробно да се запознае. Изпълнението на това условие се удостоверява с подписана от лицето декларация.


Безопасни условия на труд – отново задължение на работодателя е да запознае и инструктира работника / служителя за правилата на безопасност на труда в предприятието, както и да подсигури документалното удостоверяване за запознаването.


Вътрешен трудов ред – поредното задължение на работодателя е да запознае работника / служителя с правилника за вътрешния трудов ред, както и да подсигури документалното удостоверяване за запознаването.


Фирмена и търговска тайна – изцяло в интерес на работодателя е да запознае работника / служителя със сведения и факти, които представляват фирмена и/или търговска тайна, както и да подсигури документалното удостоверяване за запознаването.


Забележка – Относно Длъжностна характеристика, Безопасни условия на труд, Вътрешен трудов ред и Фирмената и търговска тайна, могат да бъдат включени в обща декларация, в която задължително да са описани декларираните обстоятелства.


Начален инструктаж – за отчитане на началния инструктаж работодателя поддържа книга, в която вписва датите на провеждане на началния инструктаж и събира подписите както на инструктираните лица, така и на провелите началния инструктаж. Желателно е лицето да подпише декларация за проведен начален инструктаж, в която задължително трябва да присъстват дата на провеждане на инструктажа, както и подписите на инструктирания и инструктора.


Етичен кодекс – може да бъде разработен като раздел в правилника за вътрешния трудов ред.


Работа при повече от 48 часа седмично – при сключване на договор за допълнителен труд, когато общото работно време по основния и допълнителния трудов договор на лицето надвишава 48 часа седмично, работникът / служителят трябва да даде изричното си съгласие за работа повече от 48 часа седмично. Това става с декларация от работника / служителя.


Лични данни – тъй като работодателят е администратор на лични данни, същият трябва да си осигури правото да съхранява и оперира с личните данни на своите служители, както и да ги предоставя на трети лица във връзка с изпълнението на трудовите им договори. Работникът / служителят трябва да даде писменото си съгласие за това. „Декларация за съгласие за опериране, съхраняване и предоставяне на личните данни на трети лица.” и се съхранява в личното досие на работника/служителя.Коментари

-->