az az az az Потребител

Болничен - връщане на пари на работодателяЗдравейте!

От м.10.2013 г. съм в отпуск поради временна нетрудоспособност. През м.01.2014 г. работодателят ми ме уведоми, че имам да възстановявам определена сума. Извадих си извлечение от банковата сметка, от което е видно, че от м.10.2013 г. до момента не ми е превеждано нищо от работодателя, а единствено обещетението от НОИ. Счетодовителката ми обясни, че тази сума се е получила, защото през м.12.2013 г. съм била водена 4 дни на работа (въпреки че съм в непрекъснат болничен?!?), за които дни ми е начислена "заплата" и върху нея съответните удръжки. Сега аз трябвало да възстановя сумата, която във фиша фигурира като "червен остатък", въпреки че на мен не ми е превеждана т. нар. "заплата" за 4 дни. Работодателят твърди, че тази сума ми е била преведена от НОИ (към обещетението за болничен). Ако не внеса доброволно сумата, ме уведомиха, че ще ми бъде удържана от заплатата, когато се върна на работа. Поисках писмено да ме уведомят, за да видя какво е основанието им, но ми отговориха, че няма да получа такова. Та и въпросът ми- какво е основанието на работодателят да ми иска пари, които аз не съм получавала?Отговори

 • Та и въпросът ми- какво е основанието на работодателят да ми иска пари, които аз не съм получавала?- никакво. • Здравейте,

  Работодателят е задължен да изплаща на служителя за първите три работни дни от временната неработоспособност 70 на сто от среднодневното брутно възнаграждение за месеца, в който е настъпила временната неработоспособност, но не по-малко от 70 на сто от среднодневното уговорено възнаграждение. Работодателят следва да представи документите (болничен лист и съпътстващите го документи), свързани с получаването на паричното обезщетение в срок до 15-то число на месеца, следващ месеца, в който Вие сте му предоставили болничния лист. В противен случай са предвидени административни санкции за него.

  Работодателят няма право да удържа без Ваше съгласие от възнаграждението Ви суми, които са различни от:

  получени аванси;

  надвзети суми вследствие на технически грешки;

  данъци, които по специални закони могат да се удържат от трудовото възнаграждение;

  осигурителни вноски, които са за сметка на работника или служителя, осигурен за всички осигурителни случаи;

  запори, наложени по съответния ред;

  Ако считате, че правата Ви са нарушени, Ви съветвам да се обърнете към Инспекцията по труда или да заведете съдебен иск.


  Справка за нормативната уредба, приложима за този казус, може да направите в чл. 272 от Кодекса на труда, чл. 40, ал. 5 от Кодекса за социално осигуряване, както и в чл. 10 от Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване.

  Поздрави,
  Виктор Баталов
 • Здравейте.
  Работодателят няма правно основание да изиска от Вас връщането на сума, при условие, че Вие не сте я получили. Това ми прилича на финансово-счетоводна грешка/то може да и всичко друго !/, а материално-отговорно лице в случая е касиерът на фирмата.Тъй като не сте работили през въпросния период, то и наличието на "отработени дни" във ведомостта за заплати е незаконосъобразно!!
  Правилно сте постъпили с изискането на информация по случая.
  Как да се предпазите от незаконни удръжки след завръщането Ви на работа. В чл.272 от КТ изрично са упоменати случаите, в които работодателят може да удържи сума от лицета без тяхно съгласие. Моят съвет е следният - в момента, в който разберете, че Ви удържат каквато и да е сума, входирате писмено възразражение срещу това и го мотивирате по чл. 210. (3) от КТ-(Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) Ако работникът или служителят в 1-месечен срок от връчването на заповедта оспори писмено основанието или размера на отговорността, работодателят може да предяви срещу него иск пред съда.
  (4) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) Ако в срока по предходната алинея работникът или служителят не оспори основанието или размера на отговорността, работодателят удържа дължимата сума от трудовото възнаграждение на работника или служителя в размерите, посочени в Гражданския процесуален кодекс.
  Засега това Ви дава представа за ситуацията.
  kazimirc4
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->