Георги Димитров Георги Димитров Kreston BulMar Управляващ съдружник обработка на заплати

4.1.1. Събиране на Данни за Работника

Публикувано на: 27.12.2010

За да се пристъпи към изготвяне и сключване на Трудов Договор е нужно да се изпълнят редица изисквания на трудовото законодателство. На първо място е събирането на документи и данни за лицето, постъпващо на работа. Описаните по-долу документи се съхраняват в личното досие на работника / служителя.


Наредба № 4 от 11.05.1993 г. за документите, които са необходими за сключване на трудов договор

Всички важни обстоятелства при сключване на трудов договор се удостоверяват документално. Пълния набор от документи, които са необходими за сключване на трудов договор, е описан подробно в посочената наредба.


                1. Първият документ е за удостоверяване на самоличността на лицето – Лична карта или друг документ за самоличност отговарящ на разпоредбите на Закона за българските документи за самоличност. В личната карта са вписани част от данните нужни за изготвянето на трудов договор според чл. 66 от КТ. Задължително е да се направи копие на документа за самоличност и същото да се пази в досието на работника / служителя. Копието на документа за самоличност трябва да бъде заверен със собственоръчен надпис „Вярно с оригинала” и подписа на лицето притежател на документа. След сверка от длъжностните лица, оригинала се връща на притежателя.

                2. документ за придобито образование, специалност, квалификация, правоспособност, научно звание или научна степен, когато такива се изискват за длъжността или работата, за която лицето кандидатства – Тук става въпрос за Официален документ за завършена степен на образование (ДИПЛОМ/А). Предоставянето на документ за завършена образователна степен е задължително, тъй като според чл. 66 от КТ в трудовия договор задължително се вписват вид и степен на придобитото образование. Документът се копира, оригинала се връща на лицето, а копие от него се съхранява в личното му досие.

                3. Документ за придобита професионална квалификация. Това е документ, издаден от компетентен орган, удостоверяващ притежаваните от работника / служителя, професионални умения, както и необходимите за тях знания. Копие от документа се съхранява в личното досие на лицето.

                4. Документ за правоспособност. Това е документ, издаден от компетентен орган, удостоверяващ правото на лицето да упражнява определена професия или да извършва определена дейност. Копие от документа се съхранява в личното досие на лицето.

                5. Документ за придобито научно звание или научна степен – Съгласно Закона за научните степени и научните звания:

                - чл. 2 от закона, научните степени са –

                               А) Доктор

                               Б) Доктор на науките

                - чл. 3 от закона, научните звания са –

                               А) асистент; научен сътрудник;

                               Б) доцент; старши научен сътрудник II степен;

                               В) професор; старши научен сътрудник I степен.

Научната степен или звание се удостоверява с диплом, копие от който се съхранява в личното досие на работника / служителя.

                6. Документ за стаж по специалността – Задължителен за представяне при сключване на трудов договор е документът, удостоверяващ натрупания трудов стаж. Документите за удостоверяването му са: Трудова Книжка, Осигурителна или Служебна Книжка. Според представения документ се прави справка колко стаж работодателя ще признае като сходен с цел изплащане на допълнително възнаграждение за Натрупан трудов стаж и професионален опит. С този документ лицето удостоверява и наличието на изискуемия стаж за заемането на съответна длъжност.

Според чл. 348 от КТ – работникът / служителят е длъжен да представи трудовата си книжка при постъпване на работа. Според същия член, трудовата книжка се съхранява от лицето и работодателя няма право да задържа книжката при себе си, освен за времето на вписване на нови обстоятелства. Желателно е работодателя да направи копие на трудовата книжка на лицето и да я съхранява в личното му досие.

В случай че лицето постъпва за първи път на работа, същото няма да има издадена трудова книжка. Работникът / служителят удостоверява започването на работа за първи път с декларация, с която декларира, че до сега не е работило никъде и не му е издавана трудова книжка. В този случай работодателят е длъжен в срок от 5 работни дни да снабди работника / служителя с трудова книжка в която да впише обстоятелствата по започване на работа. Работодателят отбелязва издаването в дневник на издадените трудови книжки.

                7. документ за медицински преглед при първоначално постъпване на работа – Работникът / служителят е длъжен да удостовери, че здравословното му състояние позволява да изпълнява съответната длъжност. Оригинала на този документ остава на съхранение при работодателя.

                8. Свидетелство за съдимост – Документът се издава от бюра „Съдимост” към районните съдилища по места. Оригиналът на свидетелството се съхранява при работодателя и има срок на валидност 6 месеца.

                9. Когато трудовият договор се сключва с лице, което не е навършило 18 години, трябва да се вземе документ „Разрешение от Инспекция по труда”.

За получаване на разрешението е нужно да депозирате в деловодството на инспекция по труда молба с приложен набор от документи, който е описан в чл. 16, ал 1 от Наредба No: 6 от 24.07.2006 г за условията и реда за даване на разрешения за работа на лице, ненавършили 18 години:

                               а) описание на вида работа, която ще извършва лицето, ненавършило 18 години;

                               б) резултатите от оценката на риска, на който може да бъде изложено лицето, ненавършило 18 години;

                               в) осигурените мерки за защита здравето и безопасността на лицето, ненавършило 18 години;

                               г) медицинско заключение по чл. 12, ал. 2;

                               д) разпределението на работното време за лица от 15 до 16 години.

Инспекция по труда трябва да се произнесе в 15 дневен срок от подаване на молбата за даване на разрешение. Коментари

-->