Задай въпрос тук
Борис Тенчев Борис Тенчев Kreston BulMar Потребител

Промените в ЗКПО от 01.01.2011 год.

Публикувано на: 27.12.2010

Обобщение на по-важните и често приложими в практиката промени в ЗКПО (Закона за корпоративното подоходно облагане), в сила от 01.01.2011г., въведени със ЗИДЗКПО (обн., ДВ, бр. 94 от 30.11.2010 г.)


I. Данъкът при източника върху лихви и авторски и лицензионни възнаграждения, начислени на свързани лица от ЕС, се намалява от 10% на 5%

От 1 януари 2011 г. 5% данък при източника (вместо сегашните 10%) ще се прилага за доходите от лихви и авторски и лицензионни възнаграждения, начислени от български юридически лица (или българско място на стопанска дейност на чуждестранно лице) в полза на свързани лица от ЕС, когато са изпълнени следните условия:

1. получателят на дохода е юридическо лице от държава-членка на ЕС (имащо правна форма съгласно приложение към ЗКПО) или място на стопанска дейност на юридическо лице от държава-членка на ЕС в друга държава-членка на ЕС;

2. получателят на дохода е местно лице за данъчни цели на държавата-членка на ЕС и не е местно лице на трета държава, която не е членка на ЕС, по смисъла на спогодба за избягване на двойното данъчно облагане, сключена между тези две държави;

3. получателят на дохода се облага в държавата-членка на ЕС с някой от данъците, изброени в приложение към ЗКПО, без право на освобождаване от облагане или с идентичен или подобен данък;

4. получателят на дохода е действителен притежател на този доход; и

5. платецът и получателят на дохода са свързани лица по някой от следните начини:

- платецът е притежавал непрекъснато, за период от поне 2 години най-малко 25 % от капитала на получателя;

- получателят е притежавал непрекъснато, за период от поне 2 години най-малко 25% от капитала на платеца;

- трето лице, което е местно лице за данъчни цели в България или на друга държава-членка на ЕС, е притежавало непрекъснато, за период от поне 2 години най-малко 25% от капитала и на платеца, и на получателя.

По-ниската ставка на данъка при източника няма да бъде приложима в следните случаи:

1. доходи, които представляват разпределение на печалба или възстановяване на капитал;

2. доходи от вземания за дълг, които дават право на участие в печалбите на длъжника;

3. доходи от вземания за дълг, които дават право на кредитора да замени своето право на лихва за право на участие в печалбите на длъжника;

4. доходи от вземания за дълг, при които няма клауза за връщане на главницата или връщането е след повече от 50 години от датата на емитирането на дълга;

5. доходи, представляващи непризнати за данъчни цели разходи на място на стопанска дейност в България (с изключение на разходи за лихви, непризнати съгласно българските правила за слабата капитализация);

6. доходи, начислени от юридическо лице от държава, която не е членка на ЕС чрез място на стопанска дейност в България;

7. доходи от сделки, на които основният мотив или един от основните мотиви е отклонение или избягване от данъчно облагане.

Промяната в ставката е обусловена от изискванията на Директива 2003/49/ЕО на ЕС, както и от Договора за присъединяване на България и Румъния към ЕС, в който има договорен преходен период от 8 години, т.е. до 31 декември 2014 г., през който данъчната ставка върху плащанията на лихви, авторски и лицензионни възнаграждения, извършвани към свързано дружество от друга държава членка, не трябва да надвишава:

- 10% до 31.12.2010 г. и

- 5% за следващите години, т.е от 01.01.2011 до 31.12.2014 г.

Ставката на данъка при източника върху лихви и авторски и лицензионни възнаграждения може да бъде допълнително намалена и дори доходът да бъде освободен от данък съгласно приложима спогодба за избягване на двойното данъчно облагане между България и държавата, чието местно лице е получателят на дохода.

Понастоящем единната ставка от 10% данък при източника върху лихви и авторски и лицензионни възнаграждения ще се прилага до 31.12.2010 г., независимо дали техен получател е свързано лице от ЕС или не. 10% данък при източника ще продължи да се прилага за лихви и авторски и лицензионни възнаграждения, начислени в полза на получатели, които не са свързани лица от ЕС.


II. 10% данък при източника върху някои доходи, начислени в полза на юридически лица, установени в държави с преференциален данъчен режим (т.н. офшорни зони)

От 1 януари 2011 г. с 10% данък при източника ще се облагат възнагражденията за услуги и ползване на права, неустойките или обезщетенията (с изключение на застрахователни обезщетения), начислени от български местни лица (или българско място на стопанска дейност на чуждестранно лице) в полза на чуждестранни юридически лица, установени в юрисдикции с преференциален данъчен режим.

Доходите няма да се облагат с данък при източника, ако платецът може да докаже, че „услугите или правата са реално предоставени” от получателя на дохода.

В ЗКПО е включен списък от държави, които се считат за юрисдикции с преференциален данъчен режим. Той включва Лихтенщайн, Монако, Холандските Антилии, Каймановите острови, Бахамските острови, Британските Вирджински острови, Гибралтар и др. За юрисдикции с преференциален данъчен режим ще се смятат и държави, с които България няма влязла в сила спогодба за избягване на двойното данъчно облагане и в които дължимият за начислените доходи подоходен или корпоративен данък е с повече от 60% по-нисък от подоходния или корпоративен данък върху тези доходи в България.


III. Въвежда се определение за действителен притежател на доход

От 1 януари 2011 г. в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс се въвежда определение за действителен притежател на доход за целите на ползване на облекчения от данък при източника.

Чуждестранно лице ще се смята за действителен притежател на начислен доход, ако то:

1. има право да се разпорежда с дохода и да преценява използването му и понася целия или съществена част от риска от дейността, от която се реализира доходът; и

2. не действа като дружество за насочване на дохода.

Дружество за насочване на дохода е дружество, което се контролира от лица, които не биха имали право на същите по вид и размер облекчения, ако доходът се реализираше директно от тях, и не осъществява стопанска дейност извън притежанието и/или администрирането на правата или активите, от които се реализира доходът, и дружеството:

1. не разполага с активи, капитал или персонал, съответстващи на неговата стопанска дейност; или

2. няма контрол върху използването на правата или активите, от които е реализиран доходът.

Не е дружество за насочване на дохода чуждестранно лице, когато повече от половината от акциите му с право на глас се търгуват на регулиран пазар.

Липсата на дефиниция във вътрешното законодателство водеше до затруднения при практическото прилагане на нормите на СИДДО и едновременно с това даваше възможност за опити за отклонение от данъчно облагане.


IV. Данъкът при източника върху доходи от наем на недвижимо имущество ще се удържа от платеца

От 1 януари 2011 г. данъкът при източника върху доходи от наем на недвижимо имущество, разположено в България, начислени в полза на чуждестранни лица, ще се удържа и внася в бюджета от платеца на дохода.

Понастоящем данъкът се внася в бюджета от получателя на дохода.


V. Разрешават се корекции на данъчната стойност на данъчни амортизируеми активи в случай на допуснати счетоводни грешки

От 1 януари 2011 г. данъчно задължените лица ще могат да правят корекции на данъчната стойност на данъчни амортизируеми активи или да признават данъчни амортизируеми активи в случай на счетоводни грешки, допуснати в миналото (но не и ако грешката е допусната повече от 6 календарни години преди годината на нейното откриване).

По този начин данъчното третиране на грешки, свързани с данъчни амортизируеми активи, се изравнява с общия ред за коригиране на счетоводни грешки, а именно данъчните финансови резултати за съответните минали години се коригират съгласно изискванията на действащите закони през съответните минали години така, че все едно грешката не е била допусната.

Премахва се ограничението за коригиране на стойностите на данъчния амортизационен план при счетоводни грешки.

В момента корекция е допустима само в случай, че грешката е техническа (напр. грешка в изчисленията), а не грешка в счетоводното третиране.


VI. Изрично се позволява коригирането на грешки, различни от счетоводни грешки

От 1 януари 2011 г. на данъчно задължените лица изрично се позволява да коригират грешки, различни от счетоводни грешки (напр. грешки при преобразуването на счетоводния финансов резултат за целите на определяне на данъчния финансов резултат). Приема се, че в такива случаи също е приложим механизма на коригиране на счетоводни грешки.

Понастоящем подобни корекции не са изрично уредени, но на практика ЗКПО се тълкува в смисъл, че те са позволени.


VII. Отменя се данъчното облекчение за кооперации

От 1 януари 2011 г. се отменя данъчното облекчение, позволяващо преотстъпване на до 60% от дължимия корпоративен данък на кооперациите при определени условия.


VIII. Промяна в периода, за който е дължима лихва върху невнесената в предвидения законов срок авансова вноска - от датата, на която авансовата вноска е станала изискуема, до най-ранната дата от:

1. датата на внасяне на авансовата вноска;

2. датата на внасяне на данъка, по отношение на който се дължи авансовата вноска, или датата на подаване на данъчната декларация за него в случаите, когато данък за внасяне не се дължи;

3. датата, на която изтича предвиденият в закона срок за внасяне на данъка, по отношение на който се дължи авансовата вноска;


* Пълният текст на изложените промени в ЗКПО е обнародван в Държавен вестник, бр. 94 от 30 ноември 2010 г.


____________________________________________________________________________________________

Настоящата публикация съдържа единствено обща информация и не следва да се разбира, че чрез нея Крестън БулМар предоставя счетоводни, бизнес, финансови, инвестиционни, правни, данъчни или други професионални консултации или услуги. Тази публикация не замества предоставянето на подобни професионални съвети или услуги, нито следва да бъде използвана за основа на каквото и да е решение или действие, което може да повлияе на Вашите финанси или бизнес. Преди да вземете каквото и да е решение или да предприемете каквото и да е действие, засягащо Вашите финанси или бизнес, следва да се консултирате с професионален консултант. Крестън БулМар не носи отговорност за понесени загуби или пропуснати ползи, претърпени от лице, осланящо се на настоящата публикация.Коментари

Свързани документи със ЗКПО

-->