Хубевина Илиева Хубевина Илиева счетоводител

Протокол по чл.117 – нови изисквания в сила от 2014 г.

Публикувано на: 25.02.2014Кога се издава Протокол по чл.117 от ЗДДС

Протокол по чл.117 задължително се издава при следните случаи:

 • При доставки от данъчно задължено лице, което не е установено на територията на страната.
  В този случай доставката е с място на изпълнение на територията на страната, облагаема е и  данъкът е изискуем от получателя по доставката при  - доставка на газ, на електрическа, топлинна или хладилна енергия. При доставка на стоки, които се монтират или инсталират за сметка на доставчика, който е установен извън територията на друга страна членка. При доставка на услуги, получателят по които е данъчно задължено лице.
  (за справка виж чл.82 ЗДДС )
 • При внос.
  Начисляването на данъка се извършва от вносителя, когато той е регистрирано лице и има разрешение за прилагане на режим във връзка с реализирането на инвестиционен проект.
  (съгласно чл.57 и разпоредбите и изискванията на чл.166 ЗДДС)
 • Когато лице е доставчик на стоки и услуги, включително за безвъзмездни вътреобщностни доставки, както и при доставките на общи туристически услуги.
  (чл.6, ал.3, чл.7, ал.4 и чл.9, ал.3, чл.142, ал.1чл.144, ал.4 ЗДДС)
 • При доставки на инвестиционно злато, златни материали или полуготови продукти. Данъкът се начислява от получателя, регистрирано по ЗДДС лице чрез издаване на протокол по чл.117.
  (за справка виж чл.161 и чл.163а ЗДДС)
 • При усвояване на финансирания (субсидии) – чл.16 ППЗДДС.

Какво се посочва в протокола

Протоколът по чл.117  ЗДДС задължително съдържа: номер и дата; името и идентификационния номер за целите на ДДС на доставчика, под който е осъществена доставката, издаден от друга държава членка.  Посочва се и идентификационен номер по чл.84 ДОПК на доставчика на стоки.

Необходима е да се посочи номер и дата на фактурата, когато фактурата е издадена до датата на издаване на протокола.

Посочват се количеството и вида на стоката или вида на услугата.

В протокола се посочва дата на възникване на данъчното събитие по доставката. Данъкът е изискуем от лицето, което извършва придобиването, на основание чл.84 ЗДДС. Изискуемостта на данъка настъпва на 15-ия ден на месеца, следващ  месеца, през който е възникнало данъчното събитие (чл.63,  ал.3 от ЗДДС) или на датата на издаване на фактурата, когато тази фактура е издадена преди 15-ия ден на месеца, следващ месеца, през който е настъпило данъчното събитие (чл.63, ал.4 ЗДДС). Начисляването на данъка се извършва с протокол, който се издава не по-късно от 15 дни от датата, на която данъкът е станал изискуем.

В случаите на чл.73а ЗДДС, когато данъкът е начислен извън сроковете на чл.117, ал.3 ЗДДС, издадения протокол не се отразява в дневника за продажби за периода, през който е издаден. Същият следва да се отрази в дневниците за продажби и покупки за данъчния период, през който данъкът е станал изискуем, като се прилага чл.126, ал.3, т.2 ЗДДС. Протокол по чл.117 ЗДДС се издава и в случаите на доставка с място на изпълнение на територията на страната, облагаема с нулева ставка, както и за доставка с място на изпълнение на територията на страната, за която данъкът не следва да се начислява.

При изменение на данъчната основа на доставката или при развалянето на доставката, за която е издаден протокол, лицето издава нов протокол. Новият протокол  задължително съдържа номерът и датата на първоначалния протокол, издаден за доставката, основание за издаване на новия протокол. Посочва се и основанието за увеличението, съответно намалението на данъчната основа и на данъка. Новият протокол се издава не по-късно от 15 дни от датата, на която е възникнало съответното обстоятелство.

В протокола по чл.117 ЗДДС се съдържа и информация за данъчната основа, ставката на данъка, размера на данъка, както и основанието за начисляване или неначисляване на данъка от лицето.

Бланки за протоколите

В Правилника за прилагане на закона за данъка върху добавената стойност (ППЗДДС) са представени изисквания към бланките на протоколите. Отбелязано е, че номерата на протоколите са нарастващи без да се дублират и пропускат номера и не зависят от вида на бланката. Всички екземпляри на един и същ протокол е необходимо да носят един и същ номер.
(за справка виж чл.80 ППЗДДС)

Съхранение на протоколите

Всяко данъчно задължено лице трябва да осигури съхраняването на данъчните документи, издадени от него или от негово име, както и на всички получени от него данъчни документи до 5 години след изтичане на давностния срок за погасяване на публичното задължение, което документите удостоверяват. В този смисъл, съгласно разпоредбите на ППЗДДС, протоколите се съхраняват, използват и отчитат  по ред, предвиден за съхранение и отчитане на документи в Закона за счетоводството.

С протокола по чл. 117 ЗДДС се документира самоначисляването на ДДС в предвидените от ЗДДС случаи и същият е предназначен за издателя му. Регистрираните лица водят задължително отчетните регистри  /чл. 124, ал. 1 от ЗДДС/ - дневник за покупките и дневник за продажбите. В тях се съдържа информацията за всички издадени и получени данъчни документи и отчети, които следва да бъдат издадени съгласно изискванията на закона или на правилника. Когато стоките или услугите се използват за целите на извършваните от регистрираното лице облагаеми доставки, лицето има право да приспадне изискуемия от него данък като платец по глава осма. Правото на приспадане на данъчен кредит се упражнява чрез отразяване на протокола, с който е начислен данъка и в дневника за покупките в месеца, през който правото е възникнало или през някой от следващите три данъчни периода  /чл. 72 от ЗДДС/.

Новостите от 2014-та

Някои от промените в ЗДДС, влезли в сила от 01.01.2014г., са свързани с Директива 2013/43/ЕС на Съвета от 22.07.2013 за изменение на Директива 2006/112/ЕО, съгласно която на държавите членки е предоставена възможността да прилагат механизма за обратно начисляване във връзка с доставки на някои стоки и услуги. Механизма за обратно начисляване е изключение от общия ред за облагане с ДДС. Когато получателя по доставка на зърнени и технически култури не е регистрирано по ЗДДС  лице, ДДС съгласно чл.82, ал.1 ЗДДС е изискуем от доставчика, регистрирано по ЗДДС лице. Доставчикът следва да начисли данъка по чл.86, ал.1 ЗДДС като издаде данъчен документ /фактура/  и посочи данъка на отделен ред. Обратно начисляване се прилага при доставки със зърнени и технически култури, включени в обхвата на механизма, само когато са извършени на територията на България.

Когато доставчикът е ДЗЛ начисляването на данъка се извършва от получателя с издаване на протокол по чл.117, ал.2. Протокола задължително съдържа идентификационен номер по чл.84 от ДОПК на доставчика на стоки, номер и дата на фактурата. Протоколът се издава в 15-дневен срок от датата, на която данъкът за доставката е станал изискуем, т.е. в 15-дневен срок от датата на възникване на данъчното събитие, а в случаите на авансово плащане – в 15-дневен срок от плащането. Протоколът се отразява в дневника за продажбите за данъчния период, през който е издаден.

Получателят има правото да приспадане данъчен кредит за данъка, който си е самоначислил.  Това право на приспадане се упражнява чрез отразяване на протокола, с който е начислен данъкът и в дневника за покупките в месеца, през който правото е възникнало или през някой от следващите 12 данъчни периода.Коментари

 • Здравейте . Трябва да издам протокол за получена услуга от ЧЮЛ регистрирано по ЗДДС към българска фирма също регистрирано по ДДС. В статията е записано "
  Протоколът по чл.117 ЗДДС задължително съдържа: номер и дата; името и идентификационния номер за целите на ДДС на доставчика, под който е осъществена доставката, издаден от друга държава членка. Посочва се и идентификационен номер по чл.84 ДОПК на доставчика на стоки.
  Необходима е да се посочи номер и дата на фактурата, когато фактурата е издадена до датата на издаване на протокола" .И графата получател и доставчик разбирам че записмам ДДС номера на доставчика?, по чл.84 не следва ли да се запише ЕИК на получателя .
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДС

-->