Станислав Андонов Станислав Андонов асистент мениджър счетоводно обслужване

Скрито разпределение на печалба - новите моменти за 2014 г.

Публикувано на: 25.02.2014Кога имаме скрито разпределение на печалба

Определение за скрито разпределение на печалба откриваме в § 1, т.5 от ДР на ЗКПО. Според него, скрито разпределение на печалба са:

 • сумите, несвързани с осъществяваната от данъчно задълженото лице дейност или превишаващи обичайните пазарни нива, начислени, изплатени или разпределени под каквато и да е форма в полза на акционерите, съдружниците или свързани с тях лица, с изключение на дивидентите по т. 4, букви "а" и "б";
 • начислените разходи за лихви (освен ако условията на заема не са уговорени в изпълнение на изисквания, предвидени в нормативен акт), когато са налице поне три от следните условия:
  • заемът превишава собствения капитал на платеца на дохода към 31 декември на предходната година;
  • изплащането на заема или на лихвите по него не е ограничено с фиксиран срок;
  • изплащането на заема или на лихвите по него или размерът на лихвите е в зависимост от наличието или от размера на печалбите на платеца на дохода;
  • изплащането на заема е в зависимост от удовлетворяване исканията на други кредитори или от изплащането на дивиденти.

Санкции при скрито разпределение на печалба

Санкциите при скрито разпределение на печалба се регламентират в чл.267 от ЗКПО:

 • (1) Данъчно задължено лице, което извърши скрито разпределение на печалба, се наказва с имуществена санкция в размер 20 на сто от сумата, представляваща скрито разпределение на печалба.
 • (2) В случаите, когато данъчно задължено лице, извършило скрито разпределение на печалба, посочи това обстоятелство в данъчната си декларация, санкцията по ал. 1 не се налага.

Нови моменти от 2014 г.

От 01.01.2014 г. когато данъчно задължено лице, извършило скрито разпределение на печалба, посочи това обстоятелство в приложение 4 към годишната си данъчната си декларация по чл.92 от ЗКПО, на същото няма да се налага предвидената в ЗКПО административна санкция в размер на 20 % сумата, представляваща скрито разпределение на печалба.

При извършване на скрито разпределение се запазва размерът на имуществената санкция 20%, като се променя само основата за тази санкция както следва:

 • това е сумата представляваща скрито разпределение на печалбата, преди промяната санкцията се налагаше върху начислените разходи, представляващи скрито разпределение на печалбата.


Коментари

Свързани документи със ЗКПО

-->