Борис Тенчев Борис Тенчев Kreston BulMar Потребител

Промените в ЗАДС от 01.01.2011 год.

Публикувано на: 27.12.2010

Обобщение на по-важните и често приложими в практиката промени в ЗАДС (Закона за акцизите и данъчните складове), в сила от 01.01.2011г., въведени със ЗИДЗАДС (обн., ДВ, бр. 94 от 30.11.2010 г.)


I. Променя се определението за пури и пурети.

”Пури и пурети” са цилиндрични тела от тютюн, изключително предназначени и годни за пушене предвид техните свойства и нормалните очаквания на потребителите, и които:

- са обвити с покриващ лист от естествен тютюн, или

- съдържат пълнеж от смес от тютюни (бленд) и са обвити с външен лист от възстановен тютюн с нормалния цвят на пура, покриващ продукта изцяло, включително, където е подходящо, и филтъра, но не и мундщука, ако има такъв, при условие че единичното им тегло, без филтър или мундщук, е най-малко 2,3 гр. и не повече от 10 гр. и обиколката по продължение най-малко на една трета от дължината е не по-малка от 34 мм.

За "пури и пурети" се смятат и изделия, съставени частично от вещества, различни от тютюна, но отговарящи на изискванията по предходните изречения.


II. Повишават се акцизните ставки върху бензина, газьола и керосина с цел достигане на минималните нива за ЕС:

- за безоловен бензин - от 685 на 710 лв. за 1000 л.;

- за газьола и керосин - от 600 на 615 лв. за 1000 л.;

- за смеси от безоловен бензин, в който съдържанието на биоетанол е от 4 до 5% обемни - от 664 на 688 лв. за 1000 л.;

- за смеси от газьол, в който съдържанието на биодизел е от 4 до 5% обемни - от 582 на 596 лв. за 1000 л.;


III. Повишава се акцизната ставка върху тютюна за пушене от 100 на 130 лв., а от 01.01.2012 г. на 152 лв. за килограм.


IV. При въвеждане на нов образец на бандерол, на лицензираните складодържатели се разрешава:

- в срок до три месеца преди датата на въвеждане на нов образец на бандерол да заявяват брой бандероли по действащия образец, ненадвишаващ средномесечното количество на освободените за потребление акцизни стоки, облепени с бандерол;

- в срок до три месеца преди влизането в сила на новия образец на бандерол да съхраняват в данъчния склад и акцизни стоки, облепени с новия образец на бандерол, като ги разграничават както в материалната отчетност, така и физически от акцизните стоки, облепени с действащ образец на бандерол;

- в срок до три месеца от влизането в сила на новия образец на бандерол да съхраняват в данъчния склад и акцизни стоки, облепени с отменения образец на бандерол, като ги разграничават както в материалната отчетност, така и физически от акцизните стоки, облепени с действащ образец на бандерол;


V. Разширява се обхвата на понятието ”място на директна доставка”, като от него отпада ограничителния текст ”изпратени от друга държава членка”. Понятието придобива следния вид: ”Място на директна доставка е мястото на получаване на енергийни продукти от лицензиран складодържател, различно от местонахождението на данъчния склад.”


VI. Регламентират се отговорностите, мястото и момента на възникване на задължението за заплащане на акциз при допускане или установяване на ”нередовност”.

”Нередовност” е настъпването на определени обстоятелства при движение на акцизни стоки, под режим отложено плащане на акциз или освободени за потребление на територията на друга държава членка, с изключение на случаите на липси и безвъзвратна загуба, вследствие на непреодолима сила и загубите от естествени фири, вследствие на промяна на физико-химичните свойства, в резултат на които цялото или част от количеството акцизни стоки не пристигат на мястото на получаване в съответствие с правилата за движение на акцизни стоки.

В случаите на допускане на нередовност при движение на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз, водеща до освобождаването им за потребление, задължението за заплащане на акциз възниква в държавата членка, в която е допусната нередовността; както и в случаите на допускане на нередовност при движение на акцизни стоки, освободени за потребление на територията на друга държава членка, в държава членка, различна от държавата членка, в която стоките са били освободени за потребление, стоките подлежат на облагане с акциз в държавата членка, в която е допусната нередовността.


VII. Въвежда се на нова глава шеста ”а” - Издаване на разрешения за търговия с тютюневи изделия.


VIII. Въвеждат се нови разпоредби относно превоза на маркирани енергийни продукти на територията на страната, а именно превозът става:

- с транспортни средства, на които лицата за своя сметка инсталират глобална система за позициониране (GPS);

- със съдове за транспортиране снабдени със средства за измерване, отговарящи на изискванията на Закона за акцизите и данъчните складове, Закона за измерванията и нормативните актове по прилагането им;


IX. Регламентира се възможност акцизната декларация да се подава и по електронен път по ред и начин, определени в правилника за прилагане на закона.


* Пълният текст на изложените промени в ЗАДС е обнародван в Държавен вестник, бр. 94 от 30 ноември 2010 г.


____________________________________________________________________________________________

Настоящата публикация съдържа единствено обща информация и не следва да се разбира, че чрез нея Крестън БулМар предоставя счетоводни, бизнес, финансови, инвестиционни, правни, данъчни или други професионални консултации или услуги. Тази публикация не замества предоставянето на подобни професионални съвети или услуги, нито следва да бъде използвана за основа на каквото и да е решение или действие, което може да повлияе на Вашите финанси или бизнес. Преди да вземете каквото и да е решение или да предприемете каквото и да е действие, засягащо Вашите финанси или бизнес, следва да се консултирате с професионален консултант. Крестън БулМар не носи отговорност за понесени загуби или пропуснати ползи, претърпени от лице, осланящо се на настоящата публикация.Коментари

Свързани документи със ЗАДС

-->