Лора Танева Лора Танева счетоводител

Отсрочване и разсрочване на задължения, установявани от НАП

Публикувано на: 22.02.2014Промените, в областта на отсрочването и разсрочването на публични задължения, установявани от НАП, които влизоха в сила от 01.01.2014г., предвиждат специален ред за разсрочване и отсрочване.

Задълженията, за които се отнася промяната са публични задължения, установени с ревизионен акт или с декларация с изчислен данък и задължителни осигурителни вноски, подадена от данъчно задълженото лице. Изключение правят задълженията за местни данъци и акциз. Задължения по ЗДДС и за задължителни осигурителни вноски, които не произтичат от влязъл в сила ревизионен акт са също в групата на изключенията.

Какво е нужно да направим, за да разсрочим задължение

Лицата, които желаят да отсрочат или разсрочат публичните си задължения, е необходимо да подадат искане до компетентния орган и да разполагат с одобрен погасителен план. Заедно с искането се подават и банкови извлечения за доказване на паричните потоци на дружеството, както и прогноза за очакваните приходи и разходи за периода, за който се иска отсрочване или разсрочване. Прилагат се и доказателства за дължимите суми по договори, свързани с основната дейност на длъжника.

Промяната предвижда отсрочване и разсрочване на по-големи суми, за по-дълги срокове, като за периода на отсрочването или разсрочването се дължи лихва.

В какви случаи може да се възползваме от разсрочването

Данъчно задължените лица могат да се възползват от режима ако:

  • задължението, за което се иска отсрочване или разсрочване, не може да се погаси изцяло с наличните парични средства към датата на подаване на искането;
  • длъжникът има и други задължения, неплащането на които може да доведе до прекратяване или спиране на основната му дейност, разваляне на търговски договори, неизпълнение на задължения по трудови договори и др;
  • налично е обезпечение, което покрива размера на главницата и лихвите на задължението, за което се иска отсрочване или разсрочване.

Режимът не е приложим за лица, за които е взето решение за прекратяване с ликвидация, открито е производство по несъстоятелност или производство по оздравяване на предприятието.

Информация за постъпленията и плащанията по банков път.

При дадено разрешение за отсрочване или разсрочване длъжникът се задължава да извършва всички плащания във връзка с дейността си само по банков път, както и да представя в компетентната териториална дирекция на НАП тримесечно извлечение от банковите си сметки.

Разрешение за отсрочване или разсрочване

В зависимост от размера и срока на отсрочване или разсрочване на публичното задължение, разрешението се издава от:

  • орган по приходите или публичен изпълнител, определени от териториалния директор за задължения  до 300 000 лв. и и период на отсрочването или разсрочването до две години от датата на издаване на разрешението;
  • териториалния директор - за задължения от 300 001 до 3 000 000 лв. и период на отсрочването или разсрочването е до три години;
  • изпълнителния директор на НАП - за задължения над  3 000 000 лв. и периодът на отсрочването или разсрочването до три години.

Прекратяване на отсрочването и разсрочването на публични задължения.

В случай, че длъжникът не погасява текущите си задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски или не изпълни на падежа съответната вноска съгласно погасителния план отсрочването и разсрочването на публични задължения се преустановява и последните стават изискуеми.Коментари

Свързани документи с ДОПК

-->