Вера Русинова Вера Русинова Kreston BulMar Управляващ съдружник счетоводно обслужване

Обмен на информация за доходите на физически лица между страните в ЕС

Публикувано на: 20.02.2014Автоматичният обмен представлява предоставяне на друга държава-членка на Европейския съюз (ЕС) на информация за доходите на физически лица от ЕС, без за това да е отправено искане. Понятието е регламентирано в чл. 143г, ал. 3 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

От 2014 г. се предвижда информацията да се предоставя по електронен път в срок до 30 април на годината, следваща годината на начисляване и/или изплащане на доходите на физически лица от ЕС. Информацията към другите държави членки ще се подава след  1 януари 2015 г. и ще обхваща данъчния период след 1 януари 2014  г.

Чрез създаването на нов чл. 73а в ЗДДФЛ, изменение на чл. 82 в ЗДДФЛ и §1 от ДР се урежда практическото приложение на автоматичния обмен на информация относно някои видове доходи между държавите членки.

Кой има задължение да подава информацията

Задължения за предоставяне на информация за доходи на физически лица от ЕС имат:

  • Предприятия, които са платци на доходи от наем и/ или друго възмездно предоставяне за ползване на недвижимо имущество, както и за доходи от договори за управление и контрол. Информацията ще се предоставя веднъж годишно с декларацията по чл. 55 подавана за четвъртото тримесечие на годината;
  • Работодатели за доходи от трудови правоотношения начислени и/ или изплатени на физически лица, местни на друга държава - членка на ЕС. Информацията ще се предоставя в срок до 30 април на годината, следваща годината на начисляване и/или изплащане на доходите;
  • Пенсионно-осигурителните дружества. Те ще трябва да подават информация по отношение на начислени и/ или изплатени пенсии, по електронен път, до 30 април на следващата година;
  • Застрахователни дружества за застраховка „Живот”. Информацията по отношение на начислени и/ или изплатени застрахователни премии ще се подава по електронен път, до 30 април на следващата година;
  • При преобразуване или прехвърляне на предприятие информацията ще се подава от правоприемника;
  • При прекратяване с ликвидация или с обявяване в несъстоятелност информацията ще се подава с последната данъчна декларация по  чл. 162 от ЗКПО;


Коментари

Свързани документи с ДОПК

-->