Ана Пейчева Ана Пейчева Kreston BulMar директор счетоводство

5.3.12. Внос на Рекламни Материали – Каталози

Публикувано на: 22.12.2010

№ 5215612

INVOICE

date: 12.02.2010

CUSTOMER

SUPPLIER

ALFA Ltd. (we)

BETA FARM Ltd.

VAT  №: BG111222333

ID 545465

100 Alabin Str., Sofia 1000, Bulgaria

166 Amster Str., 6300 CUG

description

measure

quantity

Unit Price ($) 

Total ($) 

1

Promotional catalogues

units

1 000

2.00

2 000

Terms of Delivery:

CIP Sofia

TOTAL:

2 000

Country of Origin:

USA


Tariff Code:

12345678


1. Митническа

ДЕКЛАРАЦИЯ


А. ПОЛУЧАВАЩО МИТНИЧЕСКО УЧРЕЖДЕНИЕ


31654103201/21.02.2010

8

2. Изпращач / Износител №

8. Получател №

формуляр за получателя

БЕТА ФАРМА    CH

ЦУГ 6300, АМСТЕР 166

АЛФА (ние)                        BG111222333

СОФИЯ 1000, УЛ. АЛАБИН 100

14. Декларатор/Представител

15. Държава на изпращане/износ

15. Код държ. изпр.

17. Код държ. получ.

АЛФА                   BG111222333

СОФИЯ 1000, УЛ. АЛАБИН 100

САЩ

AM

BG

16. Държава на произхода

17. Държава на получаване

САЩ

БЪЛГАРИЯ

18. Идентификация и националност на транспортното средство при пристигане 

20. Условия на доставка

САМОЛЕТ / OS4859

CIP СОФИЯ

21. Идентификация и националност на трансп. средство при преминаване на границата 

22. Валута и обща фактурна стойност

23. Валутен курс

24. Вид на сделка

САМОЛЕТ / OS4859                        AT

USD

2000.00

1.37001

1

25. Вид транспорт на

26. Вид транспорт в

27. Място на разтоварване

28. Финансови и банкови данни

40

граница

40

държавата29. Входно митническо учреждение

30. Местонахождение на стоките

8

BG005100/22012010

АЕРОГАРА СОФИЯ

31. Колети и описание на стоката

Маркировки и номера на контейнер(и) – брой и вид

32. Стока

33. Тарифен код

РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ

КАТАЛОЗИ - 1000 бр.


1

29139000 90 2501 0000 0000

34. Държ. на произх. – код

35. Бруто тегло – кг

36. Преференции

AM

23

100

37. РЕЖИМ

38. Нето тегло – кг

39. Квота

40 00 000

23


40. Митнически манифест / Предшестващ документ

X785-5100/994/2/22012010

41. Допълн. мерна единица

42. Цена на стоката

43. М.О. Код


2 000.00

1

44. Допълн. информ. и предостав. докум., серт. и разрешит.

N003=/11012010

N380=401595/18012010

N741=999-5709 4796

N852=/24122009//01122009

45. Уточняване

2 740.02

46. Статистическа стойност

2 740.02

47. Изчисляване на вземанията

Вид

Основа за изчисляване

Ставка

Сума

НП

48. Отсрочено плащане

49. Идентификация на склад

A00

2 740.02

1.50

41.10

DB00

2 781.12

20.00

556.22

D

В. СЧЕТОВОДНИ ДАННИ


315964/21.02.2010Всичко:

597.32

D


ОПИСАНИЕ на стопанската операция: Внасяме от САЩ рекламни материали (каталози) на стойност 2 000.00 щатски долараобщо. Плащането ще се извърши по банков път. ДДС-то и митото са платени по банков път.Курсът на лева е: 1.44108 за 1 щатски долар на 12.02.2010 г.; 1.37001 за 1 щатски долар на 21.02.2010; 1.43158 за 1 щатски долар на 08.03.2010.


ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ:

               

• Необходими документи:

За покупката на рекламни материали, които ще бъдат платени по банков път, са необходими митническа декларация и фактура (инвойс), които удостоверяват доставката.

(В примера, банковото извлечение за плащането на ДДС-то и митото не е показано отделно, но се приема, че е направено.)


• Начин на осчетоводяване:

Закупените рекламни каталози ще бъдат веднага признати за разход, защото ще се използват за маркетингови нужди и не могат да бъдат отнесени към конкретна дейност или приход. Към тяхната стойност се добавят (включват) и платените мита.

Общата сума на разхода за материали, митата и ДДС се отнасят по разчети с митницата и се осчетоводяват аналитично. (Отнасят се по разчети с митницата, а не директно към разчети с доставчика, тъй като митницата оценява стойността на внесените стоки, която стойност може да е различна, от тази описана във фактурата от доставчика. След като бъде определена тази стойност и с оглед отразяването на коректна данъчна основа в Дневника за Покупките, съгласно ЗДДС, цялата сума на стойността на стоката, невъзстановимите данъци и такси, включени в данъчната основа и стойността на ДДС се отнасят за коректност и удобство като задължение към митницата. Това задължение към митницата след това се закрива с плащанията на мита, такси и ДДС към митницата и разчета към доставчика.)

След това сумата от разчета с митницата, дължима към доставчика по фактурата, се отнася към разчети с доставчици. Ако фактурата е с различна дата от митническата декларация и курсът на валутата е различен за двете дати, ще се формират и курсови разлики.

Разчетът към доставчика се осчетоводява аналитично към сметката за разчети с доставчици, а за самата фактура се създава отделна партида към аналитичността на доставчика, за да се следи задължението и плащанията по нея.

Крайното салдо по сметки Разходи за материали и Разходи по валутни операции, от тази стопанска операция, се закриват (приключват) срещу дебитиране на сметка Текуща печалба/загуба, за да се получи финансовият резултат от операцията.

В ДДС дневника за покупки се включват данните само от митническата декларация.


• Счетоводна статия 1:

стопанска операция:

601

Разход на материали

вид документ:

7

Митнически документ

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

601

Разход за материали

2 781,12

457

Разчети с митници

3 337,34

аналит.

Рекламни материали

2 781,12

анилит.

Бета фарма

2 740,02

4531

Начислен ДДС върху покупките

556,22

аналит.

Мито и ДДС

597,32ОБЩО

3 337,34

ОБЩО

3 337,34


• Счетоводна статия 2:

стопанска операция:

601

Разход на материали

вид документ:

7

Митнически документ

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

457

Разчети с митници

2 740,02

401

Задължения към доставчици

2 882.16

анилит.

Бета фарма

2 740,02

аналит.

Бета фарма

2 882.16

624

Разходи по валутни операции

142.14

парт.

Ф-ра 5215612/12.02.2010

2 882.16

ОБЩО

2 882.16

ОБЩО

2 882.16


• Счетоводна статия 3:

стопанска операция:

801

Приключвателна операция

вид документ:

800

Счетоводна Справка / Мемориален Ордер

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

123

Текуща печалба/загуба

2 923,26

601

Разход за материали

2 781,12
аналит.

Рекламни материали

2 781,12
624

Разходи по валутни операции

142.14

ОБЩО

2 923,26

ОБЩО

2 923,26


ИЗМЕНЕНИЯ ВЪВ:

Отчет за Приходите и Разходите

БАЛАНС

вид разход

ст-ст

вид приход

ст-ст

вид актив

ст-ст

вид пасив

ст-ст

Разход за материали

2 781,12

Текуща загуба

2 923,26

ДДС за възстановяване

556,22

Задълж. към доставчици

2 882.16

Разходи от валутни разлики

142.14Парични средства

-597,32

Текуща печалба

-2 923,26

Отчет за Паричните Потоци

Отчет за Собствения Капитал

вид паричен поток

ст-ст

елемент на собствения капитал

ст-ст

от основна дейност

-597,32

Финансов резултат от текущия период

-2 923,26

от инвестиционна дейност
от финансова дейност

В допълнение: Когато задължението по тази фактура бъде изплатено на доставчика, тогава ще се осчетоводи закриване на задължението по тази партида срещу сума от банковата сметка на купувача (ако бъде платено по банка, както е предвидено). Тъй като има разлика във валутния курс от датата на фактурата, датата на митническата декларация и датата на плащането, затова ще има и статия, в която валутната разлика от валутния курс от датата на фактурата и датата на плащането ще се осчетоводи като приход/разход от валутни разлики. Дата на плащането на фактурата е 08.03.2010 год.

Крайното салдо по сметка Приходи от валутни операции, от тази стопанска операция, се закрива (приключва) срещу кредитиране на сметка Текуща печалба/загуба, за да се получи финансовия резултат от операцията.


• Счетоводна статия 1:

стопанска операция:

401

Плащане на доставчик

вид документ:

210

Банково извлечение във валута

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

401

Задължения към доставчици

2 882.16

504

Разплащателна сметка във валута

2 863.16

аналит.

Бета фарма

2 882.16

724

Приходи от валутни операции

19.00

парт.

Ф-ра 5215612/12.02.2010

2 882.16
ОБЩО

2 882.16

ОБЩО

2 882.16


• Счетоводна статия 2:

стопанска операция:

801

Приключвателна операция

вид документ:

800

Счетоводна Справка / Мемориален Ордер

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

724

Приходи от валутни операции

19.00

123

Текуща печалба/загуба

19.00ОБЩО

19.00

ОБЩО

19.00


ИЗМЕНЕНИЯ ВЪВ:

Отчет за Приходите и Разходите

БАЛАНС

вид разход

ст-ст

вид приход

ст-ст

вид актив

ст-ст

вид пасив

ст-ст

Текуща печалба

19.00

Приходи от валутни разлики

19.00

Парични средства

-2 863.16

Задълж. към доставчици

-2 882.16Текуща печалба

19.00

Отчет за Паричните Потоци

Отчет за Собствения Капитал

вид паричен поток

ст-ст

елемент на собствения капитал

ст-ст

от основна дейност

-2 863.16

Финансов резултат от текущия период

19.00

от инвестиционна дейност
от финансова дейност


Коментари

-->