Ана Пейчева Ана Пейчева Kreston BulMar директор счетоводство

5.3.11. Дебитно Известие при ВОП на Рекламни Материали – Чадъри

Публикувано на: 22.12.2010

№ 165156

DEBIT NOTE

date: 26.04.2010

CUSTOMER

SUPPLIER

ALFA Ltd. (we)

DELTA-ATHENS Ltd.

VAT  №: BG111222333

VAT  №: EL777888999

100 Alabin Str., Sofia 1000, Bulgaria

100 Luis Str., Athens 2000, Greece

Description

measure

quantity

Unit Price (€)

Total (€)

1

Advertising materials (umbrellas)

unit

5

3

15

Terms of Delivery:

CIP Sofia

TOTAL:

15

Country of Origin:

Greece


Tariff Code:

62651653


№ 0005641654

ПРОТОКОЛ

за изменение на Протокол № 00000021561 от 24.03.2010

дата: 27.04.2010

ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ да начисли ДДС

НАСРЕЩНА СТРАНА

АЛФА ООД (ние)

DELTA-ATHENS Ltd. 

ЕИК: 111222333

ИН по ЗДДС: BG111222333

VAT  №: EL777888999

адрес: София 1000, ул. Алабин 100

100 Luis Str., Athens 2000, Greece

основание за издаване на нов протокол

мярка

колич.

ед. цена

общо

1

Рекламни материали (чадъри)

бр.

5

5,86749

29,34

2

(установени повече бройки при доставката)

3


Дата на възникване на данъчното събитие по доставката:

26.04.2010

нова дан. основа:

29,34

Основание за начисляване или неначисляване на ДДС: чл. 84 от ЗДДС, DEBIT NOTE 165156/26.04.2010/ DELTA-ATHENS Ltd

нов ДДС 20%:

5,87

общо:

35,21


ОПИСАНИЕ на стопанската операция: Установява се, че нашият гръцки доставчик на рекламни материали ни е изпратил в повече материали от заявеното и фактурираното, които ние не възразяваме да задържим и заплатим. Издадено ни е дебитно известие за 5 бр. рекламни чадъра с единична цена 3 евро за брой, доставени от Гърция. Плащането ще се извърши по банков път.ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ:

• Необходими документи:

За получени в повече рекламни материали от доставчик от страна-членка на ЕС, които ще бъдат платени по банков път, е необходимо дебитно известие, което удостоверява увеличените бройки в доставката и увеличението на данъчната основа по фактурата, към която е издадено дебитното известие. Освен това купувачът съставя и протокол, с който си самоначислява ДДС, съгласно разпоредбите на ЗДДС.


• Начин на осчетоводяване:

Всички суми се преизчисляват в лева.

Доставените рекламни чадъри ще бъдат веднага признати на разход.

Разходът за рекламни материали се осчетоводява аналитично към съответната разходна сметка.

Разчетът към доставчика се осчетоводява аналитично към сметката за разчети с доставчици, а за самото дебитно известие се създава отделна партида към аналитичността на доставчика, за да се следи задължението и плащанията по него.

В полето „бележки” на счетоводния софтуер се записва към коя фактура е издадено дебитното известие.

Самоначисляването на ДДС се осчетоводява с втора статия, като се задължават сметките за ДДС върху покупките и ДДС върху продажбите, съгласно разпоредбите на ЗДДС.

Крайното салдо по сметка Разходи за материали, от тази стопанска операция, се закрива (приключва) срещу дебитиране на сметка Текуща печалба/загуба, за да се получи финансовият резултат от операцията.

В ДДС дневниците се включват данните само от протокола.• Счетоводна статия 1:

стопанска операция:

601

Разход за материали

вид документ:

2

Дебитно известие

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

601

Разход за материали

29,34

401

Задължения към доставчици

29,34

аналит.

Рекламни материали

29,34

аналит.

Делта Атина

29,34
Парт.

ДИ 165156/26.04.2010

29,34

ОБЩО

29,34

ОБЩО

29,34


• Счетоводна статия 2:

стопанска операция:

459

Самоначислен ДДС

вид документ:

9

Протокол или друг документ за ДДС разчет

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

4531

Начислен ДДС за покупките

5,87

4532

Начислен ДДС за продажбите

5,87ОБЩО

5,87

ОБЩО

5,87


• Счетоводна статия 3:

стопанска операция:

801

Приключвателна операция

вид документ:

800

Счетоводна Справка / Мемориален Ордер

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

123

Текуща печалба/загуба

29,34

601

Разход за материали

29,34
аналит.

Рекламни материали

29,34

ОБЩО

29,34

ОБЩО

29,34


ИЗМЕНЕНИЯ ВЪВ:

Отчет за Приходите и Разходите

БАЛАНС

вид разход

Ст-ст

вид приход

ст-ст

вид актив

ст-ст

вид пасив

ст-ст

Разход за материали

29,34

Текуща загуба

29,34

ДДС за възстановяване

5,87

Задълж. към доставчици

29,34ДДС за внасяне

5,87Текуща печалба

-29,34

Отчет за Паричните Потоци

Отчет за Собствения Капитал

вид паричен поток

ст-ст

елемент на собствения капитал

ст-ст

от основна дейност


Финансов резултат от текущия период

-29,34

от инвестиционна дейност
от финансова дейност

В допълнение: Когато задължението по това дебитно известие бъде изплатено на доставчика, тогава ще се осчетоводи закриване на задължението по тази партида срещу сума от банковата сметка на купувача (ако бъде платено по банков път, както е предвидено).


• Счетоводна статия:

стопанска операция:

401

Плащане на доставчик

вид документ:

210

Банково извлечение във валута

ДЕБИТ

КРЕДИТ

С-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

Сума

401

Задължения към доставчици

29,34

504

Разплащателна сметка във валута

29,34

аналит.

Делта Атина

29,34
парт.

ДИ 165156/26.04.2010

29,34
ОБЩО

29,34

ОБЩО

29,34


ИЗМЕНЕНИЯ ВЪВ:

Отчет за Приходите и Разходите

БАЛАНС

вид разход

Ст-ст

вид приход

ст-ст

вид актив

ст-ст

вид пасив

ст-ст

Парични средства

-29,34

Задълж. към доставчици

-29,34

Отчет за Паричните Потоци

Отчет за Собствения Капитал

вид паричен поток

ст-ст

елемент на собствения капитал

ст-ст

от основна дейност

-29,34от инвестиционна дейност
от финансова дейност


Коментари

-->