Ана Пейчева Ана Пейчева Kreston BulMar директор счетоводство

5.3.10. Кредитно Известие при ВОП на Рекламни Материали – Химикалки

Публикувано на: 22.12.2010

№ 265

CREDIT NOTE

date: 05.04.2010

CUSTOMER

SUPPLIER

ALFA Ltd. (we)

DELTA-ATHENS Ltd.

VAT  №: BG111222333

VAT  №: EL777888999

100 Alabin Str., Sofia 1000, Bulgaria

100 Luis Str., Athens 2000, Greece

Description

measure

quantity

Unit Price (€)

Total (€)

1

Advertising materials (pens)

unit

50

1

50

Terms of Delivery:

CIP Sofia

TOTAL:

50

Country of Origin:

Greece


Tariff Code:

651651631


№ 1634166

ПРОТОКОЛ

за изменение на Протокол № 31512163 от 02.03.2010

дата: 05.04.2010

ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ да начисли ДДС

НАСРЕЩНА СТРАНА

АЛФА ООД (ние)

DELTA-ATHENS Ltd. 

ЕИК: 111222333

ИН по ЗДДС: BG111222333

VAT  №: EL777888999

адрес: София 1000, ул. Алабин 100

100 Luis Str., Athens 2000, Greece

основание за издаване на нов протокол

мярка

колич.

ед. цена

общо

1

Рекламни материали (химикалки)

бр.

-50

1.95583

-97.79

2

(недоставено количество, установено при преброяване от страните)

3


Дата на възникване на данъчното събитие по доставката:

05.04.2010

нова дан. основа:

-97.79

Основание за начисляване или неначисляване на ДДС: чл. 84 от ЗДДС, CREDIT NOTE 265/05.04.2010/ DELTA-ATHENS Ltd

нов ДДС 20%:

-19.56

общо:

-117.35


ОПИСАНИЕ на стопанската операция: Установява се, че нашият гръцки доставчик на рекламни материали не ни е изпратил 50 броя химикалки, за които приема да ни върне парите. Получаваме кредитно известие за недоставени рекламни химикалки 50 бр. с единична цена 1 евро от Гърция. Курс на лева 1.95583 за 1 ЕВРО. Парите ще ни бъдат върнати по разплащателната сметка в евро.


ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ:

• Необходими документи:

За недоставени материали, отчетени като разход, от страна-членка на ЕС, за които парите ще ни бъдат върнати по банков път, е необходимо кредитно известие, което удостоверява намаляването на доставеното количество и съответно намаляването на данъчната основа по фактурата, към която е издадено кредитното известие. Купувачът съставя и протокол, с който си самоначислява ДДС, съгласно разпоредбите на ЗДДС.

 • Начин на осчетоводяване:     

Всички суми се преизчисляват в лева.

Установените недоставени материали се осчетоводяват аналитично към съответната разходна сметка със знак минус. Тези материали са били осчетоводени с фактурата за доставката като директни разходи.

Върнати обратно материали се осчетоводяват със знак минус по дебита на сметка „Разход за материали” и със знак минус по кредита сметка „Задължение към доставчици”, което на пръв поглед противоречи на счетоводните правила, защото на практика тези материали са доставени и върнати и никога няма да влязат в търговския оборот на дружеството – тоест все едно никога не са идвали. Ако тази операция беше осчетоводена без знак минус, а съответно по кредита на сметка „Разход за материали” и по дебита на сметка „Задължения към доставчици” щеше да създаде грешно впечатление, че върнатите материали са влезли в търговския оборот. Ако не се осчетоводяваше със знак минус, една фирма би могла непрекъснато да взема и връща дори едни и същи материали и гледайки оборотната и ведомост да оставаш с впечатление за сериозен търговски оборот, какъвто на практика няма.

От друга страна, съгласно ЗДДС, кредитните известия трябва да бъдат показани в Дневника за Покупки със знак минус, което също налага статията да бъде съставена именно по този начин.

Разчетът към доставчика се осчетоводява аналитично към сметката за разчети с доставчици също със знак минус, а за самото кредитно известие се създава отделна партида към аналитичността на доставчика, за да се следи вземането и плащанията по него.

В полето „бележки” на счетоводния софтуер се записва към коя фактура е издадено кредитното известие.

Самоначисляването на ДДС се осчетоводява с втора статия, като се задължават сметките за ДДС върху покупките и ДДС върху продажбите, съгласно разпоредбите на ЗДДС.

Крайното салдо по сметка Разходи за материали, от тази стопанска операция, се закрива (приключва) срещу кредитиране на сметка Текуща печалба/загуба, за да се получи финансовия резултат от операцията.

В ДДС дневниците се включват данните само от протокола.


• Счетоводна статия 1:

стопанска операция:

601

Разход за материали

вид документ:

3

Кредитно известие

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

601

Разход за материали

-97,79

401

Задължения към доставчици

-97,79

аналит.

Рекламни материали

-97,79

аналит.

Делта

-97,79
Парт.

КИ 265/05.04.2010

-97,79

ОБЩО

-97,79

ОБЩО

-97,79


• Счетоводна статия 2:

стопанска операция:

459

Самоначислен ДДС

вид документ:

9

Протокол или друг документ за ДДС разчет

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

4531

Начислен ДДС за покупките

-19,56

4532

Начислен ДДС за продажбите

-19,56ОБЩО

-19,56

ОБЩО

-19,56


• Счетоводна статия 3:

стопанска операция:

801

Приключвателна операция

вид документ:

800

Счетоводна Справка / Мемориален Ордер

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

601

Разход за материали

97,79

123

Текуща печалба/загуба

97,79

аналит.

Рекламни материали

97,7997,79

ОБЩО

97,79

ОБЩО

97,79


ИЗМЕНЕНИЯ ВЪВ:

Отчет за Приходите и Разходите

БАЛАНС

вид разход

ст-ст

вид приход

ст-ст

вид актив

ст-ст

вид пасив

ст-ст

Разход за материали

-97,79ДДС за възстановяване

-19,56

Задълж. към доставчици

-97,79

Текуща печалба

97,79

ДДС за внасяне

-19,56Текуща печалба

97,79

Отчет за Паричните Потоци

Отчет за Собствения Капитал

вид паричен поток

ст-ст

елемент на собствения капитал

ст-ст

от основна дейност


Финансов резултат от текущия период

97,79

от инвестиционна дейност
от финансова дейност

В допълнение: Когато вземането по това кредитно известие бъде платено от доставчика, тогава ще се осчетоводи закриване на вземането по тази партида срещу получена сума в банковата сметка на купувача (ако бъде платено по банка, както е предвидено).


• Счетоводна статия:

стопанска операция:

401

Плащане на доставчик

вид документ:

210

Банково извлечение във валута

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

504

Разплащателна сметка във валута

97,79

401

Задължения към доставчици

97,79
аналит.

Делта

97,79
Парт.

КИ 265/05.04.2010

97,79

ОБЩО

97,79

ОБЩО

97,79


ИЗМЕНЕНИЯ ВЪВ:

Отчет за Приходите и Разходите

БАЛАНС

вид разход

ст-ст

вид приход

Ст-ст

вид актив

ст-ст

вид пасив

ст-ст

Парични средства

97,79

Задълж. към доставчици

97,79

Отчет за Паричните Потоци

Отчет за Собствения Капитал

вид паричен поток

Ст-ст

елемент на собствения капитал

ст-ст

от основна дейност

97,79от инвестиционна дейност
от финансова дейност


Коментари

-->