Ана Пейчева Ана Пейчева Kreston BulMar директор счетоводство

5.3.9. Вътре-Общностно Придобиване (ВОП) на Рекламни Материали – Каталози

Публикувано на: 22.12.2010

№ 315165

INVOICE

date: 24.05.2010

CUSTOMER

SUPPLIER

ALFA Ltd. (we)

DELTA-ATHENS Ltd.

VAT  №: BG111222333

VAT  №: EL777888999

100 Alabin Str., Sofia 1000, Bulgaria

100 Luis Str., Athens 2000, Greece

Description

measure

quantity

Unit Price (€) 

Total (€) 

1

Advertising materials (catalogues)

unit

2 000

2

4 000

2


Terms of Delivery:

CIP Sofia

TOTAL:

4 000

Country of Origin:

Greece


Tariff Code:

635165623


№ 0000256321

ПРОТОКОЛ

дата: 25.05.2010

ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ да начисли ДДС  

НАСРЕЩНА СТРАНА

АЛФА ООД (ние)

DELTA-ATHENS Ltd.

ЕИК: 111222333

ИН по ЗДДС: BG111222333

VAT  №: EL777888999

адрес: София 1000, ул. Алабин 100

100 Luis Str., Athens 2000, Greece

описание на стоката или услугата

мярка

колич.

ед. цена

общо

1

Рекламни материали (каталози)

бр.

2 000

3,91166

7 823,32

2


Дата на възникване на данъчното събитие по доставката:

24.05.2010

данъчна основа:

7 823,32

Основание за начисляване или неначисляване на ДДС: чл.84 ЗДДС, INVOICE № 315165/24.05.2010г./ DELTA-ATHENS Ltd.

ДДС 20%:

1 564,66

общо:

9 387,98


ОПИСАНИЕ на стопанската операция: Внасяме от Гърция рекламни материали за 4 000.00 евро общо във връзка с разработването на нов продукт и неговото рекламиране. Плащането ще се извърши по банков път. Курсът на лева е 1.95583 за 1 ЕВРО.


ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ:

• Необходими документи:

За покупката на рекламни материали от страна членка на ЕС, които ще бъдат платени по банков път, е необходима фактура (инвойс), която удостоверява извършената доставка. Освен това, купувачът съставя и протокол, с който си самоначислява ДДС, съгласно разпоредбите на ЗДДС.

• Начин на осчетоводяване:

Всички суми се изчисляват в лева.

Закупените каталози ще бъдат веднага признати за разход, защото ще се използват за маркетингови нужди и не могат да бъдат отнесени към конкретна дейност или приход.

Разходът за рекламни материали се осчетоводява аналитично към съответната разходна сметка.

Разчетът към доставчика се осчетоводява аналитично към сметката за разчети с доставчици, а за самата фактура се създава отделна партида към аналитичността на доставчика, за да се следи задължението и плащанията по нея.

Самоначисляването на ДДС се осчетоводява с втора статия, като се задължават сметките за ДДС върху покупките и ДДС върху продажбите.

Крайното салдо по сметка Разходи за материали от тази стопанска операция се закрива (приключва) срещу дебитиране на сметка Текуща печалба/загуба, за да се получи финансовият резултат от операцията.

В ДДС дневниците се включват данните само от протокола.


• Счетоводна статия 1:

стопанска операция:

601

Разход за материали

вид документ:

1

Фактура

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

601

Разход за материали

7 823,32

401

Задължения към доставчици

7 823,32

аналит.

Рекламни материали

7 823,32

аналит.

Делта Атина

7 823,32
парт.

Ф-ра 315165/24.05.2010

7 823,32

ОБЩО

7 823,32

ОБЩО

7 823,32


• Счетоводна статия 2:

стопанска операция:

459

Самоначислен ДДС

вид документ:

9

Протокол или друг документ за ДДС разчет

ДЕБИТ

КРЕДИТ

С-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

4531

Начислен ДДС за покупките

1 564,66

4532

Начислен ДДС за продажбите

1 564,66

ОБЩО

1 564,66

ОБЩО

 1 564,66


• Счетоводна статия 3:

стопанска операция:

801

Приключвателна операция

вид документ:

800

Счетоводна Справка / Мемориален Ордер

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

Сума

123

Текуща печалба/загуба

7 823,32

601

Разход за материали

7 823,32
аналит.

Рекламни материали

7 823,32

ОБЩО

7 823,32

ОБЩО

7 823,32


ИЗМЕНЕНИЯ ВЪВ:

Отчет за Приходите и Разходите

БАЛАНС

вид разход

ст-ст

вид приход

ст-ст

вид актив

ст-ст

вид пасив

ст-ст

Разход за материали

7 823,32

Текуща загуба

7 823,32

ДДС за възстановяване

1 564,66

Задължения към доставчици

7 823,32ДДС за внасяне

1 564,66Текуща загуба

-7 823,32

Отчет за Паричните Потоци

Отчет за Собствения Капитал

вид паричен поток

ст-ст

елемент на собствения капитал

ст-ст

от основна дейност


Финансов резултат от текущия период

-7 823,32

от инвестиционна дейност
от финансова дейност

В допълнение: Когато задължението по тази фактура бъде изплатено на доставчика, тогава ще се осчетоводи закриване на задължението по тази партида срещу сума от банковата сметка на купувача (ако бъде платено по банка, както е предвидено).


• Счетоводна статия:

стопанска операция:

401

Плащане на доставчик

вид документ:

210

Банково извлечение във валута

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

401

Задължения към доставчици

7 823,32

504

Разплащателна сметка във валута

7 823,32

аналит.

Делта Атина

7 823,32
парт.

Ф-ра 315165/24.05.2010

7 823,32
ОБЩО

7 823,32

ОБЩО

7 823,32


ИЗМЕНЕНИЯ ВЪВ:

Отчет за Приходите и Разходите

БАЛАНС

вид разход

ст-ст

вид приход

ст-ст

вид актив

ст-ст

вид пасив

ст-ст

Парични средства

-7 823,32

Задълж. към доставчици

-7 823,32

Отчет за Паричните Потоци

Отчет за Собствения Капитал

вид паричен поток

ст-ст

елемент на собствения капитал

ст-ст

от основна дейност

-7 823,32от инвестиционна дейност
от финансова дейност


Коментари

-->