Георги Димитров Георги Димитров Kreston BulMar Управляващ съдружник обработка на заплати

Подаване на справка по чл. 73 от ЗДДФЛ

Публикувано на: 14.02.2014Образец Справка по чл.73 от ЗДДФЛ

При счетоводното годишно приключване, предприятията или самоосигуряващите се лица по реда на КСО, които са изплащали доходи на физически лица през данъчната година, за която се изготвя справката, имат задължение да декларират изплатените суми чрез справката по чл.73 от ЗДДФЛ. Справката се изготвя по образец на хартиен или електронен носител а от НАП дори са разработили софтуер за изготвянето й. Когато задължените да подават информация лица, са изплатили доходи на повече от 5 физически лица, справката се подава само на електронен носител във формат и по ред, определени със заповед на изпълнителния директор на НАП. При прехвърляне, вливане или сливане както и при други видове преобразувания на предприятието, справката се подава от правоприемника.

Срок за подаване на справката

Срока за предоставяне на справката е до 30 Април на годината следваща годината, за която се отнася. Тоест за изплатените доходи през 2013 година справката трябва да се до 30 Април на 2014 година. Тя се подава в компетентната териториална дирекция на Национална агенция за приходите според мястото на регистрация на платеца на доходите. При прекратяване с ликвидация или с обявяване в несъстоятелност на предприятие справката се предоставя в сроковете и по реда за подаване на данъчната декларация по чл. 162 от Закона за корпоративното подоходно облагане.

Кои доходи декларираме в справката по чл.73 от ЗДДФЛ

По отношение на доходите, които следва да се декларират в справката, има значителни промени в сравнение с предходните години. От 2013 година на деклариране подлежат само изрично посочените в чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ доходи. Описаните в ал. 1 доходи са както следва:

 • Доходите от друга стопанска дейност посочени в чл. 29 от закона
 • Наем от друго възмездно предоставяне за ползване на права и имущество, включително когато наемодателя е регистриран по ЗДДС
 • Доходи от други източници, посочени в чл. 35 от закона
 • Доходите на чуждестранни физически лица, посочени в чл. 37 и чл. 38 от закона. От тези доходи не се посочват само тези, които подлежат на деклариране по чл. 142, ал. 5 на ДОПК
 • Доходите на местни лица, посочени в чл. 38 от закона.
 • Доходи от прехвърляне на права или имущество с изключение на тези по чл. 13, ал. 1, т. 3 от закона
 • Доходите по чл. 13, ал. 1, т. 3, 7, 8, 9, 20, 21 и 24 от закона, когато годишния размер на изплатения доход на физическо лице надвишава 5000 лв. а именно:
  1. разпореждане с финансови инструменти по смисъла на § 1, т. 11 от ДР на ЗДДФЛ
  2. допълнително доброволно осигуряване, получени след придобиване право на допълнителна пенсия; доходите от инвестиции на техническите резерви, получени по застрахователни договори; доходите от инвестиции на активите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване, разпределени по индивидуалните партиди на осигурените лица
  3. лихви по банкови сметки в български банки или клонове на чуждестранни банки в страната, с изключение на лихвите по депозитни сметки, облагани с окончателен данък, които винаги подлежат на деклариране
  4. лихви и отстъпки от български държавни, общински и корпоративни облигации
  5. парични и предметни печалби, получени от участие в хазартни игри по смисъла на Закона за хазарта
  6. парични и предметни печалби, получени от участие в игри, различни от хазартни игри по смисъла на Закона за хазарта, при които печалбата се определя на случаен принцип
  7. доходите, получени от рента, аренда или от друго възмездно предоставяне за ползване на земеделска земя

Доходите от дивиденти и ликвидационни дялове в полза на местни и чуждестранни физически лица, се включват в справката за данъчната година, през която е взето решението за разпределяне на дивидента а не в годината на изплащането.

В справката не се посочват доходите от трудови правоотношения по смисъла на ЗДДФЛ а именно: Доходите от трудови договори, договори за управление и контрол и доходите на съдружниците за положения от тях личен труд в дружеството. Не се посочват и доходите в полза на едноличните търговци, както и доходите на физическите лица, регистрирани като земеделски и тютюнопроизводители, избрали да се облагат по реда на чл. 29а от ЗДДФЛ. В справката не се посочват и всички други доходи, които не са изрично упоменати в чл. 73, ал. 1, т. 1 до 4 от закона.

Санкции

За непредставяне или за несвоевременно представяне на информацията по чл. 73, както и за посочване на неверни или непълни данни, се налага глоба или имуществена санкция в размер до 250 лв, освен ако лицето не подлежи на по-тежко наказание. За нарушения, извършени за повече от едно физическо лице, глобата или имуществената санкция се налага поотделно за всяко физическо лице а при повторно нарушение глобата или имуществената санкция е в размер до 500 лв.Коментари

Свързани документи със ЗДДФЛ

-->