Ана Пейчева Ана Пейчева Kreston BulMar директор счетоводство

5.3.8. Анулиране на Разход за Копирна Хартия

Публикувано на: 22.12.2010

№ 0000000012

ПРОТОКОЛ

за анулиране на Фактура

дата: 05.07.2010

ПОЛУЧАТЕЛ (купувач)

(продавач) ДОСТАВЧИК

АЛФА ООД (ние)

ДЕЛТА ООД

ЕИК: 111222333

ИН по ЗДДС: BG111222333

ЕИК:444555666

ИН по ЗДДС: BG444555666

адрес: София 1000, ул. Алабин 100

адрес: София 1000, бул. Витоша 100

основанието за анулиране на документ

анулиран документ

нов документ

Дата

дата

1

Грешно попълнен ИН по ЗДДС на получателя

00000256978

01.03.2010

00000257856

05.07.2010

2


3


ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ПОЛУЧАТЕЛЯ:

ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ДОСТАВЧИКА:

имена:

Иван Иванов

подпис

имена:

Петър Петров

подпис

длъжност:

Управител

длъжност:

Управител


ОПИСАНИЕ на стопанската операция: Анулирана е фактура за доставка на копирна хартия за 240.00 лв. с включен ДДС поради грешен ИН по ЗДДС на получателя, написан във фактурата. Получаваме протокол за анулирането. Плащане няма, тъй като и погрешно издадената фактура не е била платена. Получаваме нова фактура с верни данни. Фактурата ще бъде платена по банков път.


ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ:

• Необходими документи:

За анулиране на фактура за разход на материали или суровини, при което няма връщане на пари или доплащане, е необходим протокол за анулиране на фактура, който удостоверява анулирането на погрешно издадената фактура и че на нейно място е издадена нова коректна фактура.

• Начин на осчетоводяване:

Самият протокол не се осчетоводява.

Грешната фактура се осчетоводява със знак минус, с което се закрива задължението по нея, като разходът за материали също се осчетоводява със знак минус по съответната разходна сметка, все едно че никога не е правен.

Грешно издадена фактура, която е осчетоводена и по-късно е анулирана, се осчетоводява със знак минус по дебита на сметка „Разходи за материали” и със знак минус по кредита сметка „Задължение към доставчици”, което на пръв поглед противоречи на счетоводните правила, защото на практика след като тази фактура е анулирана, по нея не може да има задължение – то ще е по друга, коректно съставена фактура. Ако тази операция беше осчетоводена без знак минус, а съответно по кредита на сметка „Разходи за материали” и по дебита на сметка „Задължения към доставчици” щеше да създаде грешно впечатление, че в резултата на анулираната фактура е произтекъл стопански оборот, който в същия размер ще произтече и от коректно съставената фактура – тоест в счетоводството ще изглежда, че е закупена и изразходвана два пъти повече копирна хартия, отколкото е действителност

От друга страна, съгласно ЗДДС, анулираните фактури с протокол трябва да бъдат показани в Дневника за Покупки със знак минус, което също налага статията да бъде съставена именно по този начин. 

Разчетът към доставчика се осчетоводява аналитично към сметката за разчети с доставчици също със знак минус, а за самата фактура се създава отделна партида към аналитичността на доставчика, за да се следи вземането и плащанията по нея.

Осчетоводява се вярната фактура – разходът за материали се осчетоводява аналитично към съответната разходна сметка.

Разчетът към доставчика се осчетоводява аналитично към сметката за разчети с доставчици, а за самата фактура се създава отделна партида към аналитичността на доставчика, за да се следи задължението и плащанията по нея.


• Счетоводна статия 1:

стопанска операция:

601

Разход за материали

вид документ:

1

Фактура

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

601

Разход за материали

-200

401

Задължения към доставчици

-240

аналит.

Канцеларски материали

-200

аналит.

Делта

-240

4531

Начислен ДДС върху покупките

-40

парт.

Ф-ра 00000256978/01.03.2010

-240

ОБЩО

-240

ОБЩО

-240


• Счетоводна статия 2:

стопанска операция:

601

Разход за материали

вид документ:

1

Фактура

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

601

Разход за материали

200

401

Задължения към доставчици

240

аналит.

Канцеларски материали

200

аналит.

Делта

240

4531

Начислен ДДС върху покупките

40

парт.

Ф-ра 00000257856/05.07.2010

240

ОБЩО

240

ОБЩО

240


ИЗМЕНЕНИЯ ВЪВ:

Отчет за Приходите и Разходите

БАЛАНС

вид разход

ст-ст

вид приход

ст-ст

вид актив

ст-ст

вид пасив

ст-ст

Отчет за Паричните Потоци

Отчет за Собствения Капитал

вид паричен поток

ст-ст

елемент на собствения капитал

ст-ст

от основна дейност
от инвестиционна дейност
от финансова дейност

В допълнение: Когато задължението по тази фактура бъде изплатено на доставчика, тогава ще се осчетоводи закриване на задължението по тази партида срещу сума от банковата сметка на купувача (ако бъде платено по банка, както е предвидено).


• Счетоводна статия:

стопанска операция:

401

Плащане на доставчик

вид документ:

200

Банково извлечение в лева

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

Сума

с-ка

наименование

Сума

401

Задължения към доставчици

240

503

Разплащателна сметка

240

аналит.

Делта

240
парт.

Ф-ра 0000025785/05.07.2010

240
ОБЩО

240

ОБЩО

240


ИЗМЕНЕНИЯ ВЪВ:

Отчет за Приходите и Разходите

БАЛАНС

вид разход

ст-ст

вид приход

ст-ст

вид актив

ст-ст

вид пасив

ст-ст

Парични средства

-240

Задълж. към доставчици

-240

Отчет за Паричните Потоци

Отчет за Собствения Капитал

вид паричен поток

ст-ст

елемент на собствения капитал

ст-ст

от основна дейност

-240от инвестиционна дейност
от финансова дейност

Забележка: Разходът по тази стопанска операция е бил отчетен още при осчетоводяването на сгрешената фактура.Коментари

-->