Nnikita Ivanova Nnikita Ivanova Потребител

Хонорар Лице от ЕС - ГърцияФирма изплаща хонорар на гръцки гражданин за извършване на устен превод по време на конференция в Гърция. На базата на декларация в свободен текст че лицето се осигурява в Гърция и ще плаща ДОД на годишна база, има ли основание за неначисление на осигуровки и данък? Или е необходим документ издаден от гръцките данъчни и осигурителни институции?Отговори

 • Здравейте,

  Съгласно ДОПК, платецът на дохода е длъжен да удържи и внесе данъка съгласно българското законодателство, освен ако получателят на дохода не получи становище (разрешение) за прилагане на СИДДО.
  Съгласно чл. 21 от Спогодба между Република България и Република Гърция за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото, гръцкият гражданин следва да се обложи в Гърция, не в България. За целта чуждестранното лице или негов пълномощник трябва да подаде искане по образец пред НАП, към което прилага доказателства, че са налице основанията за прилагане на спогодбата. Искането трябва да съдържа:
  • удостоверение, че получателят на дохода е местно лице по смисъла на конкретната СИДДО за съответната година/години, през която/които е реализиран дохода;
  • декларация, от бенефициента по спогодбата, че е действителен получател на дохода и последният не е реализиран чрез място на стопанска дейност в България;
  • удостоверение от компетентните органи на другата държава, доказващо представителната власт на лицето/лицата подписали горната декларация (най-често това е извлечение от търговския регистър на съответната държава);
  • договор, фактури и други документи доказващи естеството и размера на дохода (документите варират в зависимост от случая);
  • справка от счетоводните регистри на платеца, доказваща че доходът е начислен (ако е приложимо);
  • пълномощно (при подаване на искането чрез пълномощник);
  • друга информация и писмени обяснения (при поискване от страна на органите на НАП).

  Възможно е да се приложи и облекчена процедура за прилагане на СИДДО, когато платецът начислява на чуждестранно лице доходи, подлежащи на облагане с данък при източника, с общ размер до 500 000 лв. на годишна база. Тогава искане за прилагане на СИДДО не се подава, а получателят на дохода следва да предостави на платеца:
  • удостоверение, че е местно лице по смисъла на конкретната СИДДО за съответната година/години, през която/които е реализиран дохода;
  • декларация, че е действителен получател на дохода и последният не е реализиран чрез място на стопанска дейност в България;
  • удостоверение, доказващо представителната власт на лицето/лицата подписвали горната декларация.

  Когато се прилага особеният ред за удостоверяване на основанията за ползване на данъчни облекчения съгласно СИДДО, платецът на доходи на чуждестранни физически или юридически лица, който е задължен да удържа и внася окончателен данък съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица или Закона за корпоративното подоходно облагане, декларира до 31 март на следващата година размера на изплатените доходи и на предоставените данъчни облекчения. Декларирането се извършва чрез подаване на декларация по образец, утвърден от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите, в териториалната дирекция, където е регистриран или подлежи на регистрация платецът на доходите.

  Поздрави,
  Ванеса Драгомирова
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДФЛ

-->