Стоян Величков Стоян Величков счетоводител

Данък върху разходите, съгласно ЗКПО

Публикувано на: 13.02.2014Обекти на облагане

С данък върху разходите се облагат следните документално обосновани разходи:

 • представителните разходи, свързани с дейността;
 • социалните разходи, предоставени в натура на работници и служители и лица, наети по договор за управление и контрол (наети лица).
  Социалните разходи, предоставени в натура, включват и:
  • разходите за вноски (премии) за допълнително доброволно осигуряване, за доброволно здравно осигуряване и за застраховки "Живот";
  • разходите за ваучери за храна;
  • разходите, свързани с експлоатация на превозни средства, когато с тях се осъществява управленска дейност
  Социалните разходи, които не са предоставени в натура, представляващи доход на физическо лице, се облагат при условията и по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

Характеристика на обектите за облагане

Представителни разходи, свързани с дейността

С данък върху разходите ще се облагат само представителните разходи, които са свързани с дейността на данъчно задълженото лице . Ако извършен от предприятието разход, не е относим към дейността на предприятието, разходът не се облага с данък върху разходите, а се класифицира като положителна данъчна постоянна разлика, с която се увеличава счетоводния финансов резултат при определяне на данъчния финансов резултат. В текстовете на ЗКПО не се съдържа самостоятелна дефиниция на понятието представителни разходи и в тази връзка съгласно Закона за нормативните актове и наложената данъчна теория и практика, за целите на корпоративното данъчно облагане следва да се стъпи на определението за представителни цели, развито в Правилника за прилагане на ЗДДС. А то гласи следното:

Представителни или развлекателни цели са: посрещане, престой и изпращане на гости и делегации; нощувки; консумация на храни и напитки; организиране на делови срещи; тържества, развлекателни мероприятия; екскурзии.

Данъчно задължени лица за данък върху представителните разходи са всички лица, отчели такива разходи и подлежащи на облагане с корпоративен данък

Социални разходи, предоставени в натура на работници и служители и лица, наети по договор за управление и контрол (наети лица)

В ЗКПО изрично са дефинирани социалните разходи, предоставени в натура:

 • Отчетените като разходи социални придобивки по чл. 294 от КТ а това  са:(организирано хранене съобразно рационалните норми и специфичните условия на труд; транспортно обслужване от местоживеенето до местоработата и обратно, бази за дълготраен и краткотраен отдих, бази за културни занимания и т.н.) определени с решение на общото събрание на работниците и служителите или от ръководството на предприятието и
 • Социални придобивки, които са достъпни за всички работници и служители и за лицата, наети по договор за управление и контрол.

Двете условия е необходимо да бъдат кумулативно изпълнени, за да се квалифицира определен разход като социален.

Данъчно задължени лица за данъка върху социалните разходи, предоставени в натура на работници и служители и лица, наети по договори за управление са всички работодатели или възложители по договори за управление и контрол.

Разходи, свързани с поддръжка, ремонт и експлоатация на превозни средства когато с тях се осъществява управленска дейност

Разходи пряко свързани с поддръжката, ремонта и експлоатацията на превозните средства за:

 • горива, гориво - смазочни материали и други консумативи
 • резервни части
 • труд за ремонт
 • технически прегледи и паркинг
 • козметика и аксесоари

Данъчно задължени лица за данък върху разходите, свързани с експлоатация на превозни средства, когато с тях се осъществява управленска дейност са всички лица, отчели такива разходи и подлежащи на облагане с корпоративен данък.

Професионалното становище на множество експерти от практиката е, че този данък е изчерпал възможностите си за регулиране на икономическите дейности, доколкото разходите за превозни средства (включително управленските разходи) са нормален съпътстващ обичайната дейност разход, поради което следва да бъде освободен от този вид облагане.

Освобождаване от облагане

 1. Освобождават се от облагане социалните разходи за вноски (премии) за допълнително доброволно осигуряване, за доброволно здравно осигуряване и за застраховки "Живот" - в размер до 60 лв. месечно за всяко наето лице, когато данъчно задължените лица нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към момента на извършване на разходите.
 2. Освобождават се от облагане социалните разходи за ваучери за храна, когато са в размер до 60 лв. месечно на всяко наето лице, когато са налице едновременно следните условия:
  • договореното основно месечно възнаграждение на лицето в месеца на предоставяне на ваучерите е не по-малко от средномесечното договорено основно възнаграждение на лицето за предходните три месеца;
  • данъчно задълженото лице няма подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към момента на предоставяне на ваучерите;
  • ваучерите са предоставени на данъчно задълженото лице от лице, получило разрешение за осъществяване на дейност като оператор от министъра на финансите въз основа на конкурс;
 3. Освобождават се от облагане социалните разходи за транспорт на работници и служители и лицата, наети по договор за управление и контрол от местоживеенето до местоработата и обратно.
  Освобождаването не се отнася за разходи за транспорт, осъществен с лек автомобил или по допълнителни автобусни линии, с изключение на случаите, когато същият се извършва с лек автомобил до трудно достъпни и отдалечени райони, и без този разход данъчно задълженото лице не може да осигури осъществяването на дейността си.

Данъчна основа

Данъчна основа за данъка върху представителните разходи

Данъчната основа за определяне на данъка върху представителните разходи, свързани с дейността са начислените за календарната година представителни разходи.

Данъчна основа за данъка върху социалните разходи, предоставени в натура

Данъчната основа за определяне на данъка върху социалните разходи, предоставени в натура са начислените социални разходи, предоставени в натура, намалени с приходите, свързани с тези разходи, за календарната година.

Данъчна основа за данъка върху социалните разходи за вноски (премии) за допълнително социално осигуряване и застраховки "Живот"

Данъчната основа за определяне на данъка върху социалните разходи за вноски (премии) за допълнително социално осигуряване и застраховки "Живот" е превишението на тези разходи над 60 лв. месечно за всяко наето лице. Когато данъчно задължените лица имат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към момента на начисляване на разходите, данъчната основа за определяне на данъка върху разходите е целият размер на начислените разходи за календарния месец.

Данъчна основа за данъка върху социалните разходи за ваучери за храна

Данъчната основа за определяне на данъка върху социалните разходи за ваучери за храна е превишението на тези разходи над 60 лв. месечно за всяко наето лице.  Когато не са изпълнени условията за освобождаване от данък  по чл.209 от ЗКПО, данъчната основа за определяне на данъка върху социалните разходите за ваучери за храна е целият размер на начислените разходи за календарния месец.

Данъчна основа за данъка върху разходите, свързани с поддръжка, ремонт и експлоатация на превозни средства

Данъчната основа за определяне на данъка върху разходите, свързани с поддръжка, ремонт и експлоатация на превозни средства са начислените през календарната година разходи за поддръжка, ремонт и експлоатация на превозни средства, намалени с начислените приходи от застрахователни обезщетения, свързани с превозното средство, до размера на извършените разходи за ремонт, за които се отнася обезщетението. 

Данъчна ставка

Данъчната ставка на данъка върху разходите  е в размер на 10 на сто върху определената за всеки вид разход данъчна основа.

Деклариране и внасяне на данъка

Данъкът върху разходите се декларира до 31 март на следващата година с годишната данъчна декларация, подавана от данъчно задълженото лице. Срокът за внасяне на данъка е до 31 март на следващата година.

Санкции

За невнесения в срок дължим данък се дължат лихви съгласно Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания.

Данъчно задължено лице, което не подаде декларация по този закон, не я подаде в срок, не посочи или невярно посочи данни или обстоятелства, водещи до определяне на дължимия данък в по-малък размер или до неоснователно намаляване, преотстъпване или освобождаване от данък, се наказва с имуществена санкция в размер от 500 до 3000 лв. При повторно нарушение имуществената санкция е в размер от 1000 до 6000 лв.Коментари

Свързани документи със ЗКПО

-->