Ана Пейчева Ана Пейчева Kreston BulMar директор счетоводство

5.3.7. Дебитно Известие за Химикалки – от нерегистрирано по ЗДДС лице

Публикувано на: 22.12.2010

№ 0000000154

Дебитно Известие

към фактура №0000051111 от 20.03.2010

дата: 05.04.2010

ПОЛУЧАТЕЛ (купувач)

(продавач) ДОСТАВЧИК

АЛФА ООД (ние)

ДЕЛТА ООД

ЕИК: 111222333

ИН по ЗДДС: BG111222333

ЕИК:444555666


адрес: София 1000, ул. Алабин 100

адрес: София 1000, бул. Витоша 100

основание за издаване на известието

мярка

колич.

ед. цена

общо

1

Химикалки (установени повече бройки при доставката)

бр.

15

10

150

2


3


начин на плащане:


в брой

дата на доставка или плащане:

05.04.2010

сума:

150

срок за плащане:


Х

с платежно нареждане

данъчна основа:

-


с насрещно прихващане

място:

София

ДДС 20%:

-

основание за 0% ДДС:

чл. 113, ал. 9 от ЗДДС

сума  за плащане:

150


ОПИСАНИЕ на стопанската операция: При доставка на канцеларски материали се установява, че доставчикът ни е изпратил 15 броя химикалки повече на обща стойност 150 лева, които ние не възразяваме да задържим и заплатим. За целта доставчикът ни издава дебитно известие за 15-те химикалки в повече на обща стойност 150 лева, като същият не е регистриран по ЗДДС. Плащането ще се извърши по банков път, до десет дни.ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ:

• Необходими документи:

При установяване на повече количество на материали при доставка, осчетоводени като разход, които ще платим по банков път, е необходимо дебитно известие, което удостоверява увеличаването на броя на материалите от фактурата, към която е издадено дебитното известие. (Логично, фактурата трябва да е получена преди дебитното известие, издадено към нея.)

• Начин на осчетоводяване:

Доставените материали ще бъдат веднага признати на разход.

Получените в повече материали се осчетоводяват аналитично към съответната разходна сметка.

Разчетът към доставчика се осчетоводява аналитично към сметката за разчети с доставчици, а за самото дебитно известие се създава отделна партида към аналитичността на доставчика, за да се следи задължението и плащанията по нея.

Крайното салдо по сметка Разходи за материали, от тази стопанска операция, се закрива (приключва) срещу дебитиране на сметка Текуща печалба/загуба, за да се получи финансовият резултат от операцията.

В полето „бележки” на счетоводния софтуер се записва към коя фактура е издадено дебитното известие.

Тъй като доставчикът не е регистриран по ЗДДС, в счетоводните статии не участва сметка за ДДС разчет.


• Счетоводна статия 1:

стопанска операция:

601

Разход за материали

вид документ:

2

Дебитно известие

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

601

Разход за материали

150

401

Задължения към доставчици

150

аналит.

Канцеларски материали

150

аналит.

Делта

150
парт.

ДИ 0000000154/05.04.2010

150

ОБЩО

150

ОБЩО

150


• Счетоводна статия 2:

стопанска операция:

801

Приключвателна операция

вид документ:

800

Счетоводна Справка / Мемориален Ордер

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

123

Текуща печалба/загуба

150

601

Разход за материали

150
аналит.

Канцеларски материали

150

ОБЩО

150

ОБЩО

150


ИЗМЕНЕНИЯ ВЪВ:

Отчет за Приходите и Разходите

БАЛАНС

вид разход

ст-ст

вид приход

ст-ст

вид актив

ст-ст

вид пасив

ст-ст

Разходи за материали

150

Текуща загуба

150Задълж. към доставчици

150Текуща печалба

-150

Отчет за Паричните Потоци

Отчет за Собствения Капитал

вид паричен поток

ст-ст

елемент на собствения капитал

ст-ст

от основна дейност


Финансов резултат от текущия период

-150

от инвестиционна дейност
от финансова дейност

В допълнение: Когато задължението по това дебитно известие бъде изплатено на доставчика, тогава ще се осчетоводи закриване на задължението по тази партида срещу сума от банковата сметка на купувача (ако бъде платено по банка, както е предвидено).


• Счетоводна статия:

стопанска операция:

401

Плащане на доставчик

вид документ:

200

Банково извлечение в лева

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

401

Задължения към доставчици

150

503

Разплащателна сметка в левове

150

аналит.

Делта

150
парт.

ДИ 0000000154/05.04.2010

150
ОБЩО

150

ОБЩО

150


ИЗМЕНЕНИЯ ВЪВ:

Отчет за Приходите и Разходите

БАЛАНС

вид разход

ст-ст

вид приход

ст-ст

вид актив

ст-ст

вид пасив

ст-ст

Парични средства

-150

Задълж. към доставчици

-150

Отчет за Паричните Потоци

Отчет за Собствения Капитал

вид паричен поток

ст-ст

елемент на собствения капитал

ст-ст

от основна дейност

-150от инвестиционна дейност
от финансова дейност


Коментари

-->