Ана Пейчева Ана Пейчева Kreston BulMar директор счетоводство

5.3.6. Кредитно Известие за Химикалки – от нерегистрирано по ЗДДС лице

Публикувано на: 22.12.2010

№ 0000000256

Кредитно Известие

към фактура №0000000725 от 05.02.2010

дата: 01.03.2010

ПОЛУЧАТЕЛ (купувач)

(продавач) ДОСТАВЧИК

АЛФА ООД (ние)

ДЕЛТА ООД

ЕИК: 111222333

ИН по ЗДДС: BG111222333

ЕИК:444555666


адрес: София 1000, ул. Алабин 100

адрес: София 1000, бул. Витоша 100

основание за издаване на известието

мярка

колич.

ед. цена

общо

1

Химикали – сини

бр.

10

1,00

10,00

2

(недоставено количество, установено при преброяване от страните)

3


начин на плащане:

Х

в брой

дата на доставка или плащане:

01.03.2010

сума:

10,00

срок за плащане:с платежно нареждане

данъчна основа:

-


с насрещно прихващане

място:

София

ДДС 20%:

-

Основание за 0% ДДС:

чл. 113, ал. 9 от ЗДДС

сума  за плащане:

10,00


доставчик:

Делта ООД

адрес:

София 1000, бул. Витоша 100

ЕИК:

444555666

ИН по ЗДДС:

-

обект:

Магазин 3

касиер:

Иван Петров

№/код

654156

КАСОВА БЕЛЕЖКА

052

дата:

05.02.2010

час:

15:17

причина за издаване:

Х

СТОРНО


ремонт на ФУ


няма ток


проверка на ФУ от БИМ

сторнирана касова бележка:

315

дата:

01.03.2010

час:

13:00

наименование

мярка

колич.

ед. цена

общо

1

Недоставени канцеларски материали

бр.

10

1,00

10,00

2


3


словом: десет лева

сума:

10,00

ДДС 20%:

-

всичко:

10,00

получател:

АЛФА ООД 

адрес:

София 1000, ул. Алабин 100

ЕИК:

111222333 

ИН по ЗДДС:

BG111222333 


ОПИСАНИЕ на стопанската операция: При доставка на канцеларски материали се установява, че доставчикът ни е изпратил 10 броя химикалки по-малко. В тази връзка, доставчикът ни издава кредитно известие за недоставените 10 броя химикалки на обща стойност 10,00 лева и ни връща парите в брой.


ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ:

• Необходими документи:

При установяването на по-малко доставени материали, вече осчетоводени като разход, за които са ни върнали парите в брой, е необходимо кредитно известие, което удостоверява намаляването на броя на доставените материали от фактурата, към която е издадено кредитното известие и сторно касова бележка, която удостоверява връщането на парите в брой. (Логично, фактурата трябва да е получена преди кредитното известие, издадено към нея.)


• Начин на осчетоводяване:

Установените недоставени материали се осчетоводяват аналитично към съответната разходна сметка със знак минус. Тези материали са били осчетоводени с фактурата за доставката като директни разходи.

Недоставени материали се осчетоводяват със знак минус по дебита на сметка „Разход за материали” и със знак минус по кредита сметка „Задължение към доставчици”, което на пръв поглед противоречи на счетоводните правила, защото на практика тези материали не са доставени и никога няма да бъдат използвани от дружеството. Ако тази операция беше осчетоводена без знак минус, а съответно по кредита на сметка „Разход за материали” и по дебита на сметка „Задължения към доставчици” щеше да създаде грешно впечатление, че недоставените материали са използвани (изразходвани) от дружеството. Ако не се осчетоводяваше със знак минус и в една фирма често се случваха подобни грешки при доставка и гледайки оборотната и ведомост ще оставаш с впечатление за натрупани сериозни разходи за материали, каквито на практика няма.

От друга страна, съгласно ЗДДС, кредитните известия трябва да бъдат показани в Дневника за Покупки със знак минус, което също налага статията да бъде съставена именно по този начин.

Разчетът към доставчика се осчетоводява аналитично към сметката за разчети с доставчици също със знак минус, а за самото кредитно известие се създава отделна партида към аналитичността на доставчика, за да се следи вземането и плащанията по нея.

Плащането в брой закрива вземането по това кредитно известие от доставчика, което се осчетоводява с последваща втора статия, с която то се закрива с влезнали в касата на купувача пари.

Тъй като доставчикът не е регистриран по ЗДДС, в счетоводните статии не участва сметка за ДДС разчет.

Крайното салдо по сметка Разходи за материали, от тази стопанска операция, се закрива (приключва) срещу кредитиране на сметка Текуща печалба/загуба, за да се получи финансовия резултат от операцията.

В полето „бележки” на счетоводния софтуер се записва към коя фактура е издадено кредитното известие.


• Счетоводна статия 1:

стопанска операция:

601

Разход за материали

вид документ:

3

Кредитно известие

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

601

Разход за материали

-10,00

401

Задължения към доставчици

-10,00

аналит.

Канцеларски материали

-10,00

аналит.

Делта

-10,00
парт.

КИ 0000000256/01.03.2010

-10,00

ОБЩО

-10,00

ОБЩО

-10,00


• Счетоводна статия 2*:

стопанска операция:

401

Плащане на доставчик

вид документ:

240

Разходен касов ордер

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

401

Задължения към доставчици

-10,00

501

Каса в левове

-10,00

аналит.

Делта

-10,00
парт.

КИ 0000000256/01.03.2010

-10,00
ОБЩО

-10,00

ОБЩО

-10,00


• Счетоводна статия 3:

стопанска операция:

801

Приключвателна операция

вид документ:

800

Счетоводна Справка / Мемориален Ордер

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

601

Разход за материали

10

123

Текуща печалба/загуба

10

аналит.

Канцеларски материали

10
ОБЩО

10

ОБЩО

10


ИЗМЕНЕНИЯ ВЪВ:

Отчет за Приходите и Разходите

БАЛАНС

вид разход

ст-ст

вид приход

ст-ст

вид актив

ст-ст

вид пасив

ст-ст

Разход за материали

-10

Текуща загуба

-10

Парични средства

10

Текуща печалба

10

Отчет за Паричните Потоци

Отчет за Собствения Капитал

вид паричен поток

ст-ст

елемент на собствения капитал

ст-ст

от основна дейност

10

Финансов резултат от текущия период

10

от инвестиционна дейност
от финансова дейност


Коментари

-->