Ана Пейчева Ана Пейчева Kreston BulMar директор счетоводство

5.3.5. Дебитно Известие за Инвентар – Бюро

Публикувано на: 22.12.2010

№ 0000000256

Дебитно Известие

към фактура №0000054895 от 28.05.2010

дата: 01.06.2010

ПОЛУЧАТЕЛ (купувач)

(продавач) ДОСТАВЧИК

АЛФА ООД (ние)

ДЕЛТА ООД

ЕИК: 111222333

ИН по ЗДДС: BG111222333

ЕИК:444555666

ИН по ЗДДС: BG444555666

адрес: София 1000, ул. Алабин 100

адрес: София 1000, бул. Витоша 100

основание за издаване на известието

мярка

колич.

ед. цена

общо

1

Бюро(установени повече бройки при доставката)

бр.

2

100

200

2


3


начин на плащане:

Х

в брой

дата на доставка или плащане:

01.06.2010

сума:

200

срок за плащане:с платежно нареждане

данъчна основа:

200


с насрещно прихващане

място:

София

ДДС 20%:

40

основание за 0% ДДС:


сума за плащане:

240


ПРОДАВАЧ (ДЕЛТА)

гр. София, бул. „Витоша” 100

Магазин ДЕЛТА

гр. София, ул. „Петрово” №20

ЕИК: 444555666

ИН по ЗДДС: БГ444555666

Оператор 1 / Иван Иванов


Стока 1

240.00


ОБЩА СУМА

240.00

В БРОЙ                

240.00

Покупки 2


12354      01-06-2010                             11:10

--- ФИСКАЛЕН БОН ---

DT222333                                              44445555


ОПИСАНИЕ на стопанската операция: При доставка на мебели за административния офис, се установява, че доставчикът ни е изпратил 2 броя бюра в повече, които ние не възразяваме да задържим и доплатим. За целта доставчикът ни издава дебитно известие за 2-те бюра в повече. Цената на едно бюро е 100,00 лв., без включен ДДС. Плащането извършваме в брой.ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ:

• Необходими документи:

При установяване на по-голямо количество инвентар при доставка, осчетоводен като разход, платен в брой, е необходимо дебитно известие, което удостоверява увеличаването на броя на инвентара от фактурата, към която е издадено дебитното известие и прикрепен към него фискален бон (касова бележка), който удостоверява извършеното плащане в брой. (Логично, фактурата трябва да е получена преди дебитното известие, издадено към нея.)

• Начин на осчетоводяване:

Доставеният допълнителен инвентар ще бъде веднага признат като разход, защото неговата стойност е под 700 лв. – приетия праг на същественост за признаване като дълготраен актив.

Полученият в повече инвентар се осчетоводява аналитично към съответната разходна сметка.

Разчетът към доставчика се осчетоводява аналитично към сметката за разчети с доставчици, а за самото дебитно известие се създава отделна партида към аналитичността на доставчика, за да се следи задължението и плащанията по него.

Плащането в брой закрива задължението по това дебитно известие към доставчика в момента на доставката, което се осчетоводява с последваща втора статия, с която то се закрива от касата на купувача.

Крайното салдо по сметка Разходи за материали, от тази стопанска операция, се закрива (приключва) срещу дебитиране на сметка Текуща печалба/загуба, за да се получи финансовият резултат от операцията.

В полето „бележки” на счетоводния софтуер се записва към коя фактура е издадено дебитното известие.• Счетоводна статия 1:

стопанска операция:

601

Разход за материали

вид документ:

2

Дебитно известие

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

601

Разход за материали

200

401

Задължения към доставчици

240

аналит.

Обзавеждане за офиса

200

аналит.

Делта

240

4531

Начислен ДДС върху покупките

40

парт.

ДИ 0000000256/01.06.2010

240

 


ОБЩО

240

ОБЩО

240


• Счетоводна статия 2:

стопанска операция:

401

Плащане на доставчик

вид документ:

420

Разходен касов ордер

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

401

Задължения към доставчици

240

501

Каса в левове

240

аналит.

Делта

240
парт.

ДИ 0000000256/01.06.2010

240
ОБЩО

240

ОБЩО

240


• Счетоводна статия 3:

стопанска операция:

801

Приключвателна операция

вид документ:

800

Счетоводна Справка / Мемориален Ордер

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

123

Текуща печалба/загуба

200

601

Разход за материали

200
аналит.

Обзавеждане за офиса

200

ОБЩО

200

ОБЩО

200


ИЗМЕНЕНИЯ ВЪВ:

Отчет за Приходите и Разходите

БАЛАНС

вид разход

ст-ст

вид приход

ст-ст

вид актив

ст-ст

вид пасив

ст-ст

Разходи за материали

200

Текуща загуба

200

ДДС за възстановяване

40

Текуща печалба

-200

Парични средства

-240Отчет за Паричните Потоци

Отчет за Собствения Капитал

вид паричен поток

ст-ст

елемент на собствения капитал

ст-ст

от основна дейност

-240

Финансов резултат от текущия период

-200

от инвестиционна дейност
от финансова дейност


Коментари

-->