polina ivanova polina ivanova Зп Потребител

Данък недвижим имотЗдравейте,

Притежавам дворно място от 2 декара, което е в регулация извън строителни граници по кадастрален план от 1928 година. До 2012 година заплащах за дворното място 3 лева данък и такса смет. През 2013 година общината променя кадастралния план и имота ми попада извън регулация. От 3 лева, аз заплатих 30 лева данък и такса смет. Отговориха ми, че за имоти, които били извън регулация, се заплащали такива суми.

Как да разбера защо платих толкова много? Къде го пише това изменение, в коя наредба? Как става така, че имотът ми попадна извън регулация и как да си го върна?

Благодаря предварително.Отговори

 • Здравейте,
  Съгласно чл. 10 от Закона за местните данъци и такси с данък върху недвижимите имоти се облагат разположените на територията на страната сгради и поземлени имоти в строителните граници на населените места и селищните образувания, както и поземлените имоти извън тях, които според подробен устройствен план имат предназначението по чл. 8, т. 1 от Закона за устройство на територията и след промяна на предназначението на земята, когато това се изисква по реда на специален закон.
  Чл. 8, т. 1 от ЗУТ визира поземлени имоти в урбанизирани територии или в отделни поземлени имоти извън тях - за жилищни, общественообслужващи, производствени, складови, курортни, вилни, спортни и развлекателни функции, за озеленени площи и озеленени връзки между тях и териториите за природозащита, за декоративни водни системи (каскади, плавателни канали и други), за движение и транспорт, включително за велосипедни алеи и за движение на хора с увреждания, за техническа инфраструктура, за специални обекти и други.
  С други думи, за да подлежи на облагане с местен данък Вашия поземлен имот, той следва да отговаря на изисквания на чл. 8, т. 1 от ЗУТ, тъй като вече се намира извън строителните граници на населеното място. Това обаче следва да се провери в съответния отдел по строителство и регулация към общината, където имотът се намира.
  Конкретният размер на данъка се определя с наредба на общинския съвет, но тъй като не посочвате за коя община става въпрос, не може да Ви бъде даден конкретен отговор.
  Що се отнася до такса битови отпадъци, съгласно чл. 63, ал. 2 и 3 от ЗМДТ за имоти, намиращи се извън районите, в които общината е организирала събиране и извозване на битови отпадъци, се събира такса за ползване на депо за битови отпадъци и/или за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване, като границите на районите и видът на предлаганите услуги, както и честотата на сметоизвозване се определят със заповед на кмета на общината.
  Конкретния размер на такса битови отпадъци отново се определя с наредба на общинския съвет.
  В случай, че дворното място е необитаемо, можете на основание чл. 71 от ЗМДТ да подадете декларация по образец и така да си спестите такса битови отпадъци.
  Поздрави,
  Йордан Костов
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗМДТ

-->