Ана Пейчева Ана Пейчева Kreston BulMar директор счетоводство

5.3.4. Кредитно Известие за Инвентар – Монитор

Публикувано на: 22.12.2010

№ 0000002563

Кредитно Известие

към фактура №0005263565 от 05.06.2010

дата: 01.07.2010

ПОЛУЧАТЕЛ (купувач)

(продавач) ДОСТАВЧИК

АЛФА ООД (ние)

ДЕЛТА ООД

ЕИК: 111222333

ИН по ЗДДС: BG111222333

ЕИК:444555666

ИН по ЗДДС: BG444555666

адрес: София 1000, ул. Алабин 100

адрес: София 1000, бул. Витоша 100

основание за издаване на известието

мярка

колич.

ед. цена

общо

1

Монитор за компютър Dell 654654(дефектен и върнат от купувача)

бр.

1

600

600

2


3


начин на плащане:


в брой

дата на доставка или плащане:

01.07.2010

сума:

600

срок за плащане:

01.08.2010

Х

с платежно нареждане

данъчна основа:

600


с насрещно прихващане

място:

София

ДДС 20%:

120

Основание за 0% ДДС:


сума  за плащане:

720


ОПИСАНИЕ на стопанската операция: Връщаме на продавача монитор за компютър поради дефект. Издават ни кредитно известие за 720.00 лв., с включен ДДС. Парите ще ни бъдат върнати по разплащателната сметка до един месец.


ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ:

• Необходими документи:

За връщането на инвентар, осчетоводени като разход, за който парите ще ни бъдат платени по банков път, е необходимо кредитно известие, което удостоверява връщането на единия монитор и намаляването на бройките по фактурата, към която е издадено кредитното известие. (Логично, фактурата трябва да е получена преди кредитното известие, издадено към нея.)


• Начин на осчетоводяване:

Върнатият инвентар се осчетоводява аналитично към съответната разходна сметка със знак минус. Този инвентар е бил осчетоводен с фактурата за доставката като директен разход, поради факта, че сме приели 700 лв. праг на същественост за дълготрайни активи.

Върнат обратно инвентар се осчетоводява със знак минус по дебита на сметка „Разход за материали” и със знак минус по кредита сметка „Задължение към доставчици”, което на пръв поглед противоречи на счетоводните правила, защото на практика този инвентар е доставен и върнат и никога няма да бъде използван в дейността на дружеството – тоест все едно никога не е идвал. Ако тази операция беше осчетоводена без знак минус, а съответно по кредита на сметка „Разход за материали” и по дебита на сметка „Задължения към доставчици” щеше да създаде грешно впечатление, че върнатият инвентар е бил използван в дейността на дружеството. Ако не се осчетоводяваше със знак минус, една фирма би могла непрекъснато да взема и връща дори един и същ инвентар и гледайки оборотната и ведомост да оставаш с впечатление за натрупани сериозни разходи за материали (инвентар), каквито на практика няма.

От друга страна, съгласно ЗДДС, кредитните известия трябва да бъдат показани в Дневника за Покупки със знак минус, което също налага статията да бъде съставена именно по този начин.

Разчетът към доставчика се осчетоводява аналитично към сметката за разчети с доставчици също със знак минус, а за самото кредитно известие се създава отделна партида към аналитичността на доставчика, за да се следи вземането и плащанията по нея.

Крайното салдо по сметка Разходи за материали, от тази стопанска операция, се закрива (приключва) срещу кредитиране на сметка Текуща печалба/загуба, за да се получи финансовият резултат от операцията.

В полето „бележки” на счетоводния софтуер се записва към коя фактура е издадено кредитното известие.


• Счетоводна статия 1:

стопанска операция:

601

Разход за материали

вид документ:

3

Кредитно известие

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

601

Разход за материали

-600,00

401

Задължения към доставчици

-720,00

аналит.

Монитор

-600,00

аналит.

Делта

-720,00

4531

Начислено ДДС върху покупките

-120,00

парт.

КИ 0000002563/01.07.2010

-720,00

ОБЩО

-720,00

ОБЩО

-720,00


• Счетоводна статия 2:

стопанска операция:

801

Приключвателна операция

вид документ:

800

Счетоводна Справка / Мемориален Ордер

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

601

Разход за материали

600

123

Текуща печалба/загуба

600

аналит.

Монитор

600600

ОБЩО

600

ОБЩО

600


ИЗМЕНЕНИЯ ВЪВ:

Отчет за Приходите и Разходите

БАЛАНС

вид разход

ст-ст

вид приход

ст-ст

вид актив

ст-ст

вид пасив

ст-ст

Разход за материали

-600

Текуща загуба

-600

ДДС за възстановяване

-120

Задълж. към доставчици

-720Текуща печалба

600

Отчет за Паричните Потоци

Отчет за Собствения Капитал

вид паричен поток

ст-ст

елемент на собствения капитал

ст-ст

от основна дейност


Финансов резултат от текущия период

600

от инвестиционна дейност
от финансова дейност

В допълнение: Когато вземането по това кредитно известие бъде платено от доставчика, тогава ще се осчетоводи закриване на вземането по тази партида срещу получена сума в банковата сметка на купувача (ако бъде платено по банка, както е предвидено).


• Счетоводна статия:

стопанска операция:

401

Плащане на доставчик

вид документ:

1

Фактура

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

503

Разплащателна сметка в левове

720

401

Задължения към доставчици

720,00
аналит.

Делта

720,00
парт.

КИ 0000002563/01.07.2010

720,00

ОБЩО

720,00

ОБЩО

720,00


ИЗМЕНЕНИЯ ВЪВ:

Отчет за Приходите и Разходите

БАЛАНС

вид разход

ст-ст

вид приход

ст-ст

вид актив

ст-ст

вид пасив

ст-ст

Парични средства

720

Задълж. към доставчици

720

Отчет за Паричните Потоци

Отчет за Собствения Капитал

вид паричен поток

ст-ст

елемент на собствения капитал

ст-ст

от основна дейност

720от инвестиционна дейност
от финансова дейност


Коментари

-->