Ана Пейчева Ана Пейчева Kreston BulMar директор счетоводство

5.3.3. Разход за Инвентар – Монитори

Публикувано на: 22.12.2010

№ 0000742563

ФАКТУРА

дата: 01.07.2010

ПОЛУЧАТЕЛ (купувач)

(продавач) ДОСТАВЧИК

АЛФА ООД (ние)

ДЕЛТА ООД

ЕИК: 111222333

ИН по ЗДДС: BG111222333

ЕИК:444555666

ИН по ЗДДС: BG444555666

адрес: София 1000, ул. Алабин 100

адрес: София 1000, бул. Витоша 100

основание за издаване на известието

мярка

колич.

ед. цена

общо

1

Монитор за компютър Dell 654654

бр.

2

600

1 200

2


3


начин на плащане:


в брой

дата на доставка или плащане:

01.07.2010

сума:

1 200

срок за плащане:

01.08.2010

Х

с платежно нареждане

данъчна основа:

1 200


с насрещно прихващане

място:

София

ДДС 20%:

240

Основание за 0% ДДС:


сума  за плащане:

1 440


ОПИСАНИЕ на стопанската операция: Закупуваме 2 броя монитори за компютър за секретариата с единична цена 600 лв., без включен ДДС. Плащането ще се извърши по банков път до един месец от доставката.ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ:

• Необходими документи:

За разход за инвентар, който ще бъде платен по банков път, е необходима фактура, която да удостоверява извършената доставка.

• Начин на осчетоводяване:

Закупеният инвентар ще бъде веднага признат на разход, поради факта, че в предприятието сме приели 700 лв. праг на същественост за дълготрайни материални активи, което означава че тези монитори няма да бъдат отчитани и амортизирани като дълготрайни активи и веднага ще бъдат признати на разход.

Разходът за инвентар, който ще бъде признат на разход, се осчетоводява аналитично към съответната разходна сметка.

Разчетът към доставчика се осчетоводява аналитично към сметката за разчети с доставчици, а за самата фактура се създава отделна партида към аналитичността на доставчика, за да се следи задължението и плащанията по нея.

Крайното салдо по сметка Разходи за материали от тази стопанска операция се закрива (приключва) срещу дебитиране на сметка Текуща печалба/загуба, за да се получи финансовия резултат от операцията.• Счетоводна статия 1:

стопанска операция:

601

Разход за материали

вид документ:

1

Фактура

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

601

Разход за материали

1 200

401

Задължения към доставчици

1 440

аналит.

Монитори

1 200

аналит.

Делта

1 440

4531

Начислено ДДС върху покупките

240

парт.

Ф-ра 0000742563/01.07.2010

1 440

ОБЩО

1 440

ОБЩО

1 440• Счетоводна статия 2:

стопанска операция:

801

Приключвателна операция

вид документ:

800

Счетоводна Справка / Мемориален Ордер

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

123

Текуща печалба/загуба

1 200

601

Разход за материали

1 200
аналит.

Монитори

1 200ОБЩО

1 200

ОБЩО

1 200


ИЗМЕНЕНИЯ ВЪВ:

Отчет за Приходите и Разходите

БАЛАНС

вид разход

ст-ст

вид приход

ст-ст

Вид актив

ст-ст

вид пасив

ст-ст

Разход за материали

1 200

Текуща загуба

1 200

ДДС за възстановяване

240

Задълж. към доставчици

1 440Текуща печалба

-1 200

Отчет за Паричните Потоци

Отчет за Собствения Капитал

вид паричен поток

ст-ст

елемент на собствения капитал

ст-ст

от основна дейност


Финансов резултат от текущия период

-1 200

от инвестиционна дейност
от финансова дейност

В допълнение: Когато вземането по тази фактура бъде платено на доставчика, тогава ще се осчетоводи закриване на задължението по тази партида срещу сума от банковата сметка на купувача (ако бъде платено по банка, както е предвидено).


• Счетоводна статия:

стопанска операция:

401

Плащане на доставчик

вид документ:

200

Банково извлечение в лева

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

401

Задължения към доставчици

1 440

503

Разплащателна сметка в левове

1 440

аналит.

Делта

1 440
парт.

Ф-ра 0000742563/01.07.2010

1 440
ОБЩО

1 440

ОБЩО

1 440


ИЗМЕНЕНИЯ ВЪВ:

Отчет за Приходите и Разходите

БАЛАНС

вид разход

ст-ст

вид приход

ст-ст

Вид актив

ст-ст

вид пасив

ст-ст

Парични средства

-1 440

Задълж. към доставчици

-1 440

Отчет за Паричните Потоци

Отчет за Собствения Капитал

вид паричен поток

ст-ст

елемент на собствения капитал

ст-ст

от основна дейност

-1 440от инвестиционна дейност
от финансова дейност


Коментари

-->