Ана Пейчева Ана Пейчева Kreston BulMar директор счетоводство

5.3.2. Разход за Копирна Хартия – от нерегистрирано по ЗДДС лице

Публикувано на: 22.12.2010

№ 0000000256

ФАКТУРА

дата: 05.04.2010

ПОЛУЧАТЕЛ (купувач)

(продавач) ДОСТАВЧИК

АЛФА ООД (ние)

ДЕЛТА ООД

ЕИК: 111222333

ИН по ЗДДС: BG111222333

ЕИК:444555666


адрес: София 1000, ул. Алабин 100

адрес: София 1000, бул. Витоша 100

описание на стоката или услугата

мярка

колич.

ед. цена

общо

1

Копирна хартия

бр.

5

7,00

35,00

2


3


начин на плащане:

Х

в брой

дата на доставка или плащане:

05.04.2010

сума:

35,00

срок за плащане:

05.04.2010 


с платежно нареждане

данъчна основа:

-


с насрещно прихващане

място:

София

ДДС 20%:

-

основание за 0% ДДС:

чл. 113, ал. 9 от ЗДДС

сума  за плащане:

35,00


ПРОДАВАЧ (ДЕЛТА)

гр. София, бул. Витоша 100

Магазин ДЕЛТА

гр. София, ул. „Петрово” №20

ЕИК: 444555666

Оператор 1 / Иван Иванов


Стока 1

35.00


ОБЩА СУМА

35.00

В БРОЙ                

35.00

Покупки 1


05632      05-04-2010                             15:13

--- ФИСКАЛЕН БОН ---

DT222333                                              44445555


ОПИСАНИЕ на стопанската операция: Закупуваме 7 пакета копирна хартия за административния офис за 35.00 лв. общо от нерегистрирано по ЗДДС лице, която сме платили в брой.


ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ:

• Необходими документи:

За разход за материали в брой са необходими фактура и прикрепен към нея фискален бон (касова бележка), който удостоверява извършеното плащане в брой.

• Начин на осчетоводяване:

Закупената копирна хартия ще бъде веднага призната за разход, защото ще се използва за административни нужди и не може да бъде отнесена към конкретна дейност или приход.

Разходът за материали се осчетоводява аналитично към съответната разходна сметка.

Разчетът към доставчика се осчетоводява аналитично към сметката за разчети с доставчици, а за самата фактура се създава отделна партида към аналитичността на доставчика, за да се следи задължението по нея.

Плащането в брой закрива задължението по тази фактура към доставчика в момента на доставката, което се осчетоводява с последваща втора статия, с която то се закрива от касата на купувача.

Тъй като доставчикът не е регистриран по ЗДДС, в счетоводните статии не участва сметка за ДДС разчет.

Крайното салдо по сметка Разходи за материали, от тази стопанска операция, се закрива (приключва) срещу дебитиране на сметка Текуща печалба/загуба, за да се получи финансовият резултат от операцията.


• Счетоводна статия 1:

стопанска операция:

601

Разход за материали

вид документ:

1

Фактура

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

601

Разход за материали

35,00

401

Задължения към доставчици

35,00

аналит.

Канцеларски материали

35,00

аналит.

Делта

35,00
парт.

Ф-ра 0000000256/05.04.2010

35,00

ОБЩО

35,00

ОБЩО

35,00


• Счетоводна статия 2:

стопанска операция:

401

Плащане на доставчик

вид документ:

240

Разходен касов ордер

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

401

Задължения към доставчици

35,00

501

Каса в левове

35,00

аналит.

Делта

35,00
парт.

Ф-ра 0000000256/05.04.2010

35,00
ОБЩО

35,00

ОБЩО

35,00


• Счетоводна статия 3:

стопанска операция:

801

Приключвателна операция

вид документ:

800

Счетоводна Справка / Мемориален Ордер

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

123

Текуща печалба/загуба

35,00

601

Разход за материали

35,00
аналит.

Канцеларски материали

35,00

ОБЩО

35,00

ОБЩО

35,00


ИЗМЕНЕНИЯ ВЪВ:

Отчет за Приходите и Разходите

БАЛАНС

вид разход

ст-ст

вид приход

ст-ст

вид актив

ст-ст

вид пасив

ст-ст

Разход за материали

35,00

Текуща загуба

35,00

Парични средства

-35,00

Текуща печалба

-35,00

Отчет за Паричните Потоци

Отчет за Собствения Капитал

вид паричен поток

ст-ст

елемент на собствения капитал

ст-ст

от основна дейност

-35,00

Финансов резултат от текущия период

-35,00

от инвестиционна дейност
от финансова дейност


Коментари

-->