Ана Пейчева Ана Пейчева Kreston BulMar директор счетоводство

5.3.1. Разход за Химикалки

Публикувано на: 17.12.2010

№ 0025632333

ФАКТУРА

дата: 01.03.2010

ПОЛУЧАТЕЛ (купувач)

(продавач) ДОСТАВЧИК

АЛФА ООД (ние)

ДЕЛТА ООД

ЕИК: 111222333

ИН по ЗДДС: BG111222333

ЕИК:444555666

ИН по ЗДДС: BG444555666

адрес: София 1000, ул. Алабин 100

адрес: София 1000, бул. Витоша 100

описание на стоката или услугата

мярка

колич.

ед. цена

общо

1

Химикалки

бр.

10

2,00

20,00

2


3


начин на плащане:

Х

в брой

дата на доставка или плащане:

01.03.2010

сума:

20,00

срок за плащане:

01.03.2010 


с платежно нареждане

данъчна основа:

20,00


с насрещно прихващане

място:

София

ДДС 20%:

4,00

основание за 0% ДДС:


сума  за плащане:

24,00


ПРОДАВАЧ (ДЕЛТА)

гр. София, ул. „Иваново” №10

Магазин ДЕЛТА

гр. София, ул. „Петрово” №20

ЕИК: 444555666

ИН по ЗДДС: BG444555666

Оператор 1 / Иван Иванов


Стока 1

24.00


ОБЩА СУМА

24.00

В БРОЙ                

24.00

Покупки 1


05423      01-03-2010                             13:56

--- ФИСКАЛЕН БОН ---

DT222333                                              44445555


ОПИСАНИЕ на стопанската операция: Закупуваме 10 броя химикалки за 20.00 лв. общо, без включен ДДС, които сме платили в брой.


ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ:

• Необходими документи:

За разход за материали в брой са необходими фактура и прикрепен към нея фискален бон (касова бележка), който удостоверява извършеното плащане в брой.

• Начин на осчетоводяване:

Закупените химикалки ще бъдат веднага признати като разход, тъй като те не могат да бъдат отнесени към конкретна дейност или приход – те са за административни нужди.

Разходът за материали се осчетоводява аналитично към съответната разходна сметка.

Разчетът към доставчика се осчетоводява аналитично към сметката за разчети с доставчици, а за самата фактура се създава отделна партида към аналитичността на доставчика, за да се следи задължението и плащанията по нея.

Плащането в брой закрива задължението по тази фактура към доставчика в момента на доставката, което се осчетоводява с последваща втора статия, с която то се закрива от касата на купувача.

Крайното салдо по сметка Разходи за материали, от тази стопанска операция, се закрива (приключва) срещу дебитиране на сметка Текуща печалба/загуба, за да се получи финансовият резултат от операцията.


• Счетоводна статия 1:

стопанска операция:

601

Разход за материали

вид документ:

1

Фактура

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

601

Разход за материали

20,00

401

Задължения към доставчици

24,00

аналит.

Канцеларски материали

20,00

аналит.

Делта

24,00

4531

Начислен ДДС върху покупките

4,00

парт.

Ф-ра 0025632333/01.03.2010

24,00

ОБЩО

24,00

ОБЩО

24,00


• Счетоводна статия 2:

стопанска операция:

401

Плащане на доставчик

вид документ:

240

Разходен касов ордер

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

401

Задължения към доставчици

24,00

501

Каса в левове

24,00

аналит.

Делта

24,00
парт.

Ф-ра 0025632333/01.03.2010

24,00
ОБЩО

24,00

ОБЩО

24,00


• Счетоводна статия 3:

стопанска операция:

801

Приключвателна операция

вид документ:

800

Счетоводна Справка / Мемориален Ордер

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

123

Текуща печалба/загуба

20,00

601

Разход за материали

20,00
аналит.

Канцеларски материали

20,00

ОБЩО

20,00

ОБЩО

20,00


ИЗМЕНЕНИЯ ВЪВ:

Отчет за Приходите и Разходите

БАЛАНС

вид разход

ст-ст

вид приход

ст-ст

вид актив

ст-ст

вид пасив

ст-ст

Разход за материали

20,00

Текуща загуба

20,00

Парични средства

-24,00

Текуща печалба

-20,00

ДДС за възстановяване

4,00Отчет за Паричните Потоци

Отчет за Собствения Капитал

вид паричен поток

ст-ст

елемент на собствения капитал

ст-ст

от основна дейност

-24,00

Финансов резултат от текущия период

-20,00

от инвестиционна дейност
от финансова дейност


Коментари

-->