Жасмин Ангелова Жасмин Ангелова асистент мениджър финансов одит

Одит на Проекти, Финансирани по Европейски Програми

Публикувано на: 31.01.2014По данни на Европейската комисия, за 2012 г. България заема 25 место от 27 възможни страни-членки по степен на усвояване на ерво субсидии. След нашата срана в класацията са само Италия и Румъния.

нива на усвояване на средства от евро-фондовете

Планираните приходи от фондовете на ЕС за 2013 г. са общо в размер на 3 652,0 млн.лв., планираните разходи по програмите, съфинансирани от ЕС са в размер на 3 981,6 млн. лв., а съответстващото им национално съфинансиране е 888,4 млн.лв. Секторите, стимулиращи икономическия растеж, които са основен приоритет на националния бюджет, намират сериозна финансова подкрепа от оперативните програми, съфинансирани от структурните и Кохезионния фонд на Европейския съюз.

Кои са програмите по структурните фондове на ЕС

Оперативните програми и програмите финансирани от европейски средста са десетки. Всяка има своите особености и се изисква детайлно запознаване с тях, както при подготовката на необходимите документи от бенефициента при самото кандидатстване, така и от страна на одитора при приемане на одитния ангажимент. Някой от основните програми за програмния период 2014 г. – 2020 г. са:

 • Оперативна програма "Добро управление"
 • Оперативна програма "Транспорт"
 • Оперативна програма "Региони в растеж"
 • Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
 • Оперативна програма "Иновации и Конкурентоспособност"
 • Оперативна програма "Околна среда"
 • Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"
 • Програма за развитие на селските райони
 • Програма за морско дело и рибарство
 • Програми по Европейско териториално сътрудничество

Кои страни финансира кохезионнен фонд

Кохезионният фонд помага на държавите-членки, чийто брутен национален продукт (БНП) на глава от населението е под 90% от средния за Общността, да намалят своето икономическо и социално изоставане, както и да стабилизират икономиката си. Той финансира действия в рамката на цел „сближаване” и е вече подчинен на същите правила на програмиране, управление и контрол, като ЕСФ и ЕФРЗ.

За периода 2007-2013 г. Кохезионният фонд е насочен към Гърция, Естония, Кипър, Латвия, Литва, Малта, Полша, Португалия, Словакия, Словения, Унгария, Чешката република, България и Румъния. Испания има право на временна помощ, тъй като нейният БНП е по-нисък от средния за Европа на 15-те.

Кой е одитния орган по оперативните програми

Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз” към министъра на финансите е одитен орган по оперативните програми, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Кохезионния фонд, Европейския социален фонд и Европейския фонд за рибарство, както и по други фондове и програми, по които Република България получава финансиране от Европейския съюз и други донори.

Насоки за извършване на одит по проекти

Разгледаните насоки са обобщени и нямат претенции за изчерпателност. Следва също така да се има предвид, че всяка програма има разработени специално за нея насоки за прилагане, които според спецификата на сектора и направлението се различава в малка или по-голяма степен от останалите.

 • Съгласно насоките за кандидатстване по обявени схеми за подбор на проекти, респективно покани при процедури на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, одитът на проекта е задължителна дейност за проектите, финансирани от оперативните програми.
 • Одитът на проекти следва да бъде с ясно дефинирани цели и обхват.
 • Основната цел на извършения одит е да се формират констатации (потвърждения), че отчетените от Бенефициента разходи, описани във финансовия отчет по Договора, са действително извършени, точни и допустими, и да се предостави на Бенефициента доклад за фактически констатации.
  * Допустимостта на разходите в случая се определя като правилно и коректно изразходване на безвъзмездната помощ в съответствие със срока, условията и изискванията, заложени в Договора за получаване на безвъзмездна финансова помощ.

Одиторът трябва да се увери, че:

 • всички декларирани разходи да са действително извършени и допустими, в съответствие с изискванията на европейското и националното законодателство относно допустимост на разходите по програми, съфинансирани от Кохезионния фонд и Европейския фонд за регионално развитие на ЕС;
 • първичните счетоводни документи (фактури, протоколи и пр.) и документите с еквивалентна доказателствена стойност са налични и валидни: одиторът следва да се увери, че всички документи на база на които са извършени разходи са налични в оригинал, съдържат всички необходими реквизити и действително се отнасят за разхода, който следва да оправдават;
 • неправомерно изплатените суми са възстановени по надлежния ред: одиторът следва да провери дали неправомерно изплатените суми, ако има такива, са възстановени по надлежния ред и дали са осчетоводени коректно;
 • счетоводни системи и осчетоводявания: одиторът трябва да провери дали бенефициентът поддържа счетоводна система за отчитане на дейностите по проекта. Следва да бъде проверено дали всички транзакции, свързани с операцията са осчетоводени по подходящ начин и в съответствие с приложимите правила. Одиторът следва да се увери, че счетоводните системи са в компютъризира форма и отговарят на изискванията за сигурност и надеждност.

Форма на доклада

Докладът следва да съдържа минимум следната информация

 1. Информация за договора и дейността по проекта (цел, период, предвидени дейности, бюджет, предвидени разходи)
  • Обща информация - дата на издаване на доклада; оперативна програма, по която се финансира проекта; период, в който е извършен одитът; период, за който се отнася докладът; одитор (одиторски екип), извършил ангажимента (име и номер на дипломата/сертификата)
  • Описание на отговорностите - отговорност на ръководствата на бенефициента и изпълнителите по проекта; отговорност на одитора
  • Кратко изложение - цели на одита; обхвата на проверката; основа за изпълнение на ангажимент; източници на информация
 2. Изпълнени процедури и фактически констатации
  • Процедури по потвърждаване на допустимостта на разходите, заявени от Бенефициента във финансовия отчет - Общи процедури; Съответствие на финансовия отчет с условията на договора за БФП; Съответствие на воденето на счетоводството по проекта с условията на договора за БФП; Съответствие на информацията от счетоводната система с показателите на финансовия отчет по проекта
  • Съгласуваност на разходите с бюджета и аналитичен преглед
  • Потвърждаване на разходите по проекта - Допустимост на преките разходи по проекта; Допустимост на непреките разходи по проекта; Допустимост на разходите за ДДС
 3. Извадка (ако е използвана) - описание как е извършена селекцията, какви методи са използвани, каква е теоретичната обосновка, какви параметри са били зададени и пр. Ако не е използвана извадка следва да се каже, че са проверени 100% от транзакциите.
 4. Установени слабости, изводи и препоръки (дават се описание на установената слабост, важност, описание на риска, ако констатацията не бъде отстранена и препоръка за нейното отстраняване) - Установени слабости със системен характер; Установени слабости без системен характер; Нередности; Описание на установените нередности и препоръки за тяхното отстраняване (или за възстановяване на сумата, ако не е възможно да бъдат коригирани); Описание на нередности, които са били установени при предходни проверки, трябвало е да бъдат отстранени, но не са били; Друга информация (каквато е релевантна, по мнение на одитора)

Докладите за извършения одитен ангажимент следва да бъдат подписани от водещия одитор или от ръководителя на екипа по надлежния ред с полагането на подпис и печат, като същите се представят в оригинал при окончателно искане за плащане. При представяне на договора за поемане на одитен ангажимент или при представяне на окончателно искане за плащане бенефициента следва да представи копие на сертификата/дипломата на одитора.

Някой съществени разлики: проект – програма, финансов одит – одит на проекти

Одита на проекти има една съществена разлика от другите видове одит и тя е,ч е по отношение на разходите извадкови проверки не се допускат. В доклада за фактически констатации на одита по проекти, одиторът задължително следва да потвърди, че са извършени одиторски процедури и са проверени 100% от декларираните допустими разходи по източници на финансиране, съгласно процентните отношения в договор за безвъзмездна финансова помощ. Плащанията и приходите обаче могат да се проверяват на извадков принцип.

Друго съществено разграничение, което трябва да направим е това между проект и програма. Проекта и част от програма. Програмата в своята същност е съгласувана поредица от различни проекти с ясно определени цели на рамковата политика, бюджета и сроковете. Проекта е отделна “двупозиционна” форма на разходи.

Кой може да извършва одит по проекти

Залагането на изисквания към екипа гарантира в максимална степен компетентното изпълнение на ангажимента и постигането на търсения резултат. В тази връзка следва да се поставят условия, свързани с притежаването от страна на членовете на екипа, извършващ одит на съответния проект, на доказана професионална квалификация в областта на одита. Наличието на съответен национален или международен сертификат в областта на одита е достатъчна минимална предпоставка за наличието на необходимата квалификация.

 1. Национални:
  • Дипломиран експерт-счетоводител (ДЕС) – сертификат на Института на дипломираните
  • експерт-счетоводители;
 2. Международни:
  • Сертифициран вътрешен одитор (Certified Internal Auditor, CIA) – сертификат на
  • Международния институт на вътрешните одитори (The IIA Inc.);
  • Сертифициран одитор в публичния сектор (Certified Government Auditing Professional, CGAP) – сертификат на Международния институт на вътрешните одитори (The IIA Inc.);
  • Сертифициран одитор на информационни системи (Certified Information Systems Auditor, CISA) – сертификат на Асоциацията за одит и контрол на информационните системи (ISACA);
  • Сертифициран инспектор на измами (Certified Fraud Examiner) – сертификат на
  • Асоциацията на сертифицираните инспектори на измами (ACFE).

Текущ и окончателен одит

Следвайки най-добрите практики в областта се изисква одита да бъде непрекъснат процес, който да се изпълнява през целия жизнен цикъл на проекта, с оглед принасяне на максимална полза както за бенефициентите, така и за Общността като цяло. За целите на настоящата статия се използват понятията „Текущ одит” и „Окончателен одит”, които отразяват спецификите на изискванията на управителния орган по отношение на докладите, които ще се представят от одитора по време на текущото изпълнение на проекта (междинни искания за средства) и в края на проекта (окончателно искане за средства).

Понятието „Текущ одит” се отнася към одитните доклади, които управителния орган изисква от бенефициента да представя с междинните искания за средства. Понятието „Окончателен одит” се отнася към одитния доклад, който управителния орган изисква от бенефициента да представи с окончателното искане за средства.

Понятието „Одитор” се отнася за физическото или юридическото лице, извършващо одита на проект. Всички изисквания, които управителния орган поставя към компетенциите на одитора следва да се тълкуват в смисъла на цялостния ангажимент за одит на проекта и могат да бъдат изпълнени или от физическото/юридическото лице самостоятелно или от група от физически и юридически лица със съответните квалификации.

Резултати, които трябва да бъдат постигнати

По отношение на „Текущия одит”, управителния орган изисква от одитора да предостави мнение относно законосъобразността на съответните обществени поръчки, когато такива са проведени и сключените договори, както и осчетоводяването на разходите, включени в искането за средства в счетоводната система на Бенефициента.

Относно осчетоводяването на разходите, упоменати по – горе, УО изисква одиторът да провери, че:

 • Бенефициентът води точна и редовна документация и счетоводна отчетност, отразяващи изпълнението на проекта, използвайки подходяща и адекватна електронна система. Когато бенефициентът е неправителствена организация, одиторът следва да провери дали се води отделно счетоводство за търговската и нетърговската дейност и дали проекта се осчетоводява като нетърговска дейност;
 • Бенефициентът е реализирал хронологично, двустранно синтетично и аналитично счетоводно записване и е съставил финансовите отчети в съответствие с изискванията и основните счетоводни принципи, заложени в Закона за счетоводството. Счетоводната система следва да бъде неразделна част от текущата счетоводна система на Бенефициента или допълнение към нея. Счетоводната отчетност по проекта следва да позволява събирането на необходимите данни за осъществяване на финансово управление, мониторинг, верифициране на разходите, одит и оценка;
 • Бенефициентът води подробна аналитична счетоводна отчетност, която е достатъчна за установяване и проследяване на възстановим и невъзстановим данък върху добавена стойност по конкретния проект/договор;
 • Бенефициентът спазва указанията на Договарящия орган относно организацията на счетоводния процес от датата на получаването им (ако такива са издадени);
 • Данните, посочени в докладите за напредък са идентични с тези в счетоводната система на Бенефициента (и съответната документална обосновка);
 • Одиторът е получил увереност, че разходите по проверявания проект не са обект на двойно финансиране- проверка за двойно финансиране

По отношение на „Окончателния одит”, УО на ОПОС изисква от одитора да предостави мнение относно за доставка или услуга на стойност, равна или по-висока от определена сума. Например за оперативна програма Регионално развитие този плаг е 1 000 000 лв. За повечето от останалите програми той е значинелно по-нисък.

Одитни стандарти

Съгласно изискванията на Европейската комисия, одитите (включително и изпълняваните от Одитния орган) следва да бъдат извършвани в съответствие с международно признати одиторски стандарти.

Като международно признати одиторски стандарти следва да се третират Стандартите издавани от Международната организация на върховните одитни институции (INTOSAI), Международните стандарти за професионална практика по вътрешен одит издавани от Международния институт на вътрешните одитори (The IIA) и Международен стандарт за ангажименти за изразяване на сигурност, различни от одит и преглед на историческа финансова информация

3000 (МСАИС 3000), издаван от Международната федерация на счетоводителите (IFAC).


Още по темата

Още по темата може да научите и от видео семинар Одит на евро-проекти с лектор Жасмин Ангелова (автора на статията). В долния плеър може да видите демо-филм от семинара.Коментари

Свързани документи със ЗНФО

-->