Христина Петкова Христина Петкова Потребител

Работници в майчинство при прекратяване на фирмаЕТ иска да прекрати дейност, но има майка на която и остава 6 месеца до изтичане на майчинството. Може ли ЕТ да прекрати дейността и да продължи да се подава информацията на майката до изтичането на майчинството?Отговори

 • Здравейте,

  При прекратяване на осигуряването за общо заболяване и майчинство през време на получаване на обезщетение за бременност и раждане на майката се изплаща парично обезщетение до изтичане на срока на обезщетението за бременност и раждане за срок от 410 календарни дни, от които 45 дни преди раждането.

  Осигурените лица, на които правоотношението или осигуряването е прекратено поради ликвидация или прекратяване на осигурителя, представят лично или чрез упълномощени от тях лица в съответното ТП на НОИ със заявление по образец болничните листове и другите необходими документи за получаване на обезщетението на хартиен носител и документ за самоличност.

  В случай че за служителката вече е подадено Приложение № 2 – „Заявление-декларация за изплащане на парично обезщетение при бременност и раждане на основание чл. 50, ал. 1 и чл. 51 КСО за остатъка от 135 до 410 календарни дни” заедно с необходимите приложения, няма други документи, които е нужно работодателят да подава в НОИ във връзка с получаване на обезщетението.

  Служителката следва да подаде в НОИ декларация за промяна в обстоятелствата в тридневен срок от прекратяване на осигуряването. Това може да се направи и чрез работодателя. Данните за осигурителния доход на майката, подавани с декларация образец 1, се подават служебно от НОИ.

  Справка за нормативната уредба, приложима за този казус, може да направите в чл. 52 от Кодекса за социално осигуряване както и в чл. 12 и чл. 14 от Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване.

  Поздрави,
  Виктор Баталов
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->