Галя Юрукова Галя Юрукова счетоводител

Увеличаване стойността на ДМАЗдравейте,

Получих РКО от управителя, с който е закупил машини от физическо лице на няколко пъти по-ниска стойност от реалната. Как мога да увелича стойността на ДМА до достигане на реалната им стойност?Отговори

 • Здравейте,
  В НСС 16
  Чл. 4. Първоначално всеки дълготраен материален актив се оценява по цена на придобиване, която включва покупната цена (включително митата и невъзстановимите данъци) и всички преки разходи.
  Първоначалното оценяване се извършва чл 4.7
  4.7. Дълготрайните материални активи първоначално се оценяват, както следва:
  а) по себестойност - когато са създадени в предприятието; начинът за определяне на себестойността следва да е идентичен с начина за определяне себестойността на произведената в предприятието продукция; не следва да се включват: вътрешни печалби; необичайните количества бракувани ресурси (материали, труд и други); административните и други общи разходи (несвързани пряко с процеса по придобиването на дълготрайния материален актив) и т.н.;
  б) по справедлива стойност - когато са получени в резултат на безвъзмездна сделка;
  в) по оценка, приета от съда, и всички преки разходи по т. 4.1 - когато са получени в резултат на апортна вноска по реда на Търговския закон.

  С промените в НСФОМСП в сила от 01.01.2008 г. прилагането към ДМА на модела на преоценената стойност е отменен.Ако вече сте го признали и искате да увеличите балансовата стойност на актива и да формирате преоценъчен резерв, това ще е в нарушение на счетоводното законодателство.

  Поздрави В.Дадова
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->