Bogdanka Petrova Bogdanka Petrova Потребител

Неправомерно съкращаванеЗдравейте

Работя от година и 6 месеца в голяма фирма. От началото на януари съм в платен годишен отпуск за 2012год. По време на отпуската ми се обади началника на смяната и ме уведоми, че ще ми пусне още 2 дни от новата отпуска, която изтича на 17.01.2014. След това ще бъда в неплатена отпуска до 29.01 и след това ще бъда освободена. Не знам дали ще бъда съкратена, това ще го разбера по късно. Аз отговорих на началника си, че имам здравословни проблеми и ще ми наложи да взема болнични с постъпване в болница. Той отговори, че няма да го признаят. Аз съм на безсрочен трудов договор.

Имат ли право да не ми признаят болничният лист и да ме съкратят?

Благодаря предварително!Отговори

 • Здравейте.
  Най-малкото един началник смяна е лицето, което може и има компетентност да се произнася по съществуването и изплащането на болничен лист!! Също и работодателя.
  Органите на НОИ са компетентните в този случай!
  Чл. 40. (1) (Доп. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Осигурените лица за общо заболяване и майчинство имат право на парично обезщетение вместо възнаграждение за времето на отпуск поради временна неработоспособност и при трудоустрояване, ако имат най-малко 6 месеца осигурителен стаж като осигурени за този риск. Изискването за 6 месеца осигурителен стаж не се отнася за лицата, ненавършили 18-годишна възраст.
  (2) (Изм. - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Осигурените лица за трудова злополука и професионална болест имат право на парично обезщетение за трудова злопо-лука или професионална болест, както и на обезщетение при трудоустрояване в тези случаи независимо от продължителността на осигурителния стаж.
  (3) (Доп. - ДВ, бр. 1 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 38 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., доп. - ДВ, бр. 99 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г., доп. - ДВ, бр. 100 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Паричните обезщетения за временна неработоспособност, трудоустрояване, бременност и раждане и за отглеждане на малко дете и помощите от държавното обществено осигуряване се изчисляват и изплащат от Националния осигурителен институт на осигурените лица по декларирана от тях лична банкова сметка. Ако лицето няма право на обезщетение или помощ, длъжностното лице, на което е възложено ръководството по изплащането на обезщетенията и помощите или друго длъжностно лице, определено от ръководителя на териториалното поделение на Националния осигурителен институт, издава разпореждане за отказ.
  Случаи, при които не се изплаща обезщетение
  Чл. 46. (1) Парично обезщетение за временна неработоспособност не се изплаща на осигурени лица, които:
  1. умишлено увреждат здравето си с цел да получават отпуск или обезщетение;
  2. нарушават режима, определен от здравните органи - само за дните на нарушението;
  3. са станали неработоспособни поради употреба на алкохол, приемане на силно упойващо средство без лечебна цел или поради прояви, извършвани под въздействието на такива средства;
  4. са станали неработоспособни поради хулигански и други техни противообществени прояви, установени по съответния ред;
  5. са станали неработоспособни поради неспазване от тях на правилата за безопасна работа, установено по съответния ред.
  Съветвам Ви , при отказ за изплащане на болничния лист да се обърнете за съдействие към органите на НОИ.
 • Съгласен съм с колегата. Работодателят няма право да не ви приеме болничният лист. Има право да възрази срещу него в НОИ, но не и да ви откаже приемането му.
  Ако сметнете че вашите права, дадени ви по закон (Кодекс на труда, Кодекс за социално осигуряване) са нарушени, можете да се обърнете към компетентните органи в случая - Инспекция по труда, както и към инспекторите в НОИ.
  Ако имате още въпроси - пишете ни.
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->