Георги Димитров Георги Димитров Kreston BulMar Управляващ съдружник обработка на заплати

Промени при подаването на декларация 6 през 2014 година

Публикувано на: 17.01.2014След първоначално приетите промени в осигуряването през 2014 г, в ДВ бр. 110 от 21.12.2013 г бяха публикувани допълнителни промени в Наредба Н-8 за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица. По-стряскащата промяна, на която ще обърна внимание в този материал е, че в масовия случай за един и същи месец ще трябва да бъдат подадени две декларации образец 6. Новите разпоредби целят отделянето на данъка от осигурителните вноски, когато същия е удържан през месец следващ месеца, за който се отнася.

Създаден е нов код за вид плащане

За целите на данъка по чл. 42, включително за случаите по чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ е създаден нов код за вид плащане „8”. Тази промяна е залегнала в указанията за попълване на декларация образец 6. Отново във връзка с данъка по чл. 42 от ЗДДФЛ е променен и начина на попълване на периода в декларация 6 а именно – Попълва се месеца през който данъка е удържан или през който са направени частичните плащания, в случаите по чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ. В случаите, в които се попълва код за вид плащане 8 с посочен данък по чл. 42, за дата на изплащане/начисляване следва да се попълни последния календарен ден от месеца, в който данъка е удържан.

Какво означава това на разбираем език?

За да отговорим на въпроса ще трябва да се обърнем и към разпоредбите на ЗДДФЛ, където в чл. 42, ал. 5 е установен реда за удържане на данъка а именно – Данъкът се удържа от работодателя при окончателното изплащане на облагаемия доход, начислен за съответния месец. Тоест ако заплатите за 12.2013 г са изплатени на 05.01.2014 г, месеца, в който данъка е удържан, е Януари 2014 г. В декларация образец 6, в този случай, ще трябва да попълним период 01.2014, код за вид плащане 8, дата на изплащане/начисляване 31.01.2014 г и да посочим само удържания данък в точка 16 – удържан данък по чл. 42 от ЗДДФЛ, без да посочваме дължимите осигурителни вноски. Така изготвената декларация 6 се подава в срок от 01.02.2014 до 25.02.2014 г. Това е така тъй като според ЗДДФЛ, удържания от работодателя данък се внася в срок до 25-то число на месеца следващ месеца, през който данъка е удържан (чл. 65, ал. 11 от ЗДДФЛ). Декларация образец 6, за дължимите осигурителни вноски отнасящи се за 12.2013 г. се подава с код за вид плащане 5, както до сега, но в нея се попълват само дължимите осигурителни вноски без да се посочва удържания данък по чл. 42 от ЗДДФЛ.

Когато обаче, за месец 12.2013 г, възнагражденията са изплатени на 30.12.2013 г, декларация образец 6 се подава с код за вид плащане 5, период – 12.2013, дата на изплащане/начисляване 30.12.2013 г, като следва да се посочат както дължимите осигурителни вноски така и удържания данък по чл. 42 от ЗДДФЛ.

Този нов ред за изготвяне и подаване на декларация образец 6 се отнася не само за изплатените възнаграждения за 12.2013 г. а и за следващите периоди. Тоест от 01.01.2014 г. във всички случаи, в които възнагражденията за съответния месец са изплатени в следващ месец, ще трябва да се подават две декларации 6, една за дължимите осигурителни вноски и още една за удържания от работодателя данък по чл. 42 от ЗДДФЛ.

Едновременно подаване на декларации образец 1 и образец 6, за месеците след 12.2013 г.

Декларациите ще се подават едновременно за януари 2014 и следващите месеци. При обработката на подадените декларации НАП ще проверява за съответствие в декларираните задължения и ще приема двете декларации само когато декларираните задължения с декларация образец 6 са равни на изчислените осигурителни вноски в подадените декларации образец 1. При проверката за съответствие, НАП ще използват метод на изчисляване и закръгляване на дължимите осигурителни вноски, залегнал в публикуваните в ДВ бр. 99 от 15.11.2013 г. промени на наредбата. В § 2а от допълнителните разпоредби на наредбата са описани точно начините на изчисляване на осигурителните вноски, както и начина на закръгляването им. С тази промяна от НАП целят да се ограничат опитите за манипулиране на данните в персоналния регистър на осигурените лица, на база на които НОИ изплаща паричните обезщетения и помощи. Промените свързани с едновременното подаване бяха предварително съгласувани с разработчиците на програмни продукти за Работни заплати и Личен състав, така че работодателите и осигурителите да не срещат затруднения от доработването на софтуерните продукти, които използват.Коментари

 • благодаря
 • Благодаря за изчерпателния коментар!
  Много ми хареса обяснението, но за месец януари ще трябва да подадем само 1 декларация 6 с попълнени осигурителни вноски, нали, а от м.февруари вече ще трябва да са две ?
 • Евала :)
 • Интересно, тогава, когато за декември са подадени и данъка и осигуровките още в края на декември2013г, тогава за месец януари данъка кога ще се подава?
 • Моля да ме извините, но съвсем се обърках.
  Заплатите за м.01.2014 са изплатени на 03.02.2014.
  Изготвих съгласно указанията на НАП Д 1 само с осигурителните вноски вид плащане 5 . В т.18 съм записала 03.02.2014
  Втора колона с вид плащане 8 само за удържаният ДОД в т.18 -28.02.2014 г.
  Кога трябва да подам Д1 и съответно Д6, като Д6 е с различни дати първа колона 03.02 втората колона 28.02.
  и след като изискването е Д1 и Д6 да се подават едновременно?.


  С уважение
  Виолета Гиздова
 • Във връзка с горното. Подадох Д1 и Д6 за осигурителни вноски в/у заплати за м.01. Начислени/изплатени 03.02.2014
  Д 6 с дължимият ДОД с код 8 ще подам до 25 .03.2014

  Т.е за объркването за две колони в Д6 стигнах до извод, че за заплати за м.02
  ще подам Д1 и Д6 с дължимите осигуриветлин вноски за м.02 и втора колона само за ДОД в/у заплатите за м.01, който е дължим до 28.02 и срокът за подаване е 25.03.2014 .

  • 03 Feb 2014 17:46
  • (Потребител)
  • 16
  Здравейте. Във връзка с тези нови промени искам да попитам как стои въпроса с плащането на данъка по ЗЗДФЛ? Ако заплатите за м. 01.2014 ги изплатим на 05.02.2014, то декларации 1и 6 само за осигуровките без данъка трябва да ги подам до 25.02.2014, а до 25.03.2014 да подам декларация 1 и 6 за данъка само, ако правилно съм разбрала. Но до кога трябва да се заплати този данък? В случая мога ли да го платя заедно с осигуровките до 25.02, независимо, че ще подам декларация за данъка по- късно до 25.03.2014? Благодаря предварително.
 • Струва ми се, че примерът по-горе не е коректен и дано не се подведат много колеги точно по него!
  "НАРЕДБА № Н-8 ОТ 29.12.2005 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО....
  § 17. Член 2, ал. 4 и 5, чл. 3, ал. 3, т. 1, ал. 7 и 10, чл. 6а, ал. 10, 12, 13 и 14 и чл. 8, ал. 2 се прилагат, когато се подават данни, отнасящи се за период след 31 декември 2013 г"
  Т.е. изискванията за равенство между Д1 и Д6, сроковете за подаване на Д1 и Д6, и всички подусловия, свързани с тях касаят информацията за периоди след 31.12.2013. А в примерът е застъпен период извън това ограничение.
  Или греша ?
  Сравнението между Д1 и Д6 е сравнително добре/разбираемо описано в § 2а - на база на осигурителните основи за всички видове осигуровки на целия персонал се определят поотделно сумите за сметка на работодател и на назначен /закръглени надлежно до стотинка/ и после се събират, за получаване на общите числа на вноските. Само че прочитът на програмата на НАП на вече въведена Д1 ни дава общи суми на тези осигуровки. Т.е. можем да нагласим, доколкото иде реч за едната стотинка двете части на всяка осигуровка - за сметка на работодател и за сметка на назначен, та общата сума да съвпадне с прочетената от НАП-програмата.
 • Здравейте г-жо Гиздова,

  Правилно сте разбрали, че когато заплатите за Януари.2014 г. са изплатени през Февруари.2014 г. До 25.02.2014 се подава декларация 1 заедно с декларация 6, като в Д6 се посочват само осигурителните вноски с код за вид плащане "5".
  Д6 за данъка при така изплатените заплати ще подадете от 01.03.2014 до 25.03.2014 г. като посочите, че липсва основание за подаване на декларация 1. В Д6 за данъка периода ще бъде 02.2014 г. а датата трябва да бъде последния календарен ден от месеца, което е посочен като период или 28.02.2014 г.

  До г-н/жа Потребител:
  Когато подавате Д6 само за данъка не се подават Д1.
  Д1 и Д6 се подават заедно, когато в Д6 декларирате осигурителни вноски посочени с код за вид плащане "5". Това е така тъй като от НАП контролират равенство, между Д1 и Д6, само за осигурителните вноски. Равенство между декларирания данък в Д1 и Д6 не се контролира. Това е и основната причина данъка да се отдели в нов код за вид плащане "8".

  До г-н Ивелин Гочев:
  Дадения в статията пример, за едновременно подаване на Д1 и Д6 се отнася за Януари.2014 г. и следващите периоди. Никъде в статията не е казано, че Д1 и Д6 се подават едновременно за периоди преди 01.2014 г.
 • "Тоест ако заплатите за 12.2013 г са изплатени на 05.01.2014 г, месеца, в който данъка е удържан, е Януари 2014 г. В декларация образец 6, в този случай, ще трябва да попълним период 01.2014, код за вид плащане 8, дата на изплащане/начисляване 31.01.2014 г и да посочим само удържания данък в точка 16 – удържан данък по чл. 42 от ЗДДФЛ, без да посочваме дължимите осигурителни вноски."
  Този пример визирах. Данъкът касае декември, въпреки, че е платен през януари. И като така се декларира по стария текст на Наредбата.
  Или аз съм в грешка ?
 • От примера, който давате, става ясно, че данъка е удържан през Януари (когато са изплатени заплатите).
  Без значение е, че данъка се отнася и е удържан от възнаграждения за Декември.2013 г., щом е удържан през Януари.2014 следва да се декларира по новия ред с:
  код за вид плащане "8",
  в период на Д6 се посочва 01.2014 г.
  дата на изплащане/начисляване в Д6 трябва да бъде 31.01.2014 г.

  Тази декларация следва да се подаде от 01.02.2014 до 25.02.2014 г. тъй като това е и срока за внасяне на данъка.

  Тъй като Д6 в този случай е само за данък по чл. 42 от ЗДДФЛ ще трябва да се декларира липса на основание за подаване на Д1.
 • Т.е. декемврийският ДДФЛ, внесен в бюджета през януари се декларира по новия ред ?
  Така трябва да четем актуализираната наредба ?
 • г-н Гочев, моля ви, не преиначавайте текстовете на закона!
  Тук не говорим за внесен а за удържан данък.
  Според ЗДДФЛ данъка се удържа при плащането на дохода.
  Това означава, че датата на удържане на данъка е датата на изплащане на заплатата за Декември.2013 г. Във вашия пример това е 05.01.2014 г.
  В случая месеца на удържане на данъка е Януари.2014 г. Това означава, че трябва да внесете този данък до 25.02.2014 г. и да го декларирате от 01.02.2014 г. до 25.02.2014 г.
 • Как се подава декларация 1 от самоосигуряващо се лице през 2014 година, след като декларация 6 се подава еднократно до 30-ти април
 • Здравейте г-жо Пейкова,

  Декларация 1, за самоосигуряващо се лице, когато подавате декларация 1 само за самоосигуряващото се лице, се подава с деклариране на липса на основание за подаване на декларация 6.
 • Здравейте,подаването на декл.6 с две придружителни писма ще бъде ?
 • Към края на месеца са изчислени начисленията, изчислени са всички осигуровки, т.е. е ясна и данъчната основа, респ. и данъка.
  Каква е логиката в случая - осигуровките се декларират без значение от внасянето им, а данъка - според внасянето ? И като така се разкъсва във времето обявяването на дължимото за периода - осигуровки + данък.
 • Здравейте г-жо Мандражиева,

  придружителните писма за Д6 ще бъдат според броя на декларациите, които подавате, както обикновено.
  Когато подавате Д1 и Д6 заедно протокола е само един.

  ------------------------------------------------------------------------------

  Уважаеми г-н Гочев,
  струва ми се, че влизаме в спор, който нямам желание да водя. Все пак, не съм аз този, който пише и гласува приемането на законите в България. А и не мисля, че искам да бъда. :)
  Що се отнася до това, че данъка се декларира според внасянето, това е ясно написано в чл. 42 и чл. 65 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица а именно:

  Авансово удържане на данъка за доходи от трудови правоотношения
  Чл. 42.
  (5) Данъкът по ал. 4 се удържа от работодателя при окончателното изплащане на облагаемия доход, начислен за съответния месец.

  До тук с удържането на данъка. Сега за неговото внасяне:

  Срокове за внасяне на данъци, удържани от платеца на дохода
  Чл. 65.
  (11) Данъкът, който работодателят е задължен да удържа по чл. 42, се внася до 25-о число на месеца, следващ месеца, през който данъкът е удържан.....

  Разпоредбите в КСО и актовете по прилагането му, отнасящи се за осигурителните вноски, са съвсем различни от тези за данъка по ЗДДФЛ.

  В заключение ви моля, не ме питайте каква е логиката, това е закон и аз съм длъжен да се придържам към неговите разпоредби!
 • Уважаеми г-н Димитров!
  В дясно, до името Ви пише "експерт".
  Във всяка нормална държава, граждани на каквато претендират все повече от новите ни специалисти, вкл експерти, когато се консултира, контролира, информира масовия потребител за определена норма, в обяснението задължително се включва презумцията, с която е наложена!
  Това експертно ниво на чисто наизустяване ли се преписва вече или на реално осъзнаване логиката на 'закона' ?
  По отношение на заключението Ви - като експерт, какъвто се представяте в публичното пространство, не мисля, че задълженията ви свършват с наизустяването на разписаните норми.
  А за спор не ми се говори и на мен. За съжаление, в повечето случаи напоследък, още при първите признаци за разлика в мненията, наблюдаваме разпад на общението, на каквото и ниво да било то.
 • Лицето на което трябва да издам обр. УП2 е ползвало отпуск за временна нетрудоспособност от 03.01.2013г до 29.04.2013г. и за това време е получило съответно обезщетение от НОИ.
  Въпроса ми е какъв осигурителен доход ще запиша в удостоверението за тези месеци?
 • браво г-н Димитров, опитали сте се да обясните максимално промените които тези лумпели правят :) И аз не виждам смисъл от постоянните промени, но това е

 • 21 Feb 2014 22:55Рилка Георгиева (Потребител)22 Лицето на което трябва да издам обр. УП2 е ползвало отпуск за временна нетрудоспособност от 03.01.2013г до 29.04.2013г. и за това време е получило съответно обезщетение от НОИ.
  Въпроса ми е какъв осигурителен доход ще запиша в удостоверението за тези месеци?
 • В УП2 за този период включвате сумата, която вие, като предприятие сте му изплатили за първите дни от болничния, а по-надолу описвате всички такива периоди.
 • Заплатите за месец януари съм изплатила на 28.02.2014г.В Д6 за данъка периода ми е 02.2014г. а датата 28.02.2014г. , направила съм отказ на Д1.
  Така подадена Д6 в НАП е отхвърлена цетирам точно: Ред 1 (колона 1)Периодът в колона 1 от декларация (2/2014) не е в рамките на протокола 01.01.2014-31.01.2014.
  Нещо може би пропускам, но в момента не разбирам. Моля за помощ!
 • Възможната причина е, че при подаването сте посочила период 01.2014 г.
  Когато подавате декларацията за данъка с ел. подпис трябва да посочите период, за който подавате данни - 02.2014 до 02.2014 г. Това е и периода, който е посочен в самата декларация.
 • Заплатите за 01.2014 са платени в началото на 02.2014. Заплатите за 02.2014 са платени в края на 02.2014.
  Как се декларират в Д6 двата ДДФЛ ?
 • В една колона с период 02.2014 попълвате общата сума на удържания през Февруари данък (данъка за Януарските заплати + данъка за Февруарските заплати). Дата на изплащане/начисляване ще бъде 28.02.2014 г. Декларацията трябва да подадете от 01.03.2014 до 25.03.2014 г.
 • още не съм подал въпросните декларации;
  псях да се свържа със служител на НАП, който твърдо ме 'инструктура' да попълвам в две отделни колони;
  надявам се всеки момент да 'разберем' 'дали-нали'...
 • По принцип няма пречка да попълните две отделни колони. Но, не виждам смисъл при положение, че в двете колони ще попълните един и същи период и една и съща дата на изплащане/начисляване. Само сумите на данъка ще се различават.
  Според мен това е излишен труд, който може да се избегне като се попълни една колона с общата сума на данъка.
 • Практическия смисъл за всеки действащ счетоводител е на първо място - абсол
  тна еднозначност, максимална яснота и моментална ориентация във всеяка форма на запис. Аз ще виждам двете суми на ДДФЛ за два месеца и няма да се налага да събирам 'опипващо', за да 'отгатна' кои са тези месеци. Така, че твърдо предпочитам да виждам сумите отделени една от друга. Друг е въпроса, че вместо да изчистват и опростяват процедурите около отчетността българска, родните законотворци по чия ли воля/свирка продължават да забатачват живота на брата счетоводител и българския скромен/честен бизнесмен. Вместо да обединят осигуровките в една норма за отделните групи осигурени, и после да си ги разделят по фондове и прочие, те ни засипват с таблички и таблички и... Това не са мои измислени блянове, а лични впечатления от нормални, реално-европейски страни.
  Спорна, колеги!
  И не забравяйте - общото между компютрите и депутатите е че създават за всички безброй проблеми, но разликата е че компютрите все пак вършат и някаква работа.
 • Здравейте. Заплатите за м.12.2014 г. са начислени на 29.12.2014 г. и са изплатени на 30.12.2014 г.

  Подадох декларация 6 с код за вид плащане 5 за осигурителните вноски и код 8 -за удържания данък за м.11, тъй като заплатите за м.11 са изплатени на 08.12.2014 г., а следователно и удържания данък е на същата дата. В т. 18 съм посочила дата 30.12.2014.

  Тъй като удържаният данък за м.12 е при изплащането на заплатите(на 30.12.2014 г.) следва да подам декларация 6 само с код за вид плащане 8 . Какви дати да посоча в т.9 и т.18 на декларацията?
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДФЛ

-->