Vili Zlatkova Vili Zlatkova фирма schetovoditel

Протоколите в новия специален режим “Касова отчетност” в ЗДДС

Публикувано на: 13.01.2014Новата 2014г ни донесе нов специален режим в Закона за Данък Добавена Стойност – режимът   „Касова отчетност”. Публикувани бяха и последните изменения в Правилника за прилагане на ЗДДС, в който трябваше да намерят своя отговор всички въпроси по техническото прилагане на режима и механизма на отчитането на документите в дневниците и справката-декларация по ЗДДС.

Режимът на касова отчетност може да се прилага само от лица, регистрирани по ЗДДС, отговарящи на определени критерии и получили разрешение за прилагането му. Въпреки това, от него са засегнати всички регистрирани по ЗДДС лица, които получават стоки и услуги от  доставчици, прилагащи режима. Всеки получател на фактура, издадена в режим „касова отчетност” е длъжен да спазва правилата на специалния режим по отношение правото на ползване на данъчен кредит, въпреки че не е регистриран за него.

Каква е същината на режим Касова отчетност

Основният принцип на режима на касова отчетност е изместването на момента на изискуемост на данъка във времето –за издадените документи под този режим ДДС става изискуем не в периода на издаване на фактурата, а в периода на извършеното плащане.  Получателят има право да ползва правото на данъчен кредит също в периода на плащане  или по избор в следващите 12 данъчни периода. За регистрираните за режима лица се отлага и правото на данъчен кредит (също до момента на плащане) по всички получени фактури, независимо дали доставчикът прилага или не специалния режим.

Документите, издадени по режима,  съдържат текст „Касова отчетност” и могат да се издават само в случаите на банково плащане и при ред други ограничения,  например с изключение на:

 • сделки със свързани лица и с нерегистрирани по закона лица;
 • сделки, платени в брой или авансово;
 • сделки с чуждестранни контрагенти – ВОДС, ВОП, внос, износ и др;
 • сделки, за които се прилагат други специални режими – ОТУ, изкупуване на отпадъци, търговия със зърно и др;
 • освободени сделки

За да се издаде документ по този режим, трябва да са изпълнени определени условия и да са спазени всички ограничения за издаването му. Но дори и когато са изпълнени тези условия, лицето не е длъжно да издаде документа по специалния режим – по избор регистрираното лице винаги може да издаде фактура извън режима. За сделките, за които не са изпълнени изискванията, се издават документи по общия ред на закона. За издадените документи извън режима  регистрираните за режима лица прилагат общите правила на закона.

В периода на издаване на фактура в режим  „Касова отчетност” не настъпва изискуемост на данъка за доставчика, нито възниква право на данъчен кредит за получателя. При извършено плащане по фактура, издадена в режим „Касова отчетност” – частично или цялостно, настъпва изискуемост на данъка за доставчика и възниква право на данъчен кредит за получателя – пропорционално на плащането.

При определени обстоятелства лицата, прилагащи режима, са длъжни да прекратят своята регистрация. При това целият отложен във времето данък по издадените и неплатени фактури става изискуем в периода на прекратяване на регистрацията. В същия период за лицето, прекратило регистрацията си, възниква и право  на данъчен кредит по всички неплатени фактури към доставчици, не прилагащи режима.

Документация по режим Касова отчетност

За отчитанe и проследяване на сделките по новия режим, са въведени няколко нови данъчни документи - Протоколи, които се издават от регистрираните за режима лица в различни ситуации и се включват в дневниците на доставчика и получателя в потвърждение на възникналата изискуемост на данъка или право на данъчен кредит.

Издадените по режима фактури се включат в дневник продажби (с код 11) в периода на издаване, но без да участват в изчисляване на дължимия данък за периода, тъй като за тези документи не е настъпила изискуемост на данъка. Аналогично техният получател също включва фактурата в дневник покупки (с код 11), но без да участва в изчисляване на ДДС за периода, тъй като все още няма право на данъчен кредит. Според ППЗДДС стойността на фактурите се попълва в съответните колони на дневниците, но не се сумира в общия ред. Засега не са предвидени отделни колони за тези суми, които не участват в изчисляването на резултата, а само отделни кодове, с които документите се записват в дневниците. Чрез включването на съответните протоколи в дневниците, лицата декларират настъпването на изискуемостта на данъка или възникналото право на данъчен кредит. Според значението си протоколите също се включват с точно определен код. Затова е необходимо да се обърне специално внимание на кода, с който съответният документ се въвежда в дневниците – от това зависи дали сумата ще участва или не в сумарния ред на дневника, т.е дали са спазени  разпоредбите на закона и в частност на режима.

Всички протоколи, свързани с режима на касова отчетност, се издават само от лицата, които го прилагат. Останалите участници в сделките въвеждат някои получени протоколи в дневник покупки, за да докажат правото си на данъчен кредит при плащане, но не издават такива.

Протоколите носят номера на фактурата (или ДИ), към които са издадени, независимо колко са на брой. При няколко частични плащания по дадена фактура ще има няколко протокола с един и същ номер (идентичен с номера на фактурата), които ще се различават само по своите дати на издаване и сума. Няма пречка и в един и същ данъчен период да се издадат повече от един протокол към една фактура.

Протоколът трябва да бъде издаден в 5 дневен срок от датата на изискуемост (т.е на плащането или прекратяване на регистрацията), но не по-късно от последния ден на месеца, в който е настъпила изискуемост.

Протоколите трябва да съдържат набор от задължителни реквизити, идентифициращи:

 • основанието за издаване;
 • първичния данъчен документ;
 • участниците в доставката;
 • датата и размера на плащането.

Най-общо протоколите могат да се разделят в две групи:

І. Протоколи за изискуемост:

Тези протоколи отразяват момента на настъпване на изискуемост на данъка за доставчика и на възникване правото на ползване на данъчен кредит за получателя. Издават се от доставчиците, прилагащи режима, издали преди това фактурата за доставка. Издават се в 2 екземпляра  (по един за двете страни)

 1. Протокол по чл.151в (3) от ЗДДС – за изискуемост при частично или цялостно плащане:
  • включва се в дневника за продажби на доставчика и в дневника на покупки на получателя с код 91;
  • участва при изчисляването на ДДС за периода и при двамата.
 2. Протокол по чл.151в (7) от ЗДДС - за изискуемост при прекратяване на регистрацията на доставчика:
  • издава се за всички неплатени изцяло фактури (за всяка поотделно), за оставащата неплатена част;
  • включва се в дневника за продажби на доставчика в периода на издаване (периода на прекратяване на регистрацията) и участва в изчисляване на ДДС на доставчика за периода.

  Издадените на това основание Протоколи не се различават по своето основание и реквизити, но се включват в дневниците с два различни кода (93 или 94) - в зависимост от качеството на получателя:
  • Код 93 - издаден към получател – нерегистрирано за режима лице. Получателят има право да го включи  в дневника за покупки в същия или в следващите 12 месеца и по този начин да ползва правото на данъчен кредит, независимо дали е извършил плащане по фактурата.
  • Код 94 - издаден към получател – регистрирано за режима лице. Получателят следва  да го включи  в дневника за покупки  в периода на издаване, но тъй като няма право да ползва правото на данъчен кредит по тази доставка преди да е извършил плащане по доставката, данъкът по този протокол не участва в изчисляването на резултата за периода. Това е единственият Протокол, който не поражда право на данъчен кредит при включването му в дневник покупки. Това е и последният протокол, който регистрираният за режима получател получава от доставчика си, който прекратява прилагането на режима. Впоследствие, когато получателят плати частично или изцяло задължението си, ползва правото си на данъчен кредит посредством издаването и включването в дневник покупки на друг документ , наречен „ отчет”.
 3. Протокол по чл.104е (4) от ППЗДДС (корективен протокол) – за намаление на изискуемия данък:
  • издава се в случай на намаление на данъчната основа или разваляне на доставка, за която има издаден Протокол за изискуемост за цялата стойност, т.е след като цялата стойност на доставката  преди намалението вече е платена;
  • в него се вписват както номера на фактурата, така и номера на издаденото кредитно известие за намаляване на данъчната основа на доставката;
  • включва се в дневника за продажби на доставчика и в дневника на покупки на получателя с отрицателен знак. На практика той  води до намаляване на изискуемия ДДС  от  доставчика и намаляване на данъчния кредит за получателя;
  • включен е в групата на Протоколите за изискуемост, тъй като се издава от доставчика в 2 екземпляра и аналогично на останалите се предоставя на получателя.

ІІ . Протоколи за данъчен кредит

Всички те се издават от регистрирано за режима лице във връзка с отразяване на момента на възникване на данъчен кредит по доставки, получени от нерегистрирани за режима лица. При тези доставки моментът на плащане има значение само за възникване на правото на данъчен кредит за получателя – прилагащо режима лице, докато за доставчика изискуемост на ДДС е възникнала на общо основание още към момента на издаване на фактурата. Затова при настъпване на някое от основанията за ползване на данъчен кредит получателят сам издава документ – протокол за данъчен кредит, с декларирането на който в дневниците и справката- декларация по ЗДДС регистрираното лице ползва правото си на данъчен кредит.

Издават се в един екземпляр и  не се изпращат на доставчика. Включват се в дневник покупки с код 92 и дават право на ползване на данъчен кредит.

Видове протоколи за данъчен кредит:

 1. Протокол за данъчен кредит по чл.151г (1) от ЗДДС – при плащане на задължение към доставчик, неприлагащ режима.
 2. Протокол за данъчен кредит по чл.151г (6) от ЗДДС – при прекратяване на регистрацията. Издава се към датата на прекратяване - за всички неплатени задължения (поотделно за всяко) към доставчици, неприлагащи режима. Включването на този протокол в дневник покупки дава право на данъчен кредит на лицето, прекратяващо регистрацията си за специалния режим.
  * За неплатените задължения към доставчици, прилагащи режима, лицето не издава никакъв документ при прекратяване на регистрацията си, тъй като това няма отношение към неговото право на приспадане на данъчен кредит. Право на данъчен кредит за него ще възникне при плащане по доставката, тъй като доставчикът прилага режима.
 3. Отчет на основание чл.104ж (14) от ППЗДДС – издава се само след получен протокол от доставчика  с код 94 (прекратена регистрация на доставчика) и при извършено последващо плащане по доставката. Отчетът носи номера не на фактурата, а на протокола по чл.94, който доставчикът е издал при прекратяване на регистрацията си за режима. 
 4. Протокол по чл.104ж (4) от ППЗДДС (корективен протокол) – за намаление на данъчния кредит:
  • издава се от получател, прилагащ режима, в случай на намаление на данъчната основа или разваляне на доставка с доставчик лице, неприлагащо режима, при която е бил издаден Протокол за данъчен кредит по чл.151г (1), т.е след като цялата стойност на доставката  преди намалението вече е била платена;
  • вписват се както номера на фактурата, така и номера на издаденото кредитно известие за намаляване на данъчната основа на доставката;
  • включва се в дневника за покупки на получателя и на практика намалява сумата на данъчния кредит на лицето за периода.

В обобщение

Ако ние сме регистрирани за режима лица,  ще трябва да работим с три групи протоколи:

 1. Протоколи за изискуемост, издадени от нас -  по тях ще дължим да внесем ДДС;
 2. Протоколи за данъчен кредит, издадени от нас по получени доставки от доставчици – не прилагащи режима – по тях  ще имаме право на данъчен кредит;
 3. Протоколи за изискуемост, издадени от наши доставчици, прилагащи режима – по тях също ще имаме право на данъчен кредит.

Ако не сме регистрирани за режима, ще се налага да боравим само с последната група протоколи:

 1. Протоколи за изискуемост, здадени от наши доставчици, прилагащи режима – по тях ще имаме право на данъчен кредит.

Файлове за сваляне

1- Протокол 151в ал.3 за изискуемост - код 91

2- Протокол 151в ал.7 за изискуемост - код 93

3- Протокол 151в ал.7 за изискуемост - код 94

4- Протокол 151г ал.1 за ДК - код 92

5- Протокол 151г ал.6 за данъчен кредит прли прекратяване - код 92

6- Отчет по чл.104ж ал.14 ППЗДДС за данъчен кредит при плащане след прекратяване - код 92

7- Корективен протокол е- код 91

8- Корективен протокол ж- код 92


Още по темата

Още за новия специален режим на "Касово отчитане" на ДДС може да научите и от този семинар на Accounting Seminars (продължителност: 52 мин, лектор: Н. Лазарова), а от плеъра по-долу може да прегледате кратък демо-филм от семинара.Коментари

 • Пълна лудост е въвеждането на този режим. Само ще объркат малките фирми, които не са избрали режима, но имащи контрагенти, избрали този режим. С тези протоколи ще създадат и главоболия за данъчната администрация. Ако въобще има смисъл от подобен режим, то нещо трябва да се измисли за големите фирми с големите обороти, както и за определени браншове, точно за да се намалят мераците за злоупотреби с ДДС.
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДС

-->