Татяна Йорданова Татяна Йорданова учител

Решение на ТЕЛКСъпругът ми работи като леяр-формовчик в завод за помпи. Инвалидизиран е с решение на ТЕЛК 52% с диагноза ХОББ II степен. Решението е от 1.12.2013г. Заключението е ,че може да изпълнява работата си с противопоказания- тежък физически труд, студ, влага, запрашеност, бои, химикали. Представих веднага документа който ми предоставиха в деня , който мина ТЕЛК. На среща с директора на завода бяхме заплашени ,че ще бъде уволнен дисциплинарно, защото не се явява на работа и ме принудиха да подам молба за неплатен отпуск. Правилно ли е това? Казаха ми ,че не са длъжни да му предоставят друга работа при спазване на противоказните условия , и ако го направят ,ще е по милост. Искат да си подаде молба за напускане. Какви са правата на съпруга в този случай?


Отговори

 • Здравейте,

  Според текста на Кодекса на труда работник или служител, който поради болест или трудова злополука не може да изпълнява възложената му работа, но без опасност за здравето си може да изпълнява друга подходяща работа или същата работа при облекчени условия, се трудоустроява на друга работа или на същата работа при подходящи условия по предписание на здравните органи.

  Необходимостта от преместване на работника или служителя на друга подходяща работа или на същата работа при облекчени условия, характерът на работата, условията на труда и срокът на преместването се определят по предписание на здравните органи. Предписанието за трудоустрояване, издадено от здравните органи, задължава работника или служителя да не изпълнява работата, от която се премества, а работодателя - да не го допуска до тази работа.

  Работодател с повече от 50 работници и служители е длъжен да определя ежегодно работни места, подходящи за трудоустрояване от 4 до 10 процента от общия брой на работниците и служителите в зависимост от икономическата дейност.

  Работодателят е длъжен да премести работника или служителя на подходяща работа съгласно предписанието на здравните органи в 7-дневен срок от получаването му.

  При неизпълнение на предписанието на здравните органи от работодателя той дължи на работника или служителя обезщетение в размер на брутното му трудово възнаграждение от деня, в който получи предписанието за трудоустрояване, до неговото изпълнение.

  Работник или служител с трайно намалена работоспособност под 50 на сто, който е трудоустроен за определен срок и за новата работа получава по-ниско трудово възнаграждение от възнаграждението на предишната работа, има право на парично обезщетение в размер на разликата между полученото среднодневно брутно трудово възнаграждение през 18-те календарни месеца, предхождащи месеца на трудоустрояването, но не повече от среднодневния размер на максималния месечен осигурителен доход, и получаваното среднодневно брутно трудово възнаграждение след трудоустрояването.

  В случай че работодателят откаже или няма възможност да предостави на служителя подходяща работа според предписанието на здравните органи той може да прекрати трудовия си договор без предизвестие.
  При прекратяване на трудовото правоотношение поради болест работникът или служителят има право на обезщетение от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 2 месеца, ако има най-малко 5 години трудов стаж и през последните 5 години трудов стаж не е получил обезщетение на същото основание.

  Неплатеният отпуск се ползва само по искане на служителя, изразено писмено. Подаването на молба за напускане също е част от правата на служителя и не може да става по принуда на работодателя.

  В случая Ви съветвам да потърсите правата си в Инспекцията по труда или да заведете съдебен иск срещу некоректния работодател.


  Справка за нормативната уредба, приложима за този казус, може да направите в чл. 160, ал. 1, чл. 217, ал. 1, чл. 222, ал. 2, чл. 314, чл. 315, ал. 1, чл. 317, чл. 320, ал. 2 и чл. 327, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда и в чл. 47, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване

  Поздрави,
  Виктор Баталов
 • Здравейте. Моля за допълнителна информация:
  1.Действително ли има отсъствие от работа, което не е покрито законно?Не е ли издаден болничен лист от ТЕЛК?
  2.Знаете ли приблизително численосттта на персонала към този момент? В съответствие с дадената по-горе консултация, може да се установи минималния размер на определените работни места за трудоустроени във фирмата. Същата вероятно съществува в Правилника за вътрешен трудов ред! и следва да е на разположение на работещите. Понятието "по милост" може да употреби само един груб и невеж човек, пък бил той управител на фирма. Останалото е, че законът брани хората с увреждания. В никакъв случай не предприемайте напускане по взаимно съгласие, какъвто и натиск да бъде упражнен!!!
  Закрила при уволнение
  Чл. 333. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 110 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) В случаите по чл. 328, ал. 1, точки 2, 3, 5, 11 и чл. 330, ал. 2, т. 6 работодателят може да уволни само с предварително разрешение на инспекцията по труда за всеки отделен случай:
  1.
  2. трудоустроен работник или служител;

  Ако смятате, че мога да съм Ви полезен, ще наблюдавам рубриката.

  Пожелавам Ви много търпение и не бързайте да вземате необмислени решения

  kazimirc4

 • Здравейте! Благодаря за отговорите!
  Решението на ТЕЛК е от 4.12.2013г. ТЕЛК не е издавал болничен.Уведомени са веднага работодателите. Накараха ни да пуснем 1 месец неплатен -за декември. На 6.01. съпруга ми отиде в завода да провери има ли решение по неговия въпрос. отговорът бил да си пусне още неплатен, защото те сега се връщат от отпуск. Той отново пуска молба за 5 дни, но на следващия влиза в болница. на 15.01 се обадих ,за да попитам какво става. Отговориха ми, че са отправили запитване до ТЕЛК, да им разяснят какво значи" лицето е годно зая заеманата длъжност, с противопоказания- физ. труд, студ, влага, запрашеност, бои, химикали." Правилно ли е непрекъснато да карат съпруга ми да пуска неплатен отпуск? Какво законово основание имаме да им потърсиме сметка за умишленото забавяне?
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани с Кодекса на труда

-->