Георги Димитров Георги Димитров Kreston BulMar Управляващ съдружник обработка на заплати

Промени в осигуряването за 2014-та

Публикувано на: 13.12.2013Промените в Закона за бюджета на ДОО за 2014 година (ЗБДОО), свързани с осигурителните вноски, осигурителния доход и промени, които той налага в Кодекса за социално осигуряване (КСО).

Осигурителен доход

Минималните осигурителни прагове по основните икономически дейности и групи професии нарастват средно с 2,6 на сто в сравнение с 2013 г. За 2014 г. са договорени минималните осигурителни прагове за 43 икономически дейности със средно увеличение спрямо 2013 г. от 3,0 на сто. За останалите икономически дейности, където не са постигнати споразумения, са запазени минималните осигурителни прагове за 2013 г. Въпреки това най-ниският минимален осигурителен доход през новата година ще бъде равен на 340 лв. – колкото е размера на минималната работна заплата за 2014 г. Запазва се и диференцираният минимален осигурителен доход за самоосигуряващите се лица. Те ще го определят според облагаемият доход, който са декларирали за 2012 година. За тези, които не са извършвали дейност през 2012 година или започват дейността си през 2014 година той ще бъде 420 лв. Няма да има и промяна в минималният осигурителен доход за земеделските производители и тютюнопроизводители – 240 лв. Максималният осигурителен доход за всички осигурени лица през 2014 година се увеличава с 200 лв. спрямо 2013 г., и през новата година осигуровки ще се внасят върху не повече от 2400 лв.

Обезщетения и Пенсии

Увеличава се значително размерът на обезщетението за отглеждане на малко дете от една до двегодишна възраст, което от 240 става 340 лв.

Променя се периода, от който се определя размера на паричното обезщетение за бременност и раждане. Вместо от дохода за последните 24 месеца, от 01.01.2014 г. неговия размер ще се определя от осигурителния доход на лицата за 18 календарни месеца, предхождащи месеца на настъпване на временната неработоспособност поради бременност и раждане.

През 2014 г. право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 се придобива при навършване на 60 години и 8 месеца от жените и 63 години и 8 месеца от мъжете и осигурителен стаж 34 години и 8 месеца за жените и 37 години и 8 месеца за мъжете, а право на пенсия по чл. 68, ал. 3 се придобива при навършване на 65 години и 8 месеца за жените и мъжете и не по-малко от 15 години действителен осигурителен стаж. С тази промяна на практика се замрази, за период от една година, увеличаването на възрастта и необходимия осигурителен стаж за придобиване на право на пенсия.

Промяна в котролните органи на НАП

Има интересна промяна свързана с контрола по спазването на нормативните актове по държавното обществено осигуряване. В чл. 107 от КСО са изброени точно лицата, които се считат за контролни органи на НОИ. Предложените изменения и допълнения в глава седма на КСО „Контрол” имат за цел да повишат ефективността на упражнявания от органите на НОИ контрол по спазването на нормативните актове по държавното обществено осигуряване във връзка с дейността, възложена на НОИ, и подобряване събираемостта на вземанията на НОИ за неоснователно извършени осигурителни плащания. В тази връзка, както и с цел  привеждане в съответствие с текстовете в КСО са и промените в разпоредбата на чл. 209, ал. 2, т. 7 от ДОПК. С промяната на тази разпоредба се допуска принудително изпълнение на публични вземания въз основа на разпореждане за събиране на суми, издадено от органите на Националния осигурителен институт, независимо дали то е обжалвано.

Други промени в Кодекса за социално осигуряване

Със ЗБДОО за 2012 год. се предвиждат и промени в Кодекса за социално осигуряване (КСО), които са свързани най-вече с прецизирането на някои текстове както и такива, които са пряко свързани с изпълнението на ЗБДОО. По важните от тях, свързани с осигуряването на работници и служители са:

Създадена е изцяло нова ал. 12 към чл. 7, в която са определени сроковете за внасяне на осигурителните вноски за лицата, които незаконно не са допускани до работа, незаконно уволнените и възстановени на работа, трудоустроените, на които не е предоставена подходяща работа и други лица по чл. 9, ал. 3 от КСО. Срока за внасянето на осигурителните вноски е съответно: до 25-о число на месеца, следващ месеца, през който е влязъл в сила актът за установяване на незаконното недопускане или отстраняване от работа, а при възстановяване на работа по реда, определен в специални закони, до 25-о число на месеца, следващ месеца на възстановяването; до 25-о число на месеца, следващ месеца, през който е влязъл в сила актът, с който се признава незаконността на уволнението от съответния компетентен орган; до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се полага обезщетение на трудоустроено лице, на което не е предоставена подходяща работа; до 25-о число на месеца, следващ месеца, през който е изплатено обезщетението за оставане без работа.

Глава 4 ‘А’ от КСО се измени в раздел раздел III „Парични обезщетения за безработица” и се създаде нов раздел IV, в който накратко се казва, че - Паричните обезщетения за временна неработоспособност, трудоустрояване, бременност и раждане и за отглеждане на малко дете и на помощите от държавното обществено осигуряване се извършва въз основа на данните по чл. 5, ал. 4, т. 1 и чл. 33, т. 12, както и на данните, декларирани в подадените документи за изплащане на обезщетенията и помощите от държавното обществено осигуряване при условия и по ред, определени с акт на Министерския съвет. Както и, че отпускането, изчисляването, изменянето, отказването, спирането, прекратяването, възобновяването и възстановяването на паричните обезщетения за безработица се извърша въз основа на данните по чл. 5, ал. 4, т. 1 и на данните, декларирани в подадените от лицата документи за отпускане на обезщетенията при условия и по ред, определени с акт на Министерския съвет.

В чл. 55, ал. 2 са включени и лицата по чл. 4а (морските лица) и злополуката, която е станала с тях при обичайния им път до работа например ще се смята за трудова злополука.

В чл. 66 отпадна задължението работодателят да уведомява НОИ при промяна в технологията или характера на работата, както и при ликвидация на предприятието. Отпадна и задължението работодателя/осигурителя да изпраща копия на всички болнични листове по трудовата злополука. От НОИ вече изискват само първичния болничен лист за трудова злополука и професионална болест.

В чл. 67 отпадна задължението за осигуреното лице да познава и да изпълнява изискванията на нормативните актове за безопасност на труда и опазване на здравето при работа, както и правилата за вътрешния трудов ред в предприятието.

Осигурителните вноски не се променят

Една от мерките за подпомагане на бизнеса отново е запазването на размерите на осигурителните вноски. Също така, през 2014 година, работодателите няма да внасят вноски във фонд „Гарантиране на вземанията от работниците и служителите”. Отчита се, че има натрупани достатъчно средства, но при тяхното намаляване вноските за този фонд може да бъдат възстановени. Закона не предвижда и промяна на съотношението между работодател и работник (60 / 40) за останалите осигурителни рискове, както и размера на вноските за тях. Запазват се размерите и съотношението на вноските за фондовете на Допълнителното задължително пенсионно осигуряване.


Още по темата

Новосите в осигуряването за 2014-та може да научите и от видео семинар с лектор Г. Димитров (автора на статията). Пълен запис (47 мин) ще намерите на сайта Accounting Seminars, а в плеъра по-долу може да прегледате демо-филм от семинара.Коментари

Свързани документи с КСО

-->